Zdroj: www.cni.cz

ICS 77. 160                                                      ČESKÁ NORMA                                             Prosinec 1996

Slinuté karbidy - Stanovení kobaltu Potenciometrická metoda

ČSN

EN 23909

42 0885

idt ISO 3909: 1976

Hardmetals - Determination of cobalt - Potentiometric method Métauxdurs - Détermination du cobalt - Méthode potentiométrique Hartmetalle - Bestimmung des Kobaltgehaltes - Potentiometerverfahren

Tato norma je identická s EN 23909: 1993 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 23909: 1993 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Národní předmluva

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 42 0892, část 24 z 8. 4. 1983 v celém rozsahu.

Vypracování normy

Zpracovatel: NORMA Šumperk, IČO 15513718, Ing. Miloš Novotný Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Libuše Sedláková

© Český normalizační institut, 1996

20565


ČSN EN 23909

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 23909

Říjen 1993

MDT 621. 762: 546. 73: 543. 257. 1

Deskriptory: Powder metallurgy, hard metals, chemical analysis, determination of content, cobalt, Potentiometric methods

Slinuté karbidy - Stanovení kobaltu -

Potenciometrická Metoda

(ISO 3909: 1976)

Hardmetals - Determination of cobalt -

Potentiometric method

(ISO 3909: 1976)

Métaux durs Détermination du cobalt Méthode potentiométrique (ISO 3909: 1976)

Hartmetalle - Bestimmung des Kobaltgehaltes Potentiometerverfahren (ISO 3909: 1976)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1993-10-25. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN / CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ustředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ustřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart, 36 B-1050, Bruxelles

3


ČSN EN 23909

Předmluva

Na základě návrhu Ustředního sekretariátu CEN rozhodl technický výbor předložit mezinárodní normu: Slinuté karbidy - Stanovení kobaltu - Potenciometrická metoda (ISO 3909: 1976) к formálnímu hlasování.

Výsledek tohoto formálního hlasování byl kladný.

Této evropské normě bude nejpozději do dubna 1994 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do dubna 1994.

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje potenciometrickou metodu pro stanovení kobaltu ve slinutých karbidech.

4

Zdroj: www.cni.cz