Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 59.080.30

Listopad 1996

Textilie - Zjišťování prodyšnosti
plošných textilií

ČSN
EN IS O 9237

80 0817

 

 

 

Textiles - Determination of the permeability of fabrics to air

Textiles - Détermination de la perméabilité à lair des étoffes

Textilien - Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von textilen Flächengebilden

 

Tato norma je identická s EN ISO 9237:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium

This standard is identical with EN ISO 9237:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 48:1994   zavedena v ČSN ISO 48 Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků - Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD) (62 1433)

ISO 139:1973   zavedena v ČSN EN 20139 Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (80 0056) (idt ISO 139:1973)

ISO 10012-1:1992   zavedena v ČSN ISO 10012-1 Požadavky na zabezpečování jakosti měřicího zařízení - Část 1: Metrologický konfirmační systém pro měřicí zařízení (01 0360)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 80 0817 z 24. 12. 1981.

 

Změny proti předchozí normě

Nyní se prodyšnost definuje a zjišťuje pomocí rychlosti proudu vzduchu procházejícího plošnou textilií, dříve z objemu vzduchu procházejícího plošnou textilií. Zkušební podmínky jsou doporučené, umožňují zvolit alternativní zkušební plochu a podtlak.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, s. p., Brno, IČO 00013251 Ing. Jan Liška

Technická normalizační komise: TNK 31 TEXTIL

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20590


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 9237

EUROPEAN STANDARD

Červen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 59.080.30

Deskriptory: textiles, fabrics, tests, determination, gas permeability

 

Textilie - Zjišťování prodyšnosti plošných textilií (ISO 9237:1995)

 

Textiles - Determination of the permeability of fabrics to air (ISO 9237:1995)

Textiles - Détermination de la perméabilité à lair des étoffes (ISO 9237:1995)

Textilien - Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von textilen Flächengebilden (ISO 9237:1995)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-05-05. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato   evropská   norma   existuje   ve   třech    oficiálních   verzích   (anglické,   francouzské,  německé).  Verze v kterémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen odpovídá a notifikuje ji u Ústředního sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy ISO 9237:1995 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 38 „Textil" ve spolupráci s CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky".

Této evropské normě bude nejpozději do prosince 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do prosince 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9237:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

POZNÁMKA - Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v Příloze ZA (normativní).

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví metodu pro měření prodyšnosti plošných textilií. Je použitelná pro většinu typů plošných textilií, které jsou prodyšné, včetně průmyslových textilií pro technické účely, netkané textilie a textilní oděvní výrobky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz