Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 25.160.20

Prosinec 1996

Svařování - Obalené elektrody na ruční
obloukové svařování -
Příprava svarového kovu
na chemický rozbor

ČSN
EN 26 847

05 5017

 

 

idt ISO 6847:1985

 

Covered electrodes for manual metal arc welding - Deposition of a weld metal pad for chemical analysis

Electrodes enrobées pour soudage manuel à l'arc - Exécution d'un dépôt de métal fondu en vue de l'analyse chimique

Umhüllte Stabelektroden für das Lichtbogenhandschweiben - Auftragung von Schweibgut zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung

 

Tato norma je identická s EN 26847:1994 a je vydaná se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

This standard is identical with EN 26847:1994 and is published with permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 05 5010    Zváranie. Obalené elektrody na oblúkove zváranie a naváranie. Základné ustanovenia

ČSN 05 5020    Svařování. Obalené elektrody pro svařování nelegovaných ocelí. Technické dodací předpisy

ČSN 05 5050    Svařování. Obalené elektrody pro svařování nízko a středně legovaných ocelí. Technické dodací předpisy

ČSN 05 5100    Svařování. Obalené elektrody pro svařování vysokolegovaných ocelí. Technické dodací předpisy.

ČSN EN 20544 Svařování. Přídavné materiály na ruční svařování. Požadavky na rozměry (05 5001).

Tato norma obsahuje národní přílohu NA (informativní).

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 05 5017 z května 1992 v plném rozsahu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ESAB VAMBERK, a. s., Závod 1, 517 54 Vamberk, IČO 455 34 438, Helena Hellebrandová

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

 

ã Český normalizační institut, 1996
20598


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 26847

EUROPEAN STANDARD

Únor 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.791.042.4:543.05

 

Deskriptory: welding, electric welding, arc welding, covered electrodes, weld metal, chemical analysis

 

Obalené elektrody na ruční obloukové svařování - Příprava svarového kovu na chemický rozbor (ISO 6847:1985)

 

Covered electrodes for manual metal arc welding - Deposition of a weld metal pad for chemical analysis (ISO 6847:1985)

Electrodes enrobées pour soudage manuel à l'arc - Exécution d'un dépôt de métal fondu en vue de l'analyse chimique (ISO 6847:1985)

Umhüllte Stabelektroden für das Lichtbogenhand - schweiben - Auftragung von Schweibgut zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung (ISO 6847:1985)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-02-04. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze. Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma, odpovídající mezinárodní normě Obalené elektrody na ruční obloukové svařování - Příprava svarového kovu na chemický rozbor (ISO 6847:1985), byla v souladu s rezolucí č. C48/1992 BTS 2 Strojírenství předložena k jednostupňovému schvalování (UAP).

 

Výsledek jednostupňového schvalování (UAP) byl pozitivní.

 

Této evropské normě musí dán status národní normy buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání nejpozději do srpna 1994 a normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do srpna 1994. Podle Vnitřních předpisů CEN jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 6847:1985 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje postup pro přípravu svarového kovu obalených elektrod o průměru 1,6 až 6,3 mm1) a určuje způsob provedení chemického rozboru navařeného kovu. Chemické složení se zjišťuje buď chemickým rozborem nebo spektrometrickými metodami.

V případě pochybností je třeba použít způsob navařování uvedený v této mezinárodní normě.

 

POZNÁMKA - Použití může být případně rozšířeno i na elektrody o průměru větším než 6,3 mm.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz