Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

25.160.30

Prosinec 1996

Přejímací zkoušky pro kyslíkové řezací stroje. Přesnost vedení. Funkční vlastnosti

ČSN EN 28206


05 3410

 

 

idt ISO 8206:1991

 

Acceptance tests for oxygen cutting machines - Reproducible accuracy - Operational characteristics

Contrôle de réception des machines d'oxycoupage - Précision de reproduction - Caractéristiques de fonctionnement

Abnahmeprüfungen für Brennschneidmaschinen - Nachführgenauigkeit - Funktionseigenschaften

 

Tato norma je identická s EN 28206:1992 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This national standard is identical with EN 28206:1992 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: GCE Autogen, spol. s r. o., Chotěboř, IČO 48111929 - Ing.Josef Slavík

 

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.Alexandra Červená

 

© Český normalizační institut, 1996
20599


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 28206


 

Červenec 1992

 

MDT 621.791.945.001.4:62-187

 

Deskriptory: oxygen cutting, cutting machine, acceptance testing, reproductibility, fidelity, performance evaluation, tests, delivery condition

 

Přejímací zkoušky pro kyslíkové řezací stroje -

Přesnost vedení - Funkční vlastnosti (ISO 8206:1991)

 

Acceptance tests for oxygen cutting machines -

Reproducible accuracy - Operational characteristics (ISO 8206:1991)

 

Contrôle de réception des machines d'oxycoupage -

Précision de reproduction - Caractéristiques de foncionnement

(ISO 8206:1991)

 

Abnahmeprüfungen für Brennschneidmaschinen -

Nachführgenauigkeit - Funktionseigenschaften

(ISO 8206:1991)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1992-07-03. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma je vydána ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1991 se Technická komise CEN/TC 121 „Svařování" rozhodla předložit mezinárodní normu ISO 8206:1991 „Přejímací zkoušky pro kyslíkové řezací stroje - Přesnost vedení - Funkční vlastnosti" k jednostupňovému hlasování. Výsledek byl pozitivní.

 

Této evropské normě musí být dán status národní normy buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání nejpozději do 1993-01-31 a normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději 1993-01-31.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CELENEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy ISO 8206:1991 byl CEN schválen jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma platí pro stabilní řezací stroje s křížovými vozy určené pro tvarové řezání nebo pro paralelní ořezávání (formátování) plechů. Platí i pro stroje k dělení jinými tepelnými postupy.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz