Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 19.040

Březen 1997

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3:
Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich
stupňů přísnosti - Oddíl 7: Přenosné
a nestacionární použití

ČSN
EN 60 721-3-7

03 8900

 

 

idt IEC 721-3-7:1995

 

Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 7: Portable and non-stationary use

Classification des conditions d'environnement - Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités - Section 7: Utilisation en déplacement

Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 3: Klassen von Umwelteinflubgröben und deren Grenzwerte - Hauptabschnitt 7: Ortsverändlicher Einsatz

 

Tato norma je identická s EN 60721-3-7:1995, která je převzetím IEC 721-3-7:1995 bez modifikací.

This standard is identical with EN 60721-3-7:1995, which is the adoption of the IEC 721-3-7:1995 without any modification.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 60721-3-7 (03 8900) z prosince 1994.

 

Porovnání s předchozím vydáním

V druhém vydání EN 60721-3-7 byly doplněny další činitele zvláštních klimatických podmínek. Kromě toho byla do normy zapracována dřívější změna A2 (soubory kombinací tříd) a byly provedeny redakční úpravy.

 

Citované normy

IEC 721-1:1990 + změna 1:1992 zavedeny v ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti (idt IEC 721-1:1990 + A1:1992) (03 8900)

IEC 721-2-1:1982 + změna 1:1987 zavedeny v ČSN IEC 721-2-1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Teplota a vlhkost vzduchu (03 8900)

IEC 721-3-0:1984 + změna 1:1987 zavedeny v ČSN EN 60721-3-0 Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Úvod (idt IEC 721-3-0:1984 + A1:1987) (03 8900)

IEC 721-3-2:1985 + změna 1:1991 zavedeny v ČSN EN 60721-3-2 Klasifikace podmínek prostředí. Část 3-2: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Přeprava (idt IEC 721-3-2:1985 + A1:1991) (03 8900)

Změna 2:1993 zavedena v ČSN EN 60721-3-2/A2 (idt IEC 721-3-2:1985/A2:1993 + Corr. 1993) (03 8900)

IEC 721-3-3:1994 zavedena v ČSN EN 60721-3-3 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (idt IEC 721-3-3:1994) (03 8900)

IEC 721-3-4:1995 zavedena v ČSN EN 60721-3-4 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (idt IEC 721-3-4:1995) (03 8900)

 

ã Český normalizační institut, 1996
20607


Strana 2

Obdobné mezinárodní normy

IEC 721-3-7:1995 Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 7: Portable and non-stationary use (Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 7: Přenosné a nestacionární použití)

 

Informativní údaje z IEC 721-3-7:1995

Mezinárodní norma IEC 721-3-7 byla vypracována technickou komisí IEC TC 75 Klasifikace podmínek prostředí.

 

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání z roku 1987, změnu 1 vydanou v červnu 1991 a změnu 2 vydanou v červenci 1993, u nichž došlo k technické revizi.

 

Text této normy je založen na prvním vydání, změnách 1 a 2 a těchto dokumentech:

DIS                         Zpráva o hlasování

75(CO)105                   75(Co)113A

 

Úplnou informaci o hlasování při schvalování třetí změny této normy lze najít ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.

 

IEC 721 se skládá z těchto částí pod společným názvem Klasifikace podmínek prostředí:

-  Část 1:1990 Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

-  Část 2 Podmínky prostředí vyskytující se v přírodě

-  Část 3 Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti

 

Přílohy A, B, C a D jsou pouze informativní.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace, Praha, IČO 41107829 - RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 40 Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrická zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60721-3-7

EUROPEAN STANDARD

Únor 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 19.040

          Nahrazuje EN 60721-3-7:1993 a její změnu A2:1994

 

Deskriptory: environmental conditions, groups of environmental parameters, non-stationary locations

 

Klasifikace podmínek prostředí Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti Oddíl 7: Přenosné a nestacionární použití (IEC 721-3-7:1995)

 

Classification of environmental conditions Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities Section 7: Portable and non-stationary use (IEC 721-3-7:1995)

Classification des conditions d'environnement Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités Section 7: Utilisation en déplacement (CEI 721-3-7:1995)

Klassifizierung von Umweltbedingungen Teil 3: Klassen von Umwelteinflubgröben und deren Grenzwerte Hauptabschnitt 7: Ortsverändlicher Einsatz (IEC 721-3-7:1995)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC schválena 1994-10-04. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standartization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text dokumentů 75(CO)105 + 105A, které jako budoucí změna IEC 721-3-7 byly připraveny IEC TC 75 Klasifikace podmínek prostředí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako změna A3 EN 721-3-7:1993 dne 1994-10-04.

 

Text těchto dokumentů spolu s textem IEC 721-3-7:1987 a jejích změn 1:1991 a 2:1993 byl v lednu 1995 vydán IEC jako druhé vydání IEC 721-3-7. V souladu se zásadním rozhodnutím Technického výboru CENELEC bylo schválení EN 60721-3-7:1993/A3 převedeno na schválení nové EN 60721-3-7.

 

Byla stanovena tato data:

-  nejzazší lhůta pro zavedení EN na národní úrovni vydáním

identické národní normy nebo schválením k přímému použití            (dop) 1996-01-01

-  nejzazší lhůta pro zrušení konfliktních národních norem           (dow) 1996-01-01

 

Přílohy označené „normativní" jsou nedílnou částí normy.

Přílohy označené „informativní" jsou pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní a přílohy A, B, C a D jsou informativní.

Příloha ZA byla přidána CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Znění mezinárodní normy IEC 721-3-7:1995 bylo schváleno CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět a rozsah platnosti

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

6

4

Všeobecně

6

5

Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti

6

6

Soubory kombinací tříd podmínek prostředí

8

Tabulky

9

Obrázek

13

Přílohy

A Přehled podmínek ovlivňujících výběr parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti

14

B Vzájemná závislost teploty, relativní vlhkosti a absolutní vlhkosti vzduchu

26

C Příklady praktického použití klasifikace podle této normy

28

D Souhrn podmínek pokrytých soubory kombinací tříd

30

ZA Jiné mezinárodní normy citované v této normě a odkazy na příslušné evropské normy

31


Strana 5

1   Rozsah platnosti

Tato norma klasifikuje skupiny parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti, kterým jsou výrobky vystaveny při přenosném a nestacionárním používání (včetně doby přemísťování, nepoužitelného stavu, údržby a oprav).

 

Podmínky prostředí pokryté těmito třídami zahrnují:

-  podmínky prostředí na místech, kde výrobky mohou být dočasně umístěny nebo používány;

-  změnu parametrů prostředí vyvolanou změnou místa;

-  podmínky prostředí vztahující se k přemísťování výrobku mezi různými místy.

 

Klasifikované podmínky prostředí neberou v úvahu způsob používání výrobku, tj. zda je výrobek používán jen v dočasně stacionárním stavu, jen během přemísťování nebo libovolně.

 

Podmínky při přenosném a nestacionárním použití, kterým výrobek může být vystaven, zahrnují místa na pevnině i na moři, chráněná i nechráněná proti povětrnostním vlivům. Podmínky dále zahrnují přemísťování, které je součástí přenosného a nestacionárního používání.

 

V normě jsou stanoveny pouze ty podmínky prostředí, které mohou přímo ovlivnit funkci výrobků. V úvahu se berou pouze samotné podmínky prostředí. Účinky těchto podmínek na výrobek se zvlášť nepopisují.

 

Vyloučeny jsou podmínky prostředí, které mají přímý vztah k požáru nebo výbuchu, a podmínky vztahující se k ionizujícímu záření, jakož i veškeré nepředvídané okolnosti. Ve zvláštních případech se doporučuje vzít v úvahu možnost jejich výskytu.

 

Mikroklima uvnitř výrobku není do normy zahrnuto.

 

Podmínky při stacionárním používání, při používání ve vozidlech a na lodích, jakož i podmínky při skladování a přepravě jsou uvedeny v jiných oddílech IEC 721-3.

 

Norma uvádí omezený počet tříd podmínek prostředí, které pokrývají širokou oblast použití. Uživatel této normy má zvolit nejnižší klasifikační třídu, která ještě zahrnuje podmínky předpokládaného použití výrobku.

 

2  Normativní odkazy

Následující normativní dokumenty obsahují ustanovení, která odvolávkou v textu tvoří ustanovení tohoto oddílu IEC 721-3. V době jeho uveřejnění byla platná tato vydání. Všechny normativní dokumenty jsou čas od času předmětem revize a strany, které vypracovávají dohodu na podkladě tohoto oddílu IEC 721-3, by měly prozkoumat možnost použití nejnovějšího vydání normativních dokumentů, které jsou dále uvedeny. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

 

IEC 721-1:1990 Klasifikace podmínek prostředí - Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

(Classification of environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities)

Změna 1 (1992)

 

IEC 721-2-1:1982 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Oddíl 1: Teplota a vlhkost vzduchu

(Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Section 1: Temperature and humidity)

Změna 1 (1987)

 

IEC 721-3-0:1984 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 0: Úvod

(Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 0: Introduction)

Změna 1 (1987)

 

IEC 721-3-2:1985 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 2: Přeprava

(Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 2: Transportation)

Změna 1 (1987), Změna 2 (1993)


Strana 6

IEC 721-3-3:1994 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

(Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at weatherprotected locations)

 

IEC 721-3-4:1995 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

(Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at non-weatherprotected locations)

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz