Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 03.120.30; 19.020

Leden 1997

Přesnost (správnost a shodnost)
metod a výsledků měření -
Část 2: Základní metoda pro stanovení
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
normalizované metody měření

ČSN
ISO 5725-2

01 0251

 

 

 

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure - Partie 2: Méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée

Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Meßverfahren und Meßergebnissen - Teil 2: Grundlegende Methode für die

Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichpräzision eines vereinheitlichten Meßverfahrens

 

Tato norma je identická s ISO 5725-2:1994.

This standard is identical with ISO 5725-2:1994.

 

Národní předmluva

Postupy uváděné v této normě se z velké části opírají o metody matematické statistiky. Proto se uživateli doporučuje studovat tuto normu nejen společně s ČSN ISO 5725, část 1, která obsahuje obecné zásady, ale i spolu s ČSN ISO 3534, části 1 až 3, které obsahují základní definice z oblasti matematické statistiky, teorie pravděpodobnosti, statistického řízení jakosti a navrhování experimentů.

 

Citované normy

ISO 3534-1   zavedena v ČSN ISO 3534-1 Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny (01 0216)

ISO 3534-2 zavedena v ČSN ISO 3534-2 Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení jakosti (01 0216)

ISO 3534-3 zavedena v ČSN ISO 3534-3 Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů (01 0216)

ISO 5725-1 zavedena v ČSN ISO 5725-1 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice (01 0251)

ISO 5725-3 zavedena v ČSN ISO 5725-3 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření (01 0251)

ISO 5725-4 zavedena v ČSN ISO 5725-4 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření (01 0251)

ISO 5725-5 dosud nezavedena

ISO 5725-6    zavedena v ČSN ISO 5725-6 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi (01 0251)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN ISO 5725-1, ČSN ISO 5725-3, ČSN ISO 5725-4 a ČSN ISO 5725-6 nahrazuje v plném rozsahu ČSN 01 0251 (eqv ISO 5725:1986) ze 17. 5. 1988.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚM, a.s., Praha, IČO 60193824, Jan Pivoňka

Technická normalizační komise: TNK 4 Aplikace statistických metod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Rosa

 

© Český normalizační institut, 1996
20616


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

 

Přesnost (správnost a shodnost) metod

ISO 5725-2

a výsledků měření -

1. vydání

Část 2: Základní metoda pro stanovení

1994-12-15

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

normalizované metody měření


 

ICS 03.120.30

 

Deskriptory: measurement, tests, test results, accuracy, reproducibility, statistical analysis

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

4

Odhady parametrů v základním modelu

5

5

Požadavky na experiment shodnosti

6

5.1

Uspořádání experimentu

6

5.2

Získávání laboratoří

7

5.3

Příprava materiálů

8

6

Osoby zapojené do experimentu shodnosti

8

6.1

Komise

8

6.2

Statistické činnosti

9

6.3

Výkonné činnosti

9

6.4

Dohlížející pracovníci

9

6.5

Operátoři

10

7

Statistická analýza experimentu shodnosti

10

7.1

Předběžné úvahy

10

7.2

Tabelace výsledků a způsob jejich zaznamenávání

11

7.3

Podrobné prozkoumání konzistence výsledků a odlehlých hodnot

13

7.4

Výpočet celkového průměru a výběrových rozptylů

18

7.5

Stanovení funkční závislosti mezi hodnotami shodnosti a průměrnou úrovní m

19

7.6

Postup statistické analýzy po jednotlivých krocích

22

7.7

Zpráva pro komisi a rozhodnutí komise

25

8

Statistické tabulky

26

Přílohy

A Značky a zkratky použité v ISO 5725

31

B Příklady statistické analýzy experimentu shodnosti

33

B.1 Příklad 1: Stanovení obsahu síry v uhlí (několik úrovní, nechybějí žádné údaje a nejsou žádné odlehlé hodnoty)

33

B.2 Příklad 2: Teplota měknutí pyrolyzní smoly (několik úrovní s chybějícími údaji)

39

B.3 Příklad 3: Termometrická titrace kreozotového oleje (několik úrovní s odlehlými údaji)

44

C Literatura

50


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 5725-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69 Aplikace statistických metod, subkomise SC 6 Metody a výsledky měření .

Pod společným názvem Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření sestává ISO 5725 z následujících částí:

-  Část 1: Obecné zásady a definice

-  Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

-  Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

-  Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření

-  Část 5: Alternativní metody pro stanovení shodnosti normalizované metody měření

-  Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi .

ISO 5725, části 1 až 6 společně ruší a nahrazují ISO 5725:1986, která tím byla rozšířena tak, aby pokryla i správnost (navíc ke shodnosti) a mezilehlé podmínky shodnosti (navíc k podmínkám opakovatelnosti a reprodukovatelnosti).

Příloha A tvoří nedílnou součást této části ISO 5725. Přílohy B a C jsou pouze informativní.

 

Úvod

0.1   K popisu přesnosti metod měření používá ISO 5725 dvou termínů - „správnost" a „shodnost". „Správnost" se týká těsnosti shody mezi aritmetickým průměrem velkého počtu výsledků zkoušek a pravou nebo přijatou referenční hodnotou. „Shodnost" se týká těsnosti shody mezi výsledky zkoušek.

 

0.2    Obecné úvahy o těchto pojmech jsou uvedeny v ISO 5725-1, a proto se v této části ISO 5725 již neopakují. ISO 5725-1 je třeba studovat společně se všemi dalšími částmi ISO 5725 včetně této, protože podává základní definice a obecné zásady.

 

0.3    Tato část ISO 5725 se týká výhradně odhadování prostřednictvím směrodatných odchylek opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Ačkoliv se za jistých okolností používá pro odhad shodnosti jiných druhů experimentů (jako je experiment s rozdělenými úrovněmi), tato část ISO 5725 se těmito experimenty nezabývá, jelikož jsou spíše předmětem ISO 5725-5. Tato část ISO 5725 rovněž neuvažuje žádné mezilehlé míry shodnosti mezi dvěma uvedenými základními měrami; ty jsou předmětem ISO 5725-3.

 

0.4    Za určitých okolností se údaje získané z experimentu provedeného pro odhad shodnosti použijí rovněž pro odhad správnosti. Odhadováním správnosti se však tato část ISO 5725 nezabývá; všechna hlediska odhadování správnosti jsou předmětem ISO 5725-4.

 

1   Předmět normy

1.1   Tato část ISO 5725

- rozšiřuje obecné zásady, které se musí dodržovat při navrhování experimentu pro numerický odhad shodnosti metod měření pomocí mezilaboratorního experimentu se spoluprací laboratoří;

- poskytuje podrobný praktický popis základní metody, kterou je možno běžně použít při odhadování shodnosti metody měření;


Strana 5

- poskytuje návod pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na navrhování, provádění nebo analýze výsledků zkoušek pro odhadování shodnosti;

 

POZNÁMKA 1 Modifikace této základní metody pro zvláštní účely jsou uvedeny v dalších částech ISO 5725.

 

Příloha B podává praktické příklady odhadování shodnosti metod měření pomocí experimentu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz