Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

31.220;35.100.10

Únor 1997

Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a obsazení kontaktů 50-pólového konektoru rozhraní

ČSN ISO/IEC 13575


36 9220

 

 

 

Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - 50-pole interface connector mateability dimensions and contact number assignments

Technologies de l'information - Télécommunications et échange d'information entre systèmes - Dimensions de raccordement du connecteur d'interface à 50 pôles et attributions du numéro de contact

Information Technologie - Telekommunikation und Informationsaustauchs zwischen Systemen - Anschlußdimensionen und Kontaktbelegung für den 50-poligen Schnittstellen-Steckverbinder

 

Tato norma je identická s ISO/IEC 13575:1995.

 

This standard is identical with ISO/IEC 13575:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

Doporučení CCITT V.24:1988

 

Doporučení ITU-T V.12:1995

 

Doporučení ITU-T V.130:1995

 

IEC 48B (Sec.):1993 nezavedena

 

Doporučení CCITT a ITU-T jsou dostupná v TESTCOM - Technickém a zkušebním ústavu telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4

 

Další souvisící normy

 

ISO 8480:1987 Information processing - Data communication - DTE/DCE interface back-up control operation using the 25-pole connector.

(Zpracování informací - Datová komunikace - Záložní řídicí funkce rozhraní KZ/UZ využívající 25-pólový konektor.)

 

Tato norma obsahuje národní přílohu NA se seznamem anglických termínů a jejich českých ekvivalentů a anglické názvy obvodů řady 100 z tabulek 1 a 2.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NEOPRO, IČO 466 18 660, Ing. Jindřich Schwarz

 

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková

 

© Český normalizační institut, 1996
20618


Strana 2

 


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technologie - Telekomunikace

a výměna informací mezi systémy -

Rozměry styčných částí a obsazení

kontaktů 50-pólového konektoru rozhraní

ISO/IEC 13575


První vydání

1995-03-01

 

ICS 35.100.10

 

Deskriptory: data processing, information interchange, telecommunications, data transmission, data terminal equipment, computer interfaces, connecting equipment, electric connectors, multi-contact connectors, dimensions, position (location), numbering.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem pomocí technických komisí, zřízených těmito organizacemi pro vyvíjení technických činností v jednotlivých oblastech. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Práce se zúčastňují i další mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

 

V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi, ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem, přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících národních orgánů.

 

Mezinárodní norma ISO/IEC 13575 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technologie, subkomisí SC 6, Telekomunikace a výměna informací mezi systémy.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma specifikuje 50-pólový konektor včetně nutných rozměrů styčných částí a obsazení kontaktů pro použití v rozhraní mezi koncovým datovým zařízením (KZ) a ukončujícím datovým zařízením (UZ). Používá se tam, kde funkční vlastnosti rozhraní odpovídají Doporučení CCITT V.24 a elektrické vlastnosti odpovídají Doporučení ITU-T V.12.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz