Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.040.20;71.100.55

Leden 1997

Specifikace silikonových kapalin pro
elektrotechnické účely

ČSN
IEC 836

34 6731

 

 

Idt HD 565 S1:1993

 

Specifications for silicone liquids for electrical purposes

Spécifications pour liquides silicones pour usages électriques

Anforderungen an Siliconflüssigkeiten für elektrotechnische Zwecke

 

Tato norma je identická s IEC 836:1988 a obsahuje HD 565 S1:1993, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 836:1988.

 

This standard is identical with IEC 836:1988 and implements HD 565 S1:1993, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 836:1988.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2592   dosud nezavedena

ISO 2719:1973 nahrazena ISO 2719:1988 zavedena v ČSN EN 22719 Ropné výrobky a maziva. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense (ISO 2719:1988) (65 6064)

ISO 3016   dosud nezavedena

ISO 3104   dosud nezavedena

ISO 3675   dosud nezavedena

ISO 5661   dosud nezavedena

IEC 156   dosud nezavedena

IEC 247   dosud nezavedena

IEC 814   dosud nezavedena

IEC 1125 zavedena v ČSN EN 61125 Nové izolační kapaliny na bázi uhlovodíků. Zkušební metody na vyhodnocování oxidační stálosti (IEC 1125) (34 6711)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN VDE 0374-1:1991 Siliconflüssigkeiten für elektrotechnische Zwecke; Anforderungen

(Specifikace silikonových kapalin pro elektrotechnické účely)

BS 7704:1993 Spécifications for silicone liquids for électrical purposes

(Specifikace silikonových kapalin pro elektrotechnické účely)

OEVE HD 565 S1:1993 Anforderungen an Siliconflüssigkeiten für elektrotechnische Zwecke

(Specifikace silikonových kapalin pro elektrotechnické účely)

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20636


Strana 2

SEV-ASE 3705:1989 Specifications for silicone liquids for electrical purposes

(Specifikace silikonových kapalin pro elektrotechnické účely)

NEN 10836:1993 Siliconenvloeistoffen voor elektrotechnische doeleinden; Eisen

(Specifikace silikonových kapalin pro elektrotechnické účely)

HD 565 S1:1993 Specifications for silicone liquids for electrical purposes

(Specifikace silikonových kapalin pro elektrotechnické účely)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Petr Mach, Plzeň, IČO 44635788

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Škardová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

IEC 836

Specifikace silikonových kapalin pro elektrotechnické účely

První vydání

1988


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

Úvodní údaje

4

 

 

 

Oddíl 1 - Všeobecně

1

Předmět normy

5

2

Popis a všeobecné vlastnosti

5

3

Bezpečnost

5

4

Skladování a údržba

5

5

Likvidace

6

6

Balení a značení

6

7

Odběr vzorků

6

 

 

 

Oddíl 2 - Zkušební metody

8

Barva a vnější vzhled

6

9

Hustota

7

10

Kinematická viskozita

7

11

Bod vzplanutí

7

12

Bod hoření

7

13

Index lomu

7

14

Hořlavost

8

15

Bod tekutosti

8

16

Obsah vody

8

17

Číslo kyselosti

8

18

Zkouška stárnutí

9

19

Průrazné napětí

10

20

Koeficient dielektrických ztrát, permitivita a vnitřní stejnosměrná rezistivita

10

21

Plynování působením elektrického pole a ionizací

10

 

 

 

Oddíl 3 - Individuální specifikace

22

Specifikace pro nepoužité silikonové kapaliny

10

List 1

11

Příloha A - Specifikace teploměru pro zkoušku stárnutí

12

Obrázky

13

Příloha ZA

14

 

 

 

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, které národní podmínky dovolují. Jakýkoli rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

4) IEC nestanovila žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodě předmětu s některým jejím doporučením.


Strana 4

Úvodní údaje

Norma byla vypracována subkomisí 10B - Izolační kapaliny jiné než uhlovodíkové oleje, Technické komise IEC č.10 - Kapaliny pro elektrotechnické využití.

 

(Technická komise č.10 dokončila práci subkomise 10B, která byla rozpuštěna v červenci 1987).

 

Text normy je založen na následujících dokumentech:

 

 Pravidlo šesti měsíců       Zpráva o hlasování    Pravidlo dvou měsíců   Zpráva o hlasování

     10B(CO)29                 10B(CO)32                   10(CO)235         10(CO)242

     10B(CO)36                 10B(CO)43

     10B(CO)37                 10B(CO)44

 

Další informace lze najít ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.

 

V této normě jsou citovány následující normy:

IEC 156:1963 Metody stanovení elektrické pevnosti izolačních olejů

IEC 247:1978 Měření relativní permitivity, koeficientu dielektrických ztrát a vnitřní stejnosměrné rezistivity izolačních kapalin

IEC 474:1974 Stanovení oxidační stability inhibovaných minerálních izolačních olejů*)

IEC 475:1974   Metody odběru vzorků kapalných dielektrik

IEC 628:1985 Plynování izolačních kapalin působením elektrického pole a ionizací

IEC 733:1982 Stanovení obsahu vody v izolačních olejích a v papíru a lepence impregnovaných olejem

IEC 814:1985 Stanovení obsahu vody v izolačních kapalinách automatickou coulometrickou titrací podle Karl Fischera

 

Jiné citované normy

ISO 2592:1973 Ropné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření v otevřeném kelímku podle Clevelanda

ISO 2719:1973 Ropné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho a Martense

ISO 3016:1974   Ropné oleje. Stanovení bodu tekutosti

ISO 3104:1976 Ropné výrobky. Průhledné a neprůhledné kapaliny. Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity

ISO 3675:1976 Ropa a kapalné ropné výrobky. Laboratorní stanovení hustoty a relativní hustoty. Hydrometrická metoda

ISO 5661:1983 Ropné výrobky. Kapalné uhlovodíky. Stanovení indexu lomu

 

Návrh mezinárodní normy

ISO/DIS 4142.2   Laboratorní sklo. Zkumavky

 

_______________

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA: IEC 474 nahrazena IEC 1125:1992 Nepoužité izolační kapaliny na bázi uhlovodíků. Zkušební metody pro vyhodnocení oxidační stability, oprava z prosince 1993


Strana 5

ODDÍL 1 - VŠEOBECNĚ

 

1   Předmět normy

 

Tato norma pojednává o silikonových kapalinách, používaných jako izolační kapaliny v transformátorech a jiných elektrických zařízeních. Skládá se ze tří následujících oddílů:

-  Oddíl 1 popisuje silikonové kapaliny a jejich všeobecné vlastnosti, bezpečnost, skladování a používání. Uvádí požadavky na jejich balení, značení a odběr vzorků.

-  Oddíl 2 popisuje zkušební metody ke používané zjišťování vlastností silikonových kapalin.

-  Oddíl 3 specifikuje požadované vlastnosti kapalného polydimethylsiloxanu, převážně používaného v transformátorech. Další specifikace silikonových kapalin budou dodány na vyžádání.

 

POZNÁMKA - Zacházení se silikonovými kapalinami v zařízeních je předmětem jiné publikace.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz