Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.060.20

Leden 1997

Kabely pro distribuční soustavu se
jmenovitým napětím 0,6/1 kVB -
Oddíl 4A: Kabely bez koncentrického jádra
(stínící mezivrstvy) (Typ 4A)

ČSN 34 7659-4A


 

 

idt HD 603.4A S1

 

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV - Section 4A: Cables without concentric conductors (screen) (Type 4A)

Cables de distribution de tension assignée 0,6/1 kV - Section 4A: Cables sans concentrique ame (écran) (type 4A)

Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV - Hauptabschnitt 4A: Kabelen ohne konzentrische Leiter (Leitschicht) (Type 4A)

 

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 603 Oddíl 4A S1:1994.

This standard contains identical version of Harmonization Document HD 603 Section 4A S1:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

HD 603-1   zavedena v ČSN 34 7659-1 Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Část 1: Základní požadavky

HD 383 S2 zaveden v ČSN IEC 228:1992 Jadrá káblov (34 7201)

HD 405 zaveden v ČSN IEC 332-1 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 1: Zkouška samostatného svislého izolovaného vodiče nebo kabelu (34 7111) a v ČSN IEC 332-2 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 2: Zkouška izolovaného vodiče nebo kabelu s měděným jádrem malého průměru ve svislé poloze (34 7112)

HD 505 zaveden v souboru norem ČSN IEC 811:1973 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů (34 7010)

HD 605   dosud nezaveden

IEC 183   dosud nezavedena

IEC 287   dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50 (461)+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely (33 0050)

ČSN 33 2000-3   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 34 7604  Silové káble. Menovité napätia

ČSN 34 7622  Silové káble 1 kV s napustenou papierovou izoláciou a s kovovým plášťom ANKA, ANKO, CNKO

ČSN 34 7658  Silové kabely 1 kV s hliníkovými jádry s polyvinylchloridovou izolací a polyvinylchloridovým pláštěm AYKY

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha, a. s., IČO 45273898, Ing. Jaroslav Bárta

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20640


Strana 2

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 3

HARMONIZAČNÍ DOKUMENT

HD 603 S1

HARMONIZATION DOCUMENT

Červen 1994

DOCUMENT D`HARMONISATION

HARMONISIERUNGSDOKUMENT


 

MDT 621.315.2

 

Deskriptory: electric power distribution, electric cable, insulated cable, polyvinyl

chloride, specification, dimension, test, marking

 

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 4A: Kabely bez koncentrického jádra (stínící mezivrstvy) (typ 4A)

 

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV - Section 4A: Cables without concentric conductor (screen) (Type 4A)

Cables de distribution de tension assignée 0,6/1 kV - Section 4A: Cables sans concentrique ame (écran) (type 4A)

Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV - Hauptabschnitt 4A: Kabelen ohne konzentrische Leiter (Leitschicht) (Type 4A)

 

Tento harmonizační dokument byl schválen CENELEC 1993-12-08.

Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, které stanoví podmínky pro zavádění tohoto harmonizačního dokumentu na národní úrovni.

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy, týkající se zavádění na národní úrovni lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tento harmonizační dokument existuje ve třech oficiálních verzích (angličtině, francouzštině a němčině).

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

Tento harmonizační dokument byl připraven pracovní skupinou WG9 a WG10 CENELEC technické komise TC 20, Elektrické kabely. Dokument racionalizuje všechny zkušební metody, které jsou dodatečně uvedeny v HD 405 a HD 505 a které byly původně plánovány do Části 2 HD 603 (Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV) a HD 604 (Silové kabely ve speciálním provedení pro elektrárny odolném proti ohni), a proto HD 603 a 604 neobsahují Části 2. Rozhodnutím Technického výboru (D68/047) Národní komitéty vyžadují dodržení v jejich národním jazyce vhodných národních Částí HD 603 a HD 604. Proto není ve všech zkušebních metodách v HD 605 a jiných HD, také citována žádná dílčí vhodná národní Část.

Tento návrh byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování v březnu 1993 a byl schválen CENELEC 1993-12-08 jako HD 605 S1. Informace o jiných HD, EN a mezinárodních normách jsou uvedeny v Příloze III.

Byla stanovena následující data:

- nejzazší termín oznámení platnosti HD na národní úrovni    (doa) 1994-06-01

- nejzazší termín vydání identické národní normy             (dop) 1994-12-01

- nejzazší termín zrušení rozporných národních norem         (dow) 1994-12-01

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Všeobecně

5

 

 

 

2

Konstrukční požadavky

6

2.1

Jádro

6

2.1.1

Materiál a konstrukce

6

2.1.2

Rozměry kruhového jádra

6

2.1.3

Nejmenší počet drátů v jádru

6

2.1.4

Odpor jádra

6

2.1.5

Přípustné typy jader

6

2.2

Izolace

6

2.2.1

Materiál

6

2.2.2

Tloušťka izolace

6

2.2.3

Značení žil

6

2.3

Uspořádání žil

6

2.3.1

Uspořádání

6

2.3.2

Výplňové vložky

6

2.4

Vnitřní obal

6

2.4.1

Konstrukce

6

2.4.2

Tloušťka

6

2.5

Pancíř

7

2.5.1

Konstrukce

7

2.5.2

Tloušťka – průměr

7

2.5.3

Elektrický odpor stínící mezivrstvy

7

2.6

Vnější plášť

7

2.6.1

Materiál

7

2.6.2

Barva

7

2.6.3

Tloušťka

7

2.7

Značení

7

2.7.1

Vyznačení původu na vnějším plášti

7

2.7.2

Rok výroby

7

2.7.3

Průběžné značení

7

2.7.4

Stálost značení

7

2.7.5

Čitelnost značení

7

2.8

Kódové značení

7

 

 

 

3

Zkušební požadavky

8

3.1

Kusové zkoušky

8

3.2

Výběrové zkoušky

8

3.3

Typové zkoušky (elektrické charakteristiky)

9

3.4

Typové zkoušky (neelektrické)

9


Strana 5

3.5

Elektrické zkoušky po instalaci

10

4

Příloha (tabulky)

11

5

Proudová zatížitelnost

13

6

Pokyn pro použití

14

 

Normativní odkazy

V Části 4A HD 603 jsou uvedeny odkazy na ostatní Části HD 603 a normy IEC:

HD 383   Jádra kabelů (uvedené v IEC 228 a IEC 228A)

HD 405   Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru

HD 505 Všeobecné zkušební metody pro izolaci materiálů plášťů elektrických kabelů

HD 605   Elektrické kabely: Doplňující zkušební metody

IEC 183   Směrnice pro výběr vn kabelů

IEC 287 Výpočet proudového zatížení kabelů (100 % zatížitelnost)

Ve všech těchto případech odkazy na jiné HD nebo normy IEC zahrnují poslední vydání těchto dokumentů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz