Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.060.20

Únor 1997

Kabely pro distribuční soustavu
se jmenovitým napětím 0,6/1 kV -
Oddíl 3H: Kabely s koncentrickým jádrem
(typ 3H-1) a bez koncentrického jádra
(typ 3H-2) s izolací z PVC a s pláštěm z PVC

ČSN 34 7659-3H


 

 

idt HD 603.3H S1:1994

 

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV - Section 3H: Cables with (type 3H-1) and without (type 3H-2) concentric conductor with PVC insulation and PVC sheath

Câbles de distribution de tension assignée 0,6/1 kV - Section 3H: Câbles avec âme concentrique (type 3H-1) et sans âme concentrique (type 3H-2) isolé par PVC et avec gaine de PVC

Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV - Hauptabschnitt 3H: Kabelen mit konzentrischen Leitern (type 3H-1) und ohne konzentrische Leiter (type 3H-2) mit PVC Isolation und mit PVC Mantel

 

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 603 Oddíl 3H S1:1994.

This standard contains identical version of Harmonization Document HD 603 Section 3H S1:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

HD 383 S2 zaveden v ČSN IEC 228:1992 Jadrá káblov (34 7201)

HD 505 zaveden v souboru norem ČSN IEC 811:1973 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů (34 7010)

HD 603.1 S1 zaveden v ČSN 34 7659-1 Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 1: Základní požadavky

HD 605 zaveden v ČSN 34 7010-82 Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

 

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50 (461)+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely (33 0050)

ČSN 33 2000-3 HD 384.3   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 34 7604  Silové káble. Menovité napätia

ČSN 34 7622  Silové káble 1 kV s napustenou papierovou izoláciou a s kovovým plášťom ANKA, ANKO, CNKO

ČSN 34 7658  Silové kabely 1 kV s hliníkovými jádry, s polyvinylchloridovou izolací a polyvinylchloridovým pláštěm AYKY

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha, a. s., 45273898, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20641


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

HARMONIZAČNÍ DOKUMENT

HD 603 S1

HARMONIZATION DOCUMENT

Červen 1994

DOCUMENT D'HARMONISATION

HARMONISIERUNGSDOKUMENT


 

MDT 621.315.2

 

Deskriptory: electric power distribution, electric cable, insulated cable, polyvinyl chloride, specification, dimension, test, marking

 

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3H: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3H-1) a bez koncentrického jádra (typ 3H-2) s izolací z PVC a s pláštěm z PVC

 

Distributions cables of rated voltage 0,6/1 kV - Section 3H: Cables with (type 3H-1) and without (type 3H-2) concentric conductor with PVC insulation and PVC sheath

Câbles de distribution de tension assignée 0,6/1 kV - Section 3H: Câbles avec âme concentrique (type 3H-1) et sans âme concentrique (type 3H-2) isolé par PVC et avec gaine de PVC

Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV - Hauptabschnitt 3H: Kabelen mit konzentrischen Leitern (type 3H-1) und ohne konzentrische Leiter (type 3H-2) mit PVC Izolation und mit PVC Mantel

 

Tento harmonizační dokument byl schválen CENELEC 1993-12-08.

Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, které stanoví podmínky pro zavádění tohoto harmonizačního dokumentu na národní úrovni.

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy, týkající se zavádění na národní úrovni lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tento harmonizační dokument existuje ve třech oficiálních verzích (angličtině, francouzštině a němčině).

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

Tento harmonizační dokument byl připraven pracovní skupinou WG9 a WG10 CENELEC technické komise TC 20, Elektrické kabely.

Dokument racionalizuje všechny zkušební metody, které jsou dodatečně uvedeny v HD 405 a HD 505 a které byly původně plánovány do Části 2 HD 603 (Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV) a HD 604 (Silové kabely ve speciálním provedení pro elektrárny odolném proti ohni), a proto HD 603 a 604 neobsahují Části 2. Rozhodnutím Technického výboru (D68/047) Národní komitéty vyžadují dodržení v jejich národním jazyce vhodných národních Částí HD 603 a HD 604. Proto není ve všech zkušebních metodách v HD 605 a jiných HD, také citována žádná dílčí vhodná národní Část.

Tento návrh byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování v březnu 1993 a byl schválen CENELEC 1993-12-08 jako HD 603 S1. Informace o jiných HD, EN a mezinárodních normách jsou uvedeny v Příloze III.

Byly stanoveny následující termíny:

- nejzazší termín  oznámení platnosti HD na národní úrovni            (doa) 1994-06-01

- nejzazší termín vydání identické národní normy                      (dop) 1994-12-01

- nejzazší termín zrušení rozporných národních norem                  (dow) 1994-12-01

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Všeobecně

5

 

 

 

2

Konstrukční požadavky

6

2.1

Jádro

6

2.1.1

Materiál

6

2.1.2

Konstrukce

6

2.1.3

Rozměry kruhových lanovaných jader

6

2.1.4

Rozměry sektorových jader

6

2.1.5

Pevnost v tahu pro hliníková jádra

6

2.1.6

Odpor jader

6

2.2

Izolace

6

2.2.1

Materiál

6

2.2.2

Tloušťka izolace

6

2.2.3

Označení žil

6

2.3

Uspořádání žil

6

2.3.1

Uspořádání

6

2.4

Vnitřní obal

6

2.4.1

Materiál

6

2.4.2

Tloušťka

6

2.5

Koncentrické jádro

6

2.5.1

Konstrukce

6

2.5.2

Odpor

6

2.5.3

Vzdálenost mezi dráty

6

2.6

Vnější plášť

6

2.6.1

Materiál

6

2.6.2

Barva

6

2.6.3

Tloušťka

7

2.7

Značení

7

2.7.1

Údaj o výrobci

7

2.7.2

Značení kabelů

7

2.7.3

Rok výroby

7

2.7.4

Souvislost značení

7


Strana 5

2.7.5

Měřicí značení

7

2.7.6

Stálost

7

2.7.7

Čitelnost

7

 

 

 

3

Zkušební požadavky

7

3.1

Výrobní kusové zkoušky

7

3.2

Výběrové zkoušky

8

3.3

Typové zkoušky (elektrické)

8

3.4

Typové zkoušky (neelektrické)

8

 

 

 

4

Pokyn k použití

9

4.1

Soustava

9

4.2

Provozní podmínky

9

4.3

Navinutí

9

4.3.1

Bubny

9

4.3.2

Kruhy

10

4.3.3

Délka kabelu

10

 

 

 

5

Proudová zatížitelnost (připravuje se)

10

 

 

 

6

Příloha (Tabulky)

11

6.1

Tabulka 1 - Údaje pro AYY (prozatimní) typu 3H

11

6.2

Tabulka 2 - Formáty navíjení

11

6.3

Tabulka 3 - Čtyřžilové kabely s tvarovanými plnými jádry

12

 

Normativní odkazy

 

V Oddílu 3H HD 603 jsou uvedeny odkazy na ostatní Oddíly HD 603 a na následující HD a IEC normy:

HD 383   Jádra kabelů (uvedené v IEC 228 a IEC 228A)

HD 505   Společné zkušební metody pro izolační a plášťové materiály elektrických kabelů

HD 605   Elektrické kabely: Doplňující zkušební metody

Ve všech případech odkazy na jiné HD nebo IEC normy zahrnují poslední vydání těchto dokumentů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz