Zdroj: www.cni.cz

ICS 25. 220. 40                                                         ČESKÁ NORMA                                                        Leden 1997

Kovové povlaky - Žárové povlaky zinku

nanášené ponorem na železných podkladech -

Vážkové stanovení plošné hmotnosti

ČSN

EN ISO 1460

03 8561

idt ISO 1460: 1992

Metallic coatings - Hot dip galvanized coatings on ferrous materials - Gravimetric determination of the mass per unit area

Revêtements métalliques - Revêtements de galvanisation à chaud sur métaux ferreux - Détermination gravi métrique de la masse par unité de surface

Metallische Überzüge - Feuerverzinkung auf Eisenwerkstoffen - Gravimetrisches Verfahren zur Bestimmung der Masse pro Flächeneinheit

Tato norma je identická s EN ISO 1460: 1994 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgie.

This standard is identical with EN ISO 1460: 1994 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - Mgr. Nataša Bednářová Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

© Český normalizační institut, 1996

20645


ČSN EN ISO 1460

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 1460

Říjen 1994

ICS 25. 220. 40

Deskriptory: coatings, metal coatings, zinc coatings, hot dip galvanizing, density measurement, gravimetric analysis

Kovové povlaky - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech

Vážkové stanovení plošné hmotnosti (ISO 1460: 1992)

Metallic coatings - Hot dip galvanized coatings

on ferrous materials - Gravimetric determination

of the mass per unit area (ISO 1460: 1992)

Revêtements métalliques - Revêtements de galvanisation à chaud sur métaux ferreux Détermination gravimétrique de la masse par unité de surface (ISO 1460: 1992)

Metallische Überzüge - Feuerverzinkung auf Eisenwerkstoffen - Gravimetrisches Verfahren zur Bestimmung der Masse pro Flächeneinheit (ISO 1460: 1992)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-10-26. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

3


ČSN EN ISO 1460

Předmluva

Tato evropská norma byla převzata technickou komisí CEN/TC 262 "Ochrana kovových materiálů proti korozi" z prací technické komise ISO/TC 107 "Kovové a jiné anorganické povlaky" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Tento dokument byl předložen к formálnímu hlasování a byl přijat CEN jako evropská norma.

Této evropské normě bude nejpozději do dubna 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do dubna 1995.

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu tyto země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 1460: 1992 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení plošné hmotnosti žárových povlaků zinku nanášených ponorem (dále jen žárové povlaky) na železných podkladech.

Norma se používá především pro vzorky, jejichž plochu lze snadno stanovit, protože u této metody je přesná znalost plochy povrchu důležitá. Pokud u vzorků o velké hmotnosti nelze vyhovět požadavkům kapitoly 5, musí se plošná hmotnost žárového povlaku stanovit jinou metodou.

4

Zdroj: www.cni.cz