Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

20648.pdf

29.040.20;83.140

Únor 1997

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci

ČSN EN 60674-3-4 až 6


34 6573

 

 

idt IEC 674-3-4 až 6:1993

 

Specifícation for plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheets 4 to 6: Requirements for polyimide films used for electrical insulation

Spécification pour Ies fílms en matière pIastique à usages électriques - Partie 3: Spécifications pour Ies matériaux particuliers Feuilles 4 à 6: Prescríptions pour Ies films de poIyimide utiIisés dans l'isolation éIectrique

Bestimmung für Kunststoff-1soliertolien für elektrotechnische Zwecke - Teil 3: Bestimmungen für einzelne Werkstofte - BIätter 4 bis 6: Anforderungen für Polyimide-Folien, die zur elektrischen Isolierung verwandt werden

 

Tato norma je identická s EN 60674-3-4 až 6:1995.

 

This standard is identical with EN 60674-3-4 to 6:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 674-1:1980 dosud nezavedena

 

IEC 674-2:1988 dosud nezavedena

 

IEC 757:1983 zavedena v ČSN IEC 757 HD 457 Elektrotechnické předpisy - Kód pro označování barev (33 0175)

 

Informační údaje z IEC 674-3-4 až 6:1993

 

Tato část mezinárodní normy IEC 674 byla vypracována subkomisí IEC: Specifikace, technické komise IEC č. 15: Izolační materiály.

 

Text této části normy je založen na těchto dokumentech:

 

 

Další informace lze najít ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ing. Petr Mach, Plzeň, IČO 44635788

 

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

 

© Český normalizační institut, 1996
20648


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 60674-3-4 až 6


 

Únor 1995

 

ICS 29.040.20;83.140

 

Descriptors: electrical insulating materials, solid electrical insulating materials, insulating films, plastic sheets, polyimides, specifications

 

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci (IEC 674-3-4 až 6:1993)

 

Specification for plastic films for electrical 

purposes - Part 3: Specifications for individual 

materials - Sheets 4 to 6: Requirements for 

polyimide films used for electrical insulation 

(IEC 674-3-4 to 6:1993)

 

Spécification pour les films en matiére plastique 

a usages électriques - Partie 3: Spécifications 

pour les matériaux particuliers - Feuilles 4 à 6:

Prescriptions pour les films de polyimide utilisés 

dans l'isolation électrique 

(CEI 674-3-4 à 6:1993)

 

Bestimmung für Kunststoff.- Isolierfolien für 

elektrotechnische Zwecke - Teil 3:

Bestimmungen für einzelne Werkstoffe Blätter 

4 bis 6: Anforderungen für Polynmide- Folien, 

die zur elektrischen Isolierung verwandt 

werden (IEC 674-3-4 bis 6:1993)

 

Tato evropská norma byla schválena organizací CENELEC 1994-12-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice 

European Committee for EIectrotechnicaI Standardization 

Comité Européen de Normalisation EIectrotechnique 

Europäisches Komitee für EIektrotechnische Normung 

Ústrední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 BruxeIIes


Strana 4

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvodní údaje

4

1

Všeobecně

5

1.1

Předmět normy

5

1.2

Normativní odkazy

5

1.3

Klasifikace

5

2

Značení

5

3

Všeobecné požadavky

5

4

Rozměry

6

4.1

Tloušťka

6

4.2

Šířka

7

5

Vlastnosti

8

5.1

Vlastnosti nezávislé na tloušťce

8

5.2

Vlastnosti závislé na tloušťce

9

5.3

Další vlastnosti

10

6

Charakteristika materiálu v rolích

11

6.1

Průměr rolí

11

6.2

Ohebnost/protažení

12

6.3

Spoje

12

6.4

Šířka rolí

15

6.5

Jádra rolí

15

Příloha ZA

16

 

Předmluva

 

Text mezinárodní normy IEC 674-3-4 to 6:1993 vypracovaně subkomisí IEC: Specifikace, technické komise IEC č. 15: Izolační materiály byl projednán a schválen CENELEC jako EN 60674-3-4 to 6 dne 1994-12-06 beze změn.

 

Termíny zavedení byly určeny takto:

 

- termín zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy 

nebo schválením k přímému používání (dop) 1995-12-01

 

- termín zrušení rozporných národních norem (dow) 1995-12-01

 

Přílohy označené „normativní" jsou nedílnou částí normy. V této normě je normativní příloha ZA.

 

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy IEC 674-3-4 až 6:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Úvodní údaje

 

Tato mezinárodní norma je jednou částí ze souboru, který pojednává o plastových fóliích pro elektrotechnické účely.

 

Tento soubor se skládá ze tří částí:

 

Část 1: Definice a všeobecné požadavky (IEC 674-1)

 

Část 2: Zkušební metody (IEC 674-2)

 

Část 3: Specifikace pro jednotlivé materiály (IEC 674-3)

 

Tato norma obsahuje tři listy části 3, a to: List 4: Požadavky na polyimidové fólie na bázi poly(N, N,-p, p,-oxydifenylen pyromellitimid), používaně pro elektrické izolace.


Strana 5

List 5: Požadavky na polyimidové fólie na bázi poly(N, N'-p-fenylen difenyl-tetrakarboxylimid), používané pro elektrické izolace.

 

List 6: Požadavky na polyimidové fólie na bázi poly(N, N'-p, p,-oxydifenylen difenyl-tetrakarboxylimid), používané pro elektrické izolace.

 

1 Všeobecně

 

1.1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro následující polyimidové fólie s fluorethylen-propylenovým (FEP) povlakem nebo bez něj.

List 4: Požadavky na polyimidové fólie na bázi poly(N, N'-p, p,-oxydifenylen pyromellitimid).

List 5: Požadavky na polyimidové fólie na bázi poly(N, N'-p-fenylen difenyl-tetrakarboxylimid).

List 6: Požadavky na polyimidové fólie na bázi poly(N, N'-p, p,-oxydifenylen difenyl-tetrakarboxylimid).

 

Zdroj: www.cni.cz