Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 59.080.30

Prosinec 1996

Textilie - Postupy komerčního praní plošných
textilií před zkoušením hořlavosti

ČSN
EN IS O 10528

80 0836

 

 

 

Textiles - Commercial laundering procedure for textile fabrics prior to flammability testing

Textiles - Blanchissage commercial des étoffes textiles en vue des essais d'inflammabilité

Textilien - Gewerbliche Waschverfahren für Textilien vor der Enftlammbarkeitsprüfung

 

Tato norma je identická s EN ISO 10528:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN ISO 10528:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Norma obsahuje národní přílohu NA.

 

Citované normy

ISO 675:1979 nezavedena

ISO 6330:1984 zavedena v ČSN EN 26330 Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií (80 0821) (ISO 6330:1984)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav textilního zušlechťování, státní podnik, Dvůr Králové nad Labem, IČO 012980 - Květa Petrová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20662


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 10528

EUROPEAN STANDARD

Červen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 59.080.30

Deskriptory: textiles, fabrics, textile finishing, flammability testing, washing

 

Textilie - Postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti (ISO 10528:1995)

 

Textiles - Commercial laundering procedure for textile fabrics prior to flammability testing (ISO 10528:1995)

Textiles - Blanchissage commercial des étoffes textiles en vue des essais d'inflammabilité (ISO 10528:1995)

Textilien - Gewerbliche Waschverfahren für Textilien vor der Entflammbarkeitsprüfung (ISO 10528:1995)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-05-05. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy ISO 10528 byl připraven technickou komisí ISO/TC 38 „Textil" ve spolupráci s CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky". Byl předložen k paralelnímu hlasování a byl schválen 1995-04-05 jako evropská norma.

Této evropské normě bude nejpozději do prosince 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do prosince 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 10528:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

POZNÁMKA - Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v seznamu přílohy ZA (normativní).

 

Úvod

 

Metody uvedené v této normě simulují účinek komerčních pracích postupů s použitím měkké vody. U stanovených praček se všeobecně jedná o typ s horizontálním bubnem s vratným chodem, které se nyní používají v laboratořích, značně se lišící kapacitou, rychlostí otáčení a způsoby ovládání hladiny kapaliny a teploty.

Alternativní postupy pro hodnocení účinku domácího praní s použitím tvrdé vody na hořlavost plošných textilií jsou stanoveny v ISO/DIS 12138 „Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti".

Tyto postupy jsou založeny na použití obvyklých poměrů lázně 5 : 1 pro praní a 9 : 1 pro máchání, které jsou na spodní hranici rozsahu, běžně používaného při praní. Z praktických důvodů se stanoví bez přítomnosti náplně. Během praní se přidává další voda, ale její množství se mění podle použitého typu stroje a nemůže se ovládat.

Stanovená teplota praní (75 ± 3) oC se prokázala jako dostačující pro desinfekci nemocničního prádla. Použití vyšších teplot nezpůsobí žádné výrazné zlepšení čistícího efektu. Některé textilie nemusí být pro praní při této teplotě vhodné z důvodu srážení nebo jiných faktorů. Pro plošné textilie, u kterých dochází při této teplotě ke změně rozměrů nebo k jiným změnám, se doporučuje alternativní postup při teplotě praní (40 ± 3) oC.

Pračky se liší mechanickým účinkem praní a dobou potřebnou pro zahřátí na teplotu praní. Kromě toho je také těžké ovládat teplotu přiváděné vody. Pro standardní postupy praní je stanovena doba 30 min vratného chodu během zahřívání a praní. To je delší než je v praxi obvyklé, ale vyrovnávájí se nekontrolovatelné odchylky různých strojů a zajistí se, že zkouška je přísnější než při praktickém používání. Pro eliminaci odchylek doby zahřívání na teplotu praní se pračka neuvede do vratného chodu pokud není dosažena teplota (40 ± 3) oC. To umožňuje měnit teplotu přiváděné vody bez ovlivnění doby chodu bubnu.

Při mezilaboratorních zkouškách s těmito postupy, provedených ISO/TC 38/SC 2/WG 6 v roce 1989 se zjistilo, že tento postup umožňuje rozlišovat mezi nehořlavými úpravami s vyšší a nižší odolností vůči praní. Také se zjistilo, že postupy pro zkoušení hořlavosti (ISO 6941:1984 „Plošné textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných vzorků") dávají větší rozdíly než tyto prací postupy, provedou-li se oba postupy za sebou.


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví postup pro hodnocení možného účinku opakovaného komerčního praní na hořlavost plošných textilií. Efekt praní se simuluje použitím plně automatických praček s horizontálním bubnem nebo malým komerčním pracím strojem.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz