Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.220.40

Leden 1997

Zkoušení požárního nebezpečí -
Část 2: Zkušební metody - Zkouška vlivu
nedokonalého spoje pomocí topných těles

ČSN
IEC 695-2-3

34 5615

 

 

 

Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Bad-connection test with heaters

Essais relatifs aux risques du feu - Partie 2: Méthodes d'essai - Essai de mauvais contact au moyen de fils chauffants

Brandgefahren-Prüfung - Teil 2: Prüfverfahren - Prüfung einer schlechten Verbindung mit Heizelementen

 

Tato norma je identická s IEC 695-2-3:1984.

This standard is identical with IEC 695-2-3:1984.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 51 nezavedena, nahrazena souborem IEC 51-1 až 51-9, které jsou zavedeny v souboru ČSN IEC 51-1 až ČSN

IEC 51-9 Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství (idt EN 60051-1 až EN 60051-9) (35 6203)

IEC 212 dosud nezavedena

IEC 695-2-1 nezavedena, nahrazena IEC 695-2-1/0:1994, IEC 695-2-1/1:1994, IEC 695-2-1/2:1994 a IEC 695-21/3:1994, které dosud nejsou zavedeny

IEC 695-2-2 zavedena v ČSN EN 60695-2-2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2: Zkušební metody - Oddíl 2: Zkouška plamenem jehlového hořáku (idt IEC 695-2-2:1991) (34 5615)

ISO 4046 dosud nezavedena

 

Obdobné regionální a zahraniční normy

HD 444.2.3 S1:1987 Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Bad-connection test with heaters

(Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2: Zkušební metody - Zkouška vlivu nedokonalého spoje pomocí topných těles) - ZRUŠEN

BS 6458:Section 2.3:1985 Fire hazard testing for electrotechnical products - Test methods - Bad-connection test with heaters

(Zkoušení požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zkušební metody - Zkouška vlivu nedokonalého spoje pomocí topných těles)

DIN VDE 0471-2-3:1987 Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr - Prüfverfahren 2-3: Prüfung einer schlechten Verbindung mit Heizelementen

(Zkoušení požárního nebezpečí - Zkušební metoda 2-3: Zkouška vlivu nedokonalého spoje pomocí topných těles)

UNE 20 672 (2-3):1986 Ensayos relativos a los riesgos de incendio - Segunda parte: Métodos de ensayo - Ensayo de mal contacto mediante hilos de saldeo

(Zkoušení požárního nebezpečí - Druhá část: Zkušební metody - Zkouška vlivu nedokonalého spoje pomocí topných těles)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace, Praha, IČO 41107829 - RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 40 Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrická zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

 

© Český normalizační institut, 1996
20666


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

IEC 695-2-3

Zkoušení požárního nebezpečí -

První vydání

Část 2: Zkušební metody - Zkouška vlivu nedokonalého

1984

spoje pomocí topných těles


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

Úvodní údaje

3

1

Úvod a rozsah platnosti

5

2

Účel zkoušky

5

3

Všeobecný popis zkoušky

5

4

Popis zkušebního zařízení

5

5

Stupně přísnosti

6

6

Aklimatizace před zkouškou

7

7

Počáteční měření

7

8

Postup zkoušky

7

9

Pozorování a měření

8

10

Vyhodnocení výsledků zkoušky

8

11

Informace uváděné v příslušné specifikaci

9

Příloha A - Pokyny ke zhotovení zkušebních topných těles

10

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracované technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz