Zdroj: www.cni.cz

ICS 29. 040. 20; 85. 060                                                  ČESKA NORMA                                                      Prosinec 1996

Specifikace lesklé lepenky a lepenky

pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice

a všeobecné požadavky

ČSN

EN 60641-1

34 6564

idt IEC 641-1: 1979+A1: 1993

Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirements

Spécification pour le carton comprimé et le papier comprimé à usages électriques - Partie 1: Définitions et prescriptions générales

Bestimmung für Tafel- und Rollenpreßspan für elektrotechnische Anwendungen - Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen

Tato norma je identická s EN 60641-1: 1995 This standard is identical with EN 60641-1: 1995

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Petr Mach, Plzeň, IČO 44635788

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

© Český normalizační institut, 1996

20685


ČSN EN 60641-1

EN 60641-1

Březen 1995

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

MDT 621. 315. 614. 65. 001. 2. 001. 33. 004. 14(083. 71) ICS 29. 040. 20; 85. 060

Nahrazuje HD 410. 1 S1: 1981

Descriptory: Pressboard, presspaper, requirements, applications, definitions

Specifikace lesklé lepenky a lepenky pro elektrotechnické účely Část 1: Definice a všeobecné požadavky (IEC 641-1: 1979 + A1: 1993)

Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes -

Part 1: Definitions and general requirements

(IEC 641-1: 1979 + A1: 1993)

Spécification pour le carton comprimé et le papier comprimé à usages électriques Partie 1: Définitions et prescriptions générales (CEI 641-1: 1979 + A1: 1993)

Bestimmung für Tafel- und Rollenpreßspan für elektrotechnische Anwendungen -

Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen (IEC 641-1: 1979 + A1: 1993)

Tato evropská norma byla schválena organizací CENELEC 1995-02-15. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CENELEC u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles

3


ČSN EN 60641-1

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 641-1: 1979 vypracované subkomisí 15C: Specifikace, technické komise IEC č. 15: Izolační materiály byl schválen CENELEC jako HD 410. 1 S1 dne 1980-12-11.

Harmonizační dokument byl podroben formálnímu hlasování s cílem přeměnit jej na evropskou normu a schválen CENELEC jako EN 60641-1 dne 1995-02-15.

Text doplňku 1: 1993 mezinárodní normy IEC 641-1: 1979 byl projednán a schválen CENELEC jako doplněk A1 к evropské normě EN 60641-1: 1995 dne 1995-02-15.

Termíny zavedení byly určeny takto:

-  termín zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní

normy nebo schválením к přímému používání                                                     (dop)            1996-03-01

-  termín zrušení rozporných národních norem                                                    (dow)            1996-03-01

Pro výrobky, které vyhovovaly požadavkům HD 410. 1 S l: 1981 před 1996-03-01 a které schválil výrobce nebo certifikační úřad, může být tato předchozí norma platná až do 2001-03-01.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 641-1: 1979 a doplněk 1: 1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

Úvodní údaje

Tato norma je jednou z řady těch, které pojednávají o lesklé lepence a lepence - mořené nebo v přírodní barvě, v kalandrované nebo nekalandrované úpravě a dodávané v neimpregnovaném stavu.

Lisovaná tvrzená lepenka je z normy vyloučena.

Soubor norem nepojednává o lisovaných lepenkách a laminovaném materiálu (vyrobeném kombinací dvou nebo více vrstev materiálů různých tlouštěk a lepidel).

Soubor norem má tři části:

1.   Definice a všeobecné požadavky.

2.   Zkušební metody.

3.   Specifikace jednotlivých materiálů.

1 Předmět normy

Tato část specifikace obsahuje definice termínů vztahujících se ke klasifikaci, a všeobecné požadavky, které musí splňovat lesklá lepenka a lepenka pro elektrotechnické účely.

4

Zdroj: www.cni.cz