Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 85.040

Prosinec 1996

Buničiny -
Odběr vzorků ke zkouškám

ČSN
EN 27 213

50 0202

 

 

idt ISO 7213:1981

 

Pulps - Sampling for testing

Pâtes - Echantillonnage pour essais

Zellstoffe - Probenahme für die Prüfung

 

Tato norma je identická s EN 27213:1993 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 

This national standard is identical with EN 27213:1993 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 801-1   dosud nezavedena

ISO 801-2   dosud nezavedena

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 50 0202 z 17.4.1978.

 

Změny proti předcházející normě

Norma je přepracovaná podle EN 27213:1993. Proti ČSN 50 0202 je podstatně rozšířená.

 

Vypracování normy

Zpracovatel:IRAPA, s. p., Praha, IČO 012 408, Ing. Jana Pačesová, CSc.

Technická normalizační komise:TNK 53 Vlákniny, papír a lepenka

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20704


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 27213

EUROPEAN STANDARD

Září 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS:85.040

 

Deskriptory: Paper pulps, sampling

 

Buničiny - Odběr vzorků ke zkouškám (ISO 7213:1981)

 

Pulps - Sampling for testing (ISO 7213:1981)

Pâtes - Echantillonnage pour essais (ISO 7213:1981)

Zellstoffe - Probenahme für die Prüfung (ISO 7213:1981)

 

Tato evropská norma byla schválena organizací CEN 1993-09-06. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli změn uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy týkající se těchto národních norem a bibliografich odkazů lze vyžádat v ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma je převzetím ISO 7213:1981.

Převzetí ISO 7213:1981 doporučil CEN/TC 172 „Vlákniny, papír a lepenka" z práce ISO/TC 6 „Papír, lepenka a vlákniny", do jejíž kompetence tato evropská norma spadá.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání nejpozději do března 1994. Do března 1994 musí být zrušeny národní normy, které jsou s ní v rozporu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

CEN schválil text mezinárodní normy ISO 7213:1981 jako evropskou normu bez jakékoliv změny.

 

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví postup získání průměrného vzorku pro zkušební účely, který reprezentuje určitou dávku buničiny. Tato norma se používá pro všechny druhy buničin, dodávaných v balících nebo v kotoučích. Doporučuje se používat pro všechny druhy zkoušek, kromě stanovení obchodní hmotnosti, kdy se postupuje podle jiných norem, například ISO 801-1 a ISO 801-2.

Pokud se stanovují kromě obchodní hmotnosti i jiné vlastnosti, průměrný vzorek na stanovení obchodní hmotnosti podle příslušné normy se může použít i pro jiné zkoušky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz