Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 59.080.10

Prosinec 1996

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti -
Část X12: Stálobarevnost v otěru

ČSN
EN IS O 105-X12

80 0139

 

 

 

Textiles - Tests for colour fastness - Part X12: Colour fastness to rubbing

Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X12: Solidité des teintures au frottement

Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil X12: Reibechtheit von Färbungen

 

Tato norma je identická s EN ISO 105-X12:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This standard is identical with EN ISO 105-X12:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Norma obsahuje národní přílohu NA.

 

Citované normy

ISO 105-A0l:1989   zavedena v ČSN EN 20105-A01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01: Všeobecné principy zkoušení (80 0120) (idt IS0 105-A01:1989)

ISO 105-A03:1993   zavedena v ČSN EN 20105-A03 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění (80 0121) (idt ISO 105-A03:1993)

ISO 105-F:1985   nezavedena

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 80 0139 z 27. 10. 1986.

 

Změny proti předchozí normě

Pro vlasové textilie se používá palec s obdélníkovou třecí plochou, který má eliminovat tvoření tmavších okrajů zapuštěné plochy. Není začleněn postup pro zkoušení volného materiálu. Pro zkoušku se používá jemnější doprovodná tkanina.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav textilního zušlechťování, státní podnik, Dvůr Králové nad Labem, IČO 012980 - Květa Petrová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20711


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 105-X12

EUROPEAN STANDARD

Květen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 59.080.10

 

Deskriptory: textiles, dyeing, dyes, friction, tests, determination, colour fastness

 

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti

Část X12: Stálobarevnost v otěru (ISO 105-X12:1993)

 

Textiles - Tests for colour fastness - Part X12: Colour fastness to rubbing (ISO 105-X12:1993)

Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie X12: Solidité des teintures au frottement (ISO 105-X12:1993)

Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil X12: Reibechtheit von Färbungen (ISO 105-X12:1993)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-05-02. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky" od ISO/TC 38 „Textil" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Této evropské normě bude nejpozději do listopadu 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do listopadu 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 105-X12:l993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

POZNÁMKA - Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v seznamu přílohy ZA (normativní).

 

1   Předmět normy

 

1.1   Tato část normy popisuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti barvy textilií všech druhů včetně podlahových krytin a vlasových tkanin, vůči otírání a zapouštění jiných textilií při jejich používání.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz