Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

67.220.10

Leden 1997

Pepř (Piper nigrum linnaeus) celý nebo mletý. Specifikace. Část 1: Pepř černý

ČSN ISO 959-1


58 0517

 

 

 

Pepper (Piper nigrum Linnaeus), whole or ground - Specification - Part 1: Black pepper

Poivre (Piper nigrum Linnaeus), entier ou en poudre - Spécifications - Partie 1: Poivre noir

Pfeffer (Pitper nigrum Linnaeus) gemahlen oder ungemahlen; Spezifikation; Teil 1: Schwarzer Pfeffer

 

Tato norma je identická s ISO 959-1:1989.

 

This standard is identical with ISO 959- 1:1989.

 

Články 4.2, 4.3 a 7.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. února 1997 na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje článek 1.1), tabulka 14 a příslušné údaje v tabulkách 19 a 20 ČSN 58 0510 z 16. 11. 1966.

 

Změny proti předchozí normě

 

Podrobnější specifikace požadavků na pepř černý.

 

Citované normy

 

ISO 676:1982 dosud nezavedena

 

ISO 927:1982 zavedena v ČSN ISO 927 Koření - Stanovení obsahu příměsí (58 0182)

 

ISO 928:1980 zavedena v ČSN ISO 928 Koření - Stanovení celkového popela (58 0184)

 

ISO 930:1980 zavedena v ČSN ISO 930 Koření - Stanovení popela nerozpustného v kyselině (58 0186)

 

ISO 939:1980 zavedena v ČSN ISO 939 Koření - Stanovení obsahu vlhkosti - Metoda destilační (58 0187)

 

ISO 948:1980 zavedena v ČSN 58 0180 Koření - Odběr vzorků (mod ISO 948)

 

ISO 1108:1980 zavedena v ČSN ISO 1108 Koření - Stanovení netěkavého etherového extraktu (58 0190)

 

ISO 1208:1982 zavedena v ČSN ISO 1208 Koření - Stanovení nečistot (58 0183)

 

ISO 5498:1981 zavedena v ČSN ISO 5498 Zemědělské potravinářské výrobky - Stanovení obsahu hrubé vlákniny - Obecná metoda (46 1018)

 

ISO 5564:1982 zavedena v ČSN ISO 5564 Koření - Pepř černý a pepř bílý, celý nebo mletý - Stanovení obsahu piperinu - Spektrofotometrická metoda (58 0192)

 

ISO 6571:1984 zavedena v ČSN ISO 6571 Koření, kořenící látky a byliny - Stanovení obsahu těkavých olejů (silic) (58 0196)

 

© Český normalizační institut, 1996
20742


Strana 2

Souvisící právní předpisy

 

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy, o cizorodých látkách v poživatinách, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR - hlavního hygienika ČR č. 75/1990 sb. Hygienické předpisy, o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, reg. v částce 71/1991 Sb.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Michalová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Pepř (Piper nigrum Linnaeus)

celý nebo mletý - Specifikace

Část 1: Pepř černý

ISO 959-1


 

První vydání

1989-11-15

 

MDT 633.841

 

Deskriptory: agricultural products, food products, seasonings, spices, pepper, specifications, packing, marking, storage, transportation

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět,pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se dříve, než je rada ISO přijme jako mezinárodní normy, rozesílají členům ISO k odsouhlasení. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 959-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky Toto první vydání ISO 959-1 společně s ISO 959-2:1989 ruší a nahrazuje Doporučení ISO/R 959:1969.

 

ISO 959 obsahuje následující části uvedené pod společným názvem Pepř (Piper nigrum Linnaeus) celý nebo mletý Specifikace:

 

- Část 1: Pepř černý

 

- Část 2: Pepř bílý

 

Přílohy A a B jsou nedílnou součástí této části ISO 959. Přílohy C, D a E jsou pouze informativní.

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 959 specifikuje požadavky na pepř černý*) (Piper nigrum Linnaeus) (viz ISO 676) celý nebo mletý a to:

 

- pepř prodávaný pěstitelskou zemí bez čištění nebo po částečném přečištění, bez úpravy nebo třídění, nazývaný v této části ISO 959 „pepř neupravený" nebo „částečně upravený";

 

- pepř prodávaný pěstitelskou zemí po vyčištění, úpravě a/nebo třídění, nazývaný „pepř upravený", který může být v některých případech prodáván dále přímo spotřebiteli.

 

Je-li použit pouze název „pepř černý", znamená to, že se požadavky vztahují na oba tržní druhy bez rozdílu.

 

Tato část ISO 959 se nevztahuje na pepř černý nazývaný „lehký".

 

POZNÁMKA - Požadavky na pepř bílý jsou uvedeny v ISO 959-2

 

Doporučení týkající se podmínek skladování a přepravy jsou uvedena v příloze C. Informace týkající se mikroskopické struktury plodu pepřovníku jsou uvedeny v příloze D. Hlavní pěstitelské země a běžné obchodní názvy tříd jakosti pepře černého jsou uvedeny v příloze E.

 

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA - Plody tj.  bobule „pepřovníku černého"-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz