Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

67.220.10

Leden 1997

Kurkuma celá nebo mletá (prášková). Specifikace

ČSN ISO 5562


58 0519

 

 

 

Turmeric, whole or ground (powdered) - Specification

Curcuma, entier ou en poudre - Spécifications

Kurkuma, ganz oder gemahlen (pulverisiert); Spezifikation

 

Tato norma je identická s ISO 5562:1983.

 

This standard is identical with ISO 5562:1983.

 

Články 4.1, 4.2 a 7.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. února 1997 na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje článek 1. a), tabulka 1 a příslušné údaje v tabulkách 19 a 20 ČSN 58 0510 z 16. 11. 1966.

 

Změny proti předchozí normě

 

Podrobnější specifikace požadavků na celou i mletou kurkumu.

 

Citované normy

 

ISO 927 zavedena v ČSN ISO 927 Koření - Stanovení obsahu příměsí (58 0182)

 

ISO 928 zavedena v ČSN ISO 928 Koření - Stanovení celkového popela (58 0184)

 

ISO 930 zavedena v ČSN ISO 930 Koření - Stanovení popela nerozpustného v kyselině (58 0186)

 

ISO 939 zavedena v ČSN ISO 939 Koření - Stanovení obsahu vlhkosti - Metoda destilační (58 0187)

 

ISO 948 zavedena v ČSN 58 0180 Koření - Odběr vzorků (mod ISO 948)

 

ISO 1208 zavedena v ČSN ISO 1208 Koření - Stanovení nečistot (58 0183)

 

ISO 2825 zavedena v ČSN ISO 2825 Koření - Příprava mletého vzorku pro analýzy (58 0181)

 

ISO 3588 zavedena v ČSN ISO 3588 Koření - Stanovení stupně jemnosti mletí - Metoda ručního prosévání (Referenční metoda) (58 0191)

 

ISO 5566 zavedena v ČSN ISO 5566 Kurkuma - Stanovení barvivosti - Spektrofotometrická metoda (58 0193)

 

Souvisící právní předpisy

 

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy, o cizorodých látkách v poživatinách, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

© Český normalizační institut, 1996
20745


Strana 2

Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR - hlavního hygienika ČR č. 75/1990 sb. Hygienické předpisy, o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, reg. v částce 71/1991 Sb.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Michalová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Kurkuma celá nebo mletá (prášková) - Specifikace

ISO 5562


 

První vydání

1983-05-15

 

MDT 664.5:633.826

 

Deskriptory: agricultural products, spices, turmeric, specifications, tests, packaging, marking, storage, transportation

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se dříve, než je rada ISO přijme jako mezinárodní normy, rozesílají členům ISO k odsouhlasení.

 

Mezinárodní norma ISO 5562 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky a byla rozeslána členským zemím v červnu 1981.

 

Byla schválena těmito členskými zeměmi:

 

Rakousko, Brazílie, Kanada, Československo, Egypt, Etiopie, Francie, Maďarsko, Indie, Írán, Irák, Izrael, Keňa, Korea, Malajsie, Mexiko, Nizozemsko, Nový Zéland, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Jižní Afrika, Španělsko, Srí Lanka, Tanzanie, Turecko, Velká Británie, Jugoslávie

 

Z technických důvodů nebyla schválena touto členskou zemí:

 

USA

 

1 Předmět normy

 

Tato norma specifikuje požadavky na kurkumu (Curcuma longa Linnaeus)*) celou nebo mletou.

 

Doporučení týkající se skladování a přepravy jsou uvedena v příloze.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz