Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.60

Leden 1997

Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely
- Induktivní bezdotykové spínače -
Definice, třídění a označování

ČSN
EN 50 032

35 4300

 

 

 

Low voltage switchgear and controlgear for industrial use. Inductive proximity switches. Definitions, classification and designation

Appareillage industriel à basse tension. Détecteurs de proximité inductifs. Définitions, classification et désignation

Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte - Induktive Näherungsschalter - Begriffe, Einteilung, Bezeichnung

 

Tato norma je identická s EN 50032:1980.

 

This standard is identical with EN 50032:1980.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 50010:1984   zavedena v ČSN EN 50010 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely. Induktivní bezdotykové spínače. Metody měření spínací vzdálenosti a kmitočtu spínání (35 4302)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS 6226:1982   Specification for low voltage switchgear and controlgear for industrial use. Inductive proximity switches.

(Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely. Induktivní bezdotykové spínače. Definice, třídění a označování (idt)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Václav Matějka, Kunštátská 1, 621 00 Brno; IČO 187 64 151

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20776


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 50032

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1980

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.316.542.9:621.3.011.3:621.3.027.2:001.4

 

Deskriptory: electrical switchgear and controlgear, industrial use, low voltage, proximity switches, inductive proximity switches, operating distance, operating frequency

 

Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely

Induktivní bezdotykové spínače

Definice, třídění a označování

 

Low voltage switchgear and controlgear for industrial use. Inductive proximity switches. Definitions, classification and designation.

Appareillage industriel à basse tension. Détecteurs de proximité inductifs. Définitions, classification et désignation

Industrielle Niederspannung-Schaltgeräte. Induktive Näherungsschalter. Begriffe, Einteilung, Bezeichnung

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2. října 1980. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma a její změna existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Europeén de Normalisation Electrotechnique

Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels


Strana 4

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí 17X CENELECu.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví termíny a definice pro bezkontaktní bezdotykové induktivní spínače s jednou aktivní plochou a dále stanoví třídění a označování těchto spínačů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz