Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 01.100.10

Prosinec 1996

Technické výkresy - Značky pro geometrické
tolerování - Tvary a rozměry

ČSN
EN IS O 7083

01 3138

 

 

idt ISO 7083:1983

 

Technical drawings - Symbols for geometrical toleracing - Proportions and dimensions

Dessins techniques - Symboles pour tolérancement géometrique - Proportions et dimensions

Technische Zeichnungen - Symbole für Form-und Lagetolerierung - Verhältnisse und Mabe

 

Tato národní norma je identická s EN ISO 7083:1994 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 

This national standard is identical with EN ISO 7083:1994 and is publisched with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 1101   dosud nezavedena (viz ČSN 01 3137)

ISO 3098-1   dosud nezavedena

ISO 5459 zavedena v ČSN ISO 5459 Technické výkresy. Základny a soustavy základen pro geometrické tolerování (01 4402)

 

Další související normy

ČSN 01 3115 Technické výkresy. Písmo pro technické výkresy. Základní požadavky

ČSN 01 3137 Technické výkresy. Tolerance tvaru a polohy. Předepisování na výkresech

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje článek 3 PŘÍLOHY ČSN 01 3137 z 19. 5. 1981.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: EKODO Zlín, IČO 14638959, Ing. Josef Staněk

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20779


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 7083

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 01.100.10

 

Deskriptory: technical drawings, graphic methods, form tolerances, symbols, dimensions

 

Technické výkresy - Značky pro geometrické tolerování - Tvary a rozměry (ISO 7083:1983)

 

Technical drawings. Symbols for geometrical toleracing. Proportions and dimensions (ISO 7083:1983)

Dessins techniques. Symboles pour tolérancement géometrique. Proportions et dimensions (ISO 7083:1983)

Technische Zeichnungen. Symbole für Form- und Lagetolerierung. Verhältnisse und Mabe (ISO 7083:1983)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1994-10-14. Členové CEN jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát statut národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoli člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma převzatá CEN, je výsledkem práce technické komise ISO/TC 10 „Technické výrazy, definice výrobků a příslušná dokumentace", mezinárodní organizace pro normalizace (ISO).

 

Technický sekretariát ukončil předložený konečný návrh formálním hlasováním. Výsledek byl kladný.

 

Této evropské normě bude nejpozději do dubna 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do dubna 1995.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se dále uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7083:1983 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Úvod

Účelem této mezinárodní normy je stanovení směrnic kreslení značek pro geometrické tolerování tak (viz ISO 1101 a ISO 5459), aby byly zachovány určité poměry mezi rozměry značek a velikostí písma použitého pro kótování a jiné nápisy na výkresech.

 

1   Předmět normy a oblast použití

Tato mezinárodní norma stanoví tvary a rozměry doporučené pro značky užívané k označování geometrických tolerancí na výkresech.

Značky a písmo mohou být kresleny ručně (toleranční rámečky podle pravítka) nebo jinými způsoby (například šablonou, obtisky, automatizovaným kreslením).

Rozměry značek jsou odvozeny od velikostí písma podle ISO 3098 Část 1.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz