Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 23.040.30;23.040.50

Únor 1997

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub
pro venkovní a vnitřní kanalizaci -
Část 4: Požadavky na speciální tvarovky,
přechody a příslušenství

ČSN
EN 29 5-4

72 5201

 

 

 

Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 4: Requirements for special fittings, adaptors and compatible accessories

Tuyaux et accessoires en grès et assemblages de tuyaux pour les réseaux de branchement et d'assainissement Partie 4: Prescriptions pour accessoires spéciaux, pièces d'adaptation et accessoires compatibles

Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohrverbindungen für Abwasserleitungen und -kanäle - Teil 4: Anforderungen an Sonderformstücke, Übergangsbauteile und Zubehörteile

 

Tato norma je identická s EN 295-4:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Belgium.

 

This standard is identical with EN 295-4:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 295-1:1991   zavedena v ČSN EN 295-1:1994 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky (72 5201)

EN 295-2:1991   zavedena v ČSN EN 295-2:1994 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků (72 5201)

EN 295-3:1991   zavedena v ČSN EN 295-3:1994 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební postupy (72 5201)

EN 295-5:1994   zavedena v ČSN EN 295-5:1994 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky (72 5201) ISO/DIS 4633:1986   dosud nezavedena

EN 10002-2:1992   dosud nezavedena, v přípravě

Euronorm 88 - Část 1:1986   dosud nezavedena

Euronorm 88 - Část 2:1986   dosud nezavedena

ISO 3302:1990 zavedena v ČSN ISO 3302:1993 Pryž. Tolerance rozměrů výrobků (63 0101)

ISO 2859-1:1989   zavedena v ČSN ISO 2859-1:1992 Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii (01 0261)

EN ISO 9002:1994   zavedena v ČSN ISO 9002:1995 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu (01 0322)

ISO 527-1:1993   dosud nezavedena, v přípravě

ISO 527-2:1993   dosud nezavedena

ISO 868:1985   zavedena v ČSN 62 1431 Pryž, plasty a ebonit. Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (Tvrdost Shore) (mod ISO 868:85)

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20787


Strana 2

ISO 1183:1987   zavedena v ČSN 64 0111 Plasty. Stanovení hustoty a relativní hustoty nelehčených plastů (mod ISO 1183:87)

ISO 3951:1989   zavedena v ČSN ISO 3951:1993 Přejímací postupy a grafy při kontrole měřením pro procento neshodných jednotek (01 0258)

ISO 4587:1979   dosud nezavedena

prEN 1427   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČO 015 679, pobočka Plzeň - Ing. Hana Kotorová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Wagnerová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 295-4

EUROPEAN STANDARD

Březen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPAISCHE NORM


 

ICS 23.040.30; 23.040.50

 

Deskriptory: water pipelines, sewage, pipes: tubes, accessories, sandstone products, quality control, tests, sampling

 

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

 

Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 4: Requirements for special fittings, adaptors and compatible accessories

Tuyaux et accessoires en grès et assemblages de tuyaux pour les réseaux de branchement et d'assainissement - Partie 4: Prescriptions pour accessoires spéciaux, pièces d'adaption et accessoires compatibles

Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohrverbindungen für Abwasserleitungen und -kanäle - Teil 4: Anforderungen an Sonderformstücke, Übergangsbauteile und Zubehörteile

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995.03.13. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

3.1

Speciální tvarovky

6

3.2

Přechody

6

3.3

Příslušenství

6

4

Požadavky

6

4.1

Materiály a výroba

6

4.1.1

Kamenina

6

4.1.2

Těsnící materiály z pryže

6

4.1.3

Polyurethanové těsnící materiály

6

4.1.4

Ostatní materiály

6

4.1.5

Výroba

6

4.2

Nejmenší světlost

6

4.3

Stavební délka

6

4.4

Úhly

7

4.5

Zaměnitelnost spojů

7

4.6

Pevnost lepených spojů pro spojování částí z pálené kameniny

7

4.7

Vodní zápachová uzávěrka speciálních tvarovek

7

4.8

Nepropustnost speciálních tvarovek

7

4.9

Chemická odolnost

7

4.9.1

Kamenina

7

4.9.2

Jiné materiály

7

4.10

Spoje trub

7

4.10.1

Kameninové potrubní systémy

7

4.10.2

Kameninové díly a potrubní vedení z jiných materiálů

7

5

Odběr vzorků

8

6

Označování

9

7

Značení

9

8

Zabezpečování jakosti

10

Příloha A (normativní) Pružné spojky a přechody s kovovými pásky

11

Příloha B (normativní) Spojovací kusy, vkládané tvarovky a sedlové tvarovky pro vytvoření spojů se stávajícím kanalizačním potrubím, šachtami nebo domovními rozvody

16

Příloha C (normativní) Teplem smrštitelné manžety užívané jako přechody u kanalizačních trub

19

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace", jejímž sekretariátem je pověřen DIN.

Části této normy jsou:

EN 295-1   Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky

EN 295-2   Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků

EN 295-3   Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební postupy

EN 295-4   Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

EN 295-5   Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky


Strana 5

prEN 295-6   Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 6: Požadavky na kameninové šachty

prEN 295-7   Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 7: Požadavky na kameninové trouby k protlačování a jejich spoje

Při zpracování byly vzaty v úvahu dostupné výsledky CEN/TC 165/WG 1 „Všeobecné požadavky na trouby, tvarovky, spoje trub včetně těsnících materiálů a šachet", nebo jiných souvisejících pracovních skupin TC 165. Po získání dalších výsledků budou provedeny potřebné opravy.

Této evropské normě bude nejpozději do září 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do března 1996.

Ve smyslu vnitřních pravidel CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma stanovuje požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství vyráběné z kameniny a/nebo z jiného vhodného materiálu pro použití ve spojení s kameninovými troubami a tvarovkami v systémech pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Neplatí pro stavební díly, o kterých se pojednává v jiných částech EN 295. Doplňkové požadavky na speciální prvky jsou zpracovány v přílohách této části normy.

Pokud tato norma předkládá pro rozdílné systémy spojovacích rozměrů rozdílné délky a různé druhy tvarovek, mohou si odběratelé/zákazníci zvolit podle vlastních požadavků.

 

POZNÁMKA 1 - Velká rozmanitost výrobního programu a počet speciálních tvarovek, přechodů a příslušenství, které výrobci nabízejí a které potřebují odběratelé v celé Evropě, nemohou být v této normě plně zohledněny. Potřebné informace podávají materiálové listy a výrobní specifikace.

 

POZNÁMKA 2 - Pokud se uskutečňuje odběr podle ustanovení norem EN 295-1:1991, EN 295-2:1991 nebo EN 295-3:1991, musí být na to upozorněno.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz