Zdroj: www.cni.cz

ICS 91. 080. 40; 91. 100. 30                                      ČESKÁ NORMA                                                 Leden 1997

Stanovení rozměrů prefabrikovaných

vyztužených stavebních dílců vyrobených

z autoklávovaného pórobetonu nebo

z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

ČSN EN 991

73 1361

Determination of the dimensions of prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure

Détermination des dimensions de compasants préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé ou en béton de granulats légers à structure ouverte

Bestimmung der Maße vorgevertigter bewehrter Bauteile aus dampfgehärtetem Porenbeton oder haufwerksporigem Leichtbeton

Tato národní norma je identická s EN 991: 1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This national standard is identical with EN 991: 1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

Národní předmluva

Citované normy

pr EN 990 zavedena v ČSN EN 990 Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva (73 1360)

prEN 1356 dosud nezavedena

prEN 1520 dosud nezavedena

ISO 7976-1 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Lyko, CSc, IČO 42589053

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce, SK 4 Pórobeton a lehký beton

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková

© Český normalizační institut, 1996

20790


ČSN EN 991

EVROPSKÁ NORMA EVROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 991

Květen 1995

ICS 91. 080. 40; 91. 100. 30

Deskriptory: concrete, cellular concrete, aggregates, tests, dimensional measurements, dimensions squaring

Stanovení rozměrů prefabrikovaných výztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

Determination of the dimensions of prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure

Détermination des dimensions

de composants préfabriqués armés

en béton cellulaire autoclavé ou en

béton de granulats légers à structure ouverte

Bestimmung der Maße vorgefertigter bewehrter Bauteile aus dampfgehärtetem Porenbeton oder haufwerksporigem Leichtbeton

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-04-14. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ustředního sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzké, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ustřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretatiát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 991

Obsah

Strana Předmluva............................................................................................ 4

1       Předmět normy................................................................................... 4

2      Normativní odkazy................................................................................ 5

3       Podstata zkoušky.................................................................................. 5

4       Přístroje......................................................................................... 5

5      Zkušební postup.................................................................................. 5

5. 1   Všeobecně.......................................................................................  5

5. 2   Měření délky a šířky...............................................................................  5

5. 3   Měření tloušťky...................................................................................  6

5. 4   Měření tvaru profilovaných postranních ploch.........................................................  6

5. 5   Kontrola pravoúhlosti..............................................................................  7

5. 6   Přídavná měření na stavebních dílcích z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva s dutinami...............  7

5. 7   Přídavná měření u vícevrstvých stavebních dílců........................................................  7

6       Protokol o zkoušce................................................................................  8

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 177 "Prefabrikované vyztužené stavební dílce z pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva", jejíž sekretariát řídí DIN.

Za účelem splnění požadavků na vlastnosti podle výrobkových norem pro prefabrikované stavební dílce z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva, je třeba použít normalizované zkušební metody.

Této evropské normě bude nejpozději do listopadu 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu budou zrušeny nejpozději do listopadu 1995.

Ve smyslu Vnitřních předpisů CEN jsou povinny tuto evropskou normu zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma obsahuje ustanovení pro postup stanovení podstatných rozměrů a pro kontrolu pravoúhlosti prefabrikovaných stavebních dílců z autoklávovaného pórobetonu (AAC) 1) nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva (LAC) podle prEN 1520.

) Norma "Prefabrikované vyztužené stavební dílce z autoklávovaného pórobetonu" je v přípravě.

4

Zdroj: www.cni.cz