Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 59.080.50

Březen 1997

Textilní lana pro běžné použití -
Společná ustanovení

ČSN
EN 701

80 8626

 

 

 

Fibre ropes for general service - General specification

Cordages en fibres pour usage divers - Spécifications générales

Faserseile für allgemeine Verwendung - Allgemeine Spezifikation

 

Tato norma je identická s EN 701:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 701:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 696 zavedena v ČSN EN 696 Textilní lana pro běžné použití - Polyamid (80 8621)

EN 697 zavedena v ČSN EN 697 Textilní lana pro běžné použití - Polyester (80 8622)

EN 698 zavedena v ČSN EN 698 Textilní lana pro běžné použití - Manilské konopí a sisal (80 8623)

EN 699 zavedena v ČSN EN 699 Textilní lana pro běžné použití - Polypropylen (80 8624)

EN 700 zavedena v ČSN EN 700 Textilní lana pro běžné použití - Polyethylen (80 8625)

EN 919 zavedena v ČSN EN 919 Textilní lana pro běžné použití - Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností (80 8627)

EN 1261 zavedena v ČSN EN Textilní lana pro běžné použití - Konopí (80 08635)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r. o., Šumperk, IČO 41030613 - Ing. Eliška Havlasová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20798


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 701

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 59.080.50

 

Deskriptory: textiles, cordages, specification, textile fibres, natural fibres, synthetic fibres, manufacturing, characteristics, rope pitch, marking, labelling, delivery

 

Textilní lana pro běžné použití - Společná ustanovení

 

Fibre ropes for general service - General specification

Cordages en fibres pour usage divers - Spécifications générales

Faserseile für allgemeine Verwendung - Allgemeine Spezifikation

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-07-02. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Commitee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Všeobecně

4

4

Výroba

5

5

Stoupání

6

6

Požadavky

7

7

Značení

7

8

Etiketování

8

9

Balení, fakturování a dodávaná délka

8

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky", sekretariát: BSI.

 

Této evropské normě bude nejpozději do února 1996 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do února 1996. Podle

Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví všeobecné vlastnosti textilních lan pro běžné použití bez ohledu na to z jakého materiálu jsou vyrobena.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz