Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

59.080.50

Březen 1997

Textilní lana pro běžné použití - Konopí

ČSN EN 1261


80 8635

 

 

 

Fibre ropes for general service - Hemp

Cordages en fibres pour usages divers - Chanvre

Faserseile für allgemeine Verwendung - Hanf

 

Tato norma je identická s EN 1261:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B - 1050 Bruxelles, Belgium.

 

This standard is identical with EN 1261:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B- 1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

EN 701:1995 zavedena v ČSN EN 701 Textilní lana pro běžné použití - Společná ustanovení (80 8626)

 

EN 919 zavedena v ČSN EN 919 Textilní lana pro běžné použití - Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností (80 8627)

 

ISO 1968 zavedena v ČSN ISO 1968 Lana a provaznické výrobky - Slovník (80 8510)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: VÚLV spol. s r. o., Šumperk, IČO 41030613, Alena Klimešová

 

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

© Český normalizační institut, 1996
20802


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 1261


 

Srpen 1995

 

ICS 59.080.50

 

Deskriptory: textiles, cordages, hemp, strands, characteristics, dimensions, linear density, breaking load, designation, marking, labelling

 

Textilní lana pro běžné použití- Konopí

 

Fibre ropes for general service - Hemp

 

Cordages en fibres pour usages divers - Chanvre

 

Faserseile für allgemeine Verwendung - Hanf

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-07-02. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050Brussels


Strana 4

 

Obsah

 

strana

Obsah

Strana

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Definice

4

4

Konstrukce

5

5

Struktura a vlastnosti

5

6

Materiály

8

7

Zkoušení

8

8

Označování

8

9

Značení

9

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky", sekretariát: BSI.

 

Této evropské normě bude nejpozději do února 1 996 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do února 1996.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví požadavky na třípramenná, čtyřpramenná, a devítipramenná stáčená a splétaná konopná lana pro běžné použití.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz