Zdroj: www.cni.cz

ICS 73. 060                                                       ČESKÁ NORMA                                             Prosinec 1996

Železné rudy Vzorkování dílčích vzorků Ruční metoda

ČSN ISO 3081

44 1815

Iron ores - Increment sampling - Manual method

Minerais de fer - Echantillonnage par prélevements - Méthode manuelle

Eisenerze - Probenahme der Einzelprobe - Handemethode

Tato norma je identická s ISO 3081: 1986.

This standard is identical with ISO 3081: 1986.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 3082 dosud nezavedena ISO 3083 dosud nezavedena ISO 3084 dosud nezavedena ISO 3085 dosud nezavedena ISO 3086 dosud nezavedena

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje:

1)  ČSN 44 1812, kapitoly 4. 2. 3, 4. 2. 4, 4. 3. 6, 4. 4., 4. 5., 5. 2. z 11. 9. 1980.

2)  ČSN 44 1813, kapitoly З. 2. 1., 3. 3. 3., 3. 3. 4., 3. 4., 3. 5. a 4. (pro ruční odběr) z 11. 9. 1980.

3)  ČSN 44 1787, kapitoly 3. 2., 3. 3, 3. 4. a 4 (pro ruční odběr) z 24. 10. 1984.

Změny proti předchozí normě

Vzorkování dílčích vzorků v této normě je proti předchozí normě určeno i pro stanovení fyzikálních vlastností rud a granulometrické stanovení. Metody ručního vzorkování jsou podrobněji specifikovány

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Petr Peták, CSc., Praha 5, IČO 16870867 Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Libuše Sedláková

© Český normalizační institut, 1996

20814


ČSN ISO 3081

Železné rudy

- Vzorkování dílčích vzorků

- Ruční metoda

ISO 3081

Druhé vydání 1986-05-01

ICS 553. 31: 620. 11

Deskriptory: iron ores, sampling, definitions, sampling equipment

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 3081 byla připravena technickou komisí ISO/TC 102 Železné rudy.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 3081-1973), tabulky 1 a 4 a obrázky 2, 3 a 4, které byly technicky revidovány.

Uživatelé mohou zaznamenat, že všechny mezinárodní normy se čas od času podrobují revizi, a že odkazy к jiným mezinárodním normám v nich obsažené se vztahují к jejich poslednímu vydání, pokud není stanoveno jinak.

3


ČSN ISO 3081

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví ruční metody vzorkování dílčích vzorků v dodávce železné rudy za účelem stanovení charakteristik jakosti dodávky a obsahuje:

a)  základní teorii;

b)  základní principy;

c)  základní požadavky na zařízení a práci s nimi.

POZNÁMKA - Teorie a základní principy v této mezinárodní normě jsou podobné principům uvedeným v ISO 3082 a 3083.

4

Zdroj: www.cni.cz