Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 83.060

Leden 1997

Pryž - Teploty, vlhkosti a doby
pro kondicionování a zkoušení

ČSN
ISO 471

62 1403

 

 

 

Rubber. Temperatures, humidities and times for conditioning and testing

Caoutchouc. Températures, humidités et durées pour le conditionnement et l'essai

Kautschuk und Elastomere - Temperaturen, Luftfeuchten und Dauer für die Konditionierung und Prüfung

 

Tato norma je identická s ISO 471:1995

 

This standard is identical with ISO 471:1995

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 139:1973   dosud nezavedena

ISO 3383:1985   dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN 53500:1989   Prüfung von Kautschuk und Elastomeren; Konditionierund Prüfbedingungen; Dauer, Temperatur und Luftfeuchte

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují články 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 a 2.7 ČSN 62 1404 z 1980-06-24. Tím pozbývá platnosti ČSN 62 1404 z 1980-06-24 v plném rozsahu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín IČO 47 91 03 81, Zdena Lapčíková

Technická normalizační komise: TNK 23 Pryž

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20819


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 471

Pryž - Teploty, vlhkosti a doby

Třetí vydání

pro kondicionování a zkoušení

1995-03-15


ICS 83.060

 

Deskriptory: rubber, tests specimens, specimen preparation, testing conditions, test atmospheres, standard atmosphere

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 471 byla připravena technickou komisí ISO/TC 45, Pryž a pryžové výrobky, subkomise SC 2, Fyzikální a degradační zkoušky.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 471:1983) stejně jako ISO 1826:1981, které byly revidovány.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma uvádí teploty, vlhkosti a doby kondicionování používané pro kondicionování a zkoušení pryžových zkušebních těles všech typů. Norma nezahrnuje zvláštní podmínky pro speciální zkoušky, materiály nebo simulaci zvláštního klimatického prostředí. Neuvádějí se ani zvláštní požadavky na zkoušení celého výrobku. Norma uvádí také požadavky na časový interval mezi zhotovením a zkoušením zkušebního tělesa a výrobků z pryže. Tyto požadavky jsou nutné pro získání srovnatelných výsledků zkoušek a vyloučení neshody mezi spotřebitelem a dodavatelem

 

POZNÁMKY

1  Požadavky na kondicionování pro každou zkoušku by měly být stanoveny v příslušné zkušební normě.

2  Tato norma bere v úvahu ISO 554:1976 - Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení. Specifikace.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz