Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.60

Únor 1997

Odpojovače na střídavý proud -
Odpojovače pro spínání
přenosového proudu přípojnic

ČSN
IEC 1128
+A1

35 4214

 

 

 

Alternating current disconnectors - Bus-transfer current switching by disconnectors

Sectionneurs à courant alternatif - Transfert de barres par les sectionneurs

Wechselstromtrennschalter - Schalten von Kommutierungsströmen mit Trennschaltern

 

Tato norma je identická s IEC 1128:1992 a její změnou A1:1994.

This standard is identical with IEC 1128:1992 and its Amendment A1:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 50(441):1984   zavedena v ČSN IEC 50(441) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (33 0050)

IEC 129:1984   zavedena v  ČSN 35 4210  Odpojovače  a  uzemňovače  na střídavý proud (eqv IEC 129:1984),  v revizi, ČSN EN 60129+A1 Odpojovače a uzemňovače na střídavý proud (idt IEC 129:1984+A1:1992)

(v návrhu)

IEC 694:1980   zavedena v ČSN 35 4205 Spínací přístroje a rozváděče nad 1000 V. Společná ustanovení

(eqv IEC 694:1980)

IEC 1129zavedena v ČSN EN 61129+A1 Uzemnňovače na střídavý proud - Spínání indukovaných proudů (idt IEC 1129:1992+A1:1994) (35 4213) (v návrhu)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

E DIN VDE 0670 Teil 211/09.92   Wechselstromtrennnschalter Schalten von Kommutierungsströmen mit Trennschaltern

(Odpojovače na střídavý proud. Odpojovače pro spínání přenosového proudu přípojnic)

 

Souvisící ČSN

ČSN IEC 38   Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC (33 0120)

ČSN 33 0125   Elektrotechnické předpisy. Jmenovité proudy

ČSN 33 0160   Elektrotechnické předpisy. Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů. Obecná pravidla písmeno-číslicového systému (eqv IEC 445:1988)

ČSN IEC 73 Elektrotechnické předpisy. Kódování sdělovačů a ovládačů pomocí barev a doplňkových prostředků (idt EN 60073:1993) (33 0170)

ČSN EN 60447   Elektrotechnické předpisy - Styk člověk-stroj - Zásady pro ovládání (idt IEC 447:1993)

(33 0170)

ČSN 33 0360   Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

ČSN 33 0400   Elektrotechnické předpisy. Koordinace izolace v elektrických sítích se jmenovitým napětím nad 1 kV

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20837


Strana 2

ČSN 33 2000-4-41 HD 384.4.41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (mod IEC 364-4-41:1992)

ČSN 33 3040   Elektrotechnické předpisy. Výpočet účinku zkratových proudů

ČSN IEC 60-1 HD 588.1 S1   Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky (34 5640)

ČSN 37 0910   Připojovací praporce. Připojovací svorníky a svorníková oka do 52 kV. Technické požadavky

ČSN 37 0920   Ploché připojovací praporce pro elektrická zařízení Tvary a hlavní rozměry

ČSN 38 1754   Dimenzování elektrického zařízení podle účinků zkratových proudů

 

Vysvětlivka k textu převzaté normy

Pod termínem „plynem izolované odpojovače", anglicky „gas-insulated disconnectors" se rozumí odpojovače s SF6.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: IVEP a. s., Vídeňská 117, 619 00 Brno, IČO 00566993 Václav Prajs

Pracovník Českého normalitačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

IEC 1128

Odpojovače na střídavý proud -

První vydání

Odpojovače pro spínání přenosového proudu přípojnic

1992

+A1:1994


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

 

 

 

1

Všeobecně

5

1.1

Rozsah platnosti a předmět normy

5

1.2

Normativní odkazy

5

 

 

 

2

Normální a zvláštní pracovní podmínky

5

 

 

 

3

Definice

5

3.108

Přenosový proud přípojnic (bus transfer current)

5

3.109

Přenosové napětí přípojnic (bus transfer voltage)

5

 

 

 

4

Jmenovité hodnoty

6

4.110

Jmenovitý přenosový proud přípojnic

6

4.111

Jmenovité přenosové napětí přípojnic

6

 

 

 

5

Konstrukce a provedení

7

5.9

Štítky

7

 

 

 

6

Typové zkoušky

7

6.105

Zkoušky zapínací a vypínací schopnosti

7

 

 

 

8

Volba odpojovačů pro zapínání a vypínání přenosového proudu přípojnic

10

8.101Všeobecně

10

 

 

 

9

Informace, které musí být uvedeny v poptávkách, nabídkách a objednávkách

10

9.101

Informace, které musí být podány při poptávkách a objednávkách

10

9.102

Informace podávané v nabídce

10

 

 

 

Obrázek

11


Strana 4

Předmluva

 

1)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC, týkající se technických otázek zpracovávaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Úvodní údaje

 

Tato norma byla zpracována subkomisí  IEC 17A: Spínací přístroje a rozváděče vysokého napětí, technické komise 17 Spínací přístroje a rozváděče.

Tuto normu je třeba používat společně s IEC 129, IEC 694 a IEC 1129.

Text této normy je založen na těchto dokumentech:

     DIS                    Zpráva o hlasování

17A(CO)214                   17A(CO)217

 

Úplná informace o hlasování pro schválení této normy je ve zprávě o hlasování, uvedené v předchozí tabulce.

Změna A1 byla připravena subkomisí  IEC 17A: Spínací přístroje a rozváděče vysokého napětí, technické komise 17 Spínací přístroje a rozváděče. Je výsledkem změny 6.1.11 IEC 694.

Text změny je založen na těchto dokumentech:

     DIS                    Zpráva o hlasování

17A(CO)235                   17A(CO)234C

 

Úplnou informaci o hlasování o této změně je možné nalézt ve zprávě o hlasování, uvedené ve výše uvedené tabulce.


Strana 5

1   Všeobecně

 

1.1   Rozsah platnosti a předmět normy

Tato mezinárodní norma platí pro odpojovače na střídavý proud, které jsou schopny spínat přenosové proudy přípojnic pro jmenovitá napětí nad 52 kV (včetně).

 

POZNÁMKA - Odpojovače pro jmenovitá napětí nižší než 52 kV mohou také zapínat a vypínat přenosové proudy přípojnic, běžně se však nepožaduje stanovení jmenovitých hodnot pro spínání přenosových proudů přípojnic a provedení typových zkoušek. Zkoušky se v těchto případech provádějí po dohodě mezi výrobcem a uživatelem.

 

Předmětem této normy je stanovit požadavky na odpojovače používané pro přenos proudů z jednoho systému přípojnic do druhého. K tomuto účelu musí mít odpojovač zapínací a vypínací schopnost, která je závislá na velikosti přenášeného výkonu a na velikosti smyčky mezi umístěním(i) spojky přípojnic a odpojovače.

 

1.2  Normativní odkazy

Následující normativní dokumenty obsahují ustanovení, která odkazy v textu tvoří ustanovení této mezinárodní normy. V době jejího uveřejnění byla platná uvedená vydání norem. Všechny normy jsou podrobovány revizím a strany, které vypracovávají dohody na podkladě této mezinárodní normy, by měly přezkoumat možnost použití nejnovějších vydání níže uvedených normativních dokumentů. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 50(441):1984   Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses)

IEC 129:1984   Odpojovače a uzemňovače na střídavý proud (Alternating current disconnectors and earthing switches)

IEC 694:1980   Spínací přístroje a rozváděče nad 1000 V. Společná ustanovení (Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards)

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz