Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 53.040.20; 13.220.30

Leden 1997

Dopravní pásy -
Odolnost proti působení plamene -
Specifikace a zkušební metoda

ČSN
EN 20 340

26 0390

 

 

idt ISO 340:1988

 

Conveyor belts - Flame retardation - Specifications and test method

Courroies transpoteuses - Resistance ¸ la flame - Spécifications et méthode d'essai

Schwerentflammbare Fördergurte - Anforderungen und Prüfverfahren

 

Tato národní norma je identická s EN 20340:1993 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Brusel, Belgie

 

This national standard is identical with EN 20340:1993 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 235 dosud nezavedena

ISO 426-2 zavedena v ČSN ISO 462-2 Slitiny měď - zinek tvářené. Chemické složení a druhy tvářených výrobků. Část 2: Slitiny měď - zinek - olovo (42 3295)

ISO 565 zavedena v ČSN ISO 565 Zkušební síta. Kovová kanina, děrovaný plech a elektroformátovaná folie. Jmenovité velikosti otvorů (25 9601)

ISO 835 dosud nezavedena

ISO 2194 dosud nezavedena

ISO 3310-1 zavedena v ČSN ISO 3310-1 Zkušební síta. Technické požadavky a zkoušení. Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny (25 9610)

ISO 3310-2 zavedena v ČSN ISO 3310-2 Zkušební síta. Technické požadavky a zkoušení. Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu (25 9611)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a.s., IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20852


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 20340

EUROPEAN STANDARD

Březen 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.867.21:620.1:563.468

 

Deskriptory: pás, dopravní pás, požární zkoušky, zkoušení hořlavosti, nehořlavost

 

Dopravní pásy - Odolnost proti působení plamene - Specifikace a zkušební metoda (ISO 340:1988)

 

Conveyor belts - Flame retardation - Specifications and test method (ISO 340:1988)

Courroies transporteuses - Resistance ¸ la flame - Spécifications et méthode d'essai (ISO 340:1988)

Schwerentflammbare Fördergurte - Anforderungen und Prüfverfahren (ISO 340:1988)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1993-02-26. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Německa, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäische Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla podrobena jednostupňovému postupu (Unique Acceptance Procedure) ve shodě s Rezolucí BTS2 69/1991 (dokument BTS2 N 180) připravenou BTS2 „Strojírenství".

 

Na základě kladného výsledku zvláštního schvalovacího postupu byla ISO 340 „Dopravní pásy. Odolnost proti působení plamene. Specifikace a zkušební metoda" byla přijata jako evropská norma.

 

Této evropské normě musí být udělen statut národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do září 1993. Do září 1993 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

 

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz