Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 11.040.60

Únor 1997

Zdravotnické elektrické přístroje -
Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost
kojeneckých sálavých ohřívačů

ČSN
EN 60 601-2-21

36 4800

 

 

idt IEC 601-2-21:1994

 

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of infant radiant warmers

Appareils électromédicaux - Partie 2: Règles particulières de sécurité des incubateurs radiants pour nouveaux-nés

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Säuglingswärmestrahler

 

Tato norma je identická s EN 60601-2-21:1994.

 

This standard is identical with EN 60601-2-21:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 3743:1988   zavedena v ČSN ISO 3743 Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů zvuku - Technické metody pro speciální dozvukové místnosti (01 1605)

IEC 651:1979   zavedena v ČSN IEC 651 Zvukoměry (35 6870)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

NF EN 60601-2-21   Appareils électromédicaux - Partie 2: Règles particulières de sécurité des incubateurs radiants pour nouveaux-nés (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost kojeneckých sálavých ohřívačů)

ÖVE EN 60601 Teil 2-21   Medizinische elektrische Geräte - Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Säuglingswärmestrahler (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost kojeneckých sálavých ohřívačů)

 

Informativní údaje z IEC 601-2-21

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí 62D: Zdravotnické elektrické přístroje a zařízení technické komise IEC 62: Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi.

 

Text této zvláštní normy je založen na těchto dokumentech:

 

DIS                Zpráva o hlasování

62D(CO)71          62D(CO)74

 

Úplné informace o schválení této zvláštní normy jsou uvedeny ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20899


Strana 2

V této normě jsou použity tyto typy písma:

-  požadavky, jejichž splnění může být ověřováno a definice: kolmé písmo;

-  poznámky, vysvětlivky, rady, návody, všeobecná ustanovení,

   výjimky a odkazy:    malé písmo;

-  zkušební ustanovení:    kurziva;

-  TERMÍNY POUŽITÉ V TÉTO ZVLÁŠTNÍ

   NORMĚ UVEDENÉ V KAPITOLE 2

   A V IEC 601-1:    PÍSMENA VELKÉ ABECEDY.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Medipo EM, společnost s r. o., IČO 18510931, Ing. Vladimír Vejrosta

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnická technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60601-2-21

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 11.040.60

 

Deskriptory: medical electrical equipment, warmer, radiant warmer, safety requirements, equipment specifications, equipment protection, test

 

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost kojeneckých sálavých ohřívačů (IEC 601-2-21:1994)

 

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of infant radiant warmers (IEC 601-2-21:1994)

Appareils électromédicaux - Partie 2: Règles particulières de sécurité des incubateurs radiants pour nouveaux-nés (CEI 601-2-21:1994)

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Säuglingswärmestrahler (IEC 601-2-21:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 5. července 1994. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

 

Předmluva

 

Text dokumentu 62D(CO)71, připravený subkomisí SC 62D Zdravotnické elektrické přístroje a zařízení technické komise TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi, byl v červenci 1992 předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC.

Tento dokument byl 5. července 1994 v CENELEC schválen jako EN 60601-2-21.

Byly stanoveny následující lhůty:

  -  Nejzazší lhůta vydání identické normy na národní úrovni (dop) 1995-07-01

  -  Nejzazší lhůta zrušení konfliktních národních norem (dow) 1995-07-01

Pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly před 1995-07-01 příslušné národní normě, může být tato předchozí norma používána pro výrobu až do 2000-07-01.

Přílohy označené „normativní" tvoří nedílnou část této normy. Přílohy označené

„informativní" jsou pouze pro informaci. V této normě jsou přílohy AA a BB informativní a příloha ZA je normativní.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 601-2-21:1994 byl CENELEC schválen jako evropská norma bez jakékoli modifikace.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

6

Oddíl první - Všeobecně

1

Rozsah platnosti a předmět normy

6

2

Termíny a definice

7

3

Všeobecné požadavky

8

4

Všeobecné zkušební požadavky

8

6

Identifikace, označení a dokumentace

8

Oddíl druhý - Podmínky okolí

10

Podmínky okolí

10

Oddíl třetí - Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem

20

Elektrická pevnost

10

Oddíl čtvrtý - Ochrana před mechanickým nebezpečím

21

Mechanická pevnost

11

24

Stabilita za normálního použití

11

Oddíl pátý - Ochrana před působením nežádoucího nebo nadměrného záření

33

Infračervené záření

12

Oddíl šestý - Ochrana před nebezpečím vzplanutí hořlavých směsí anestetik

Oddíl sedmý - Ochrana před nadměrnými teplotami a jiným ohrožením bezpečnosti

42

Nadměrné teploty

12

44

Přetečení, rozlití, únik, vlhkost, vniknutí kapalin. Čištění, sterilizace a dezinfekce

13

46

Selhání lidského činitele

13

49

Přerušení napájení

14

Oddíl osmý - Přesnost provozních údajů a ochrana před nebezpečným výstupem

50

Přesnost provozních údajů

Oddíl devátý - Abnormální provoz a poruchové stavy. Zkoušky vlivu okolí

Oddíl desátý - Požadavky na konstrukci

54

Všeobecně

15

56

Součásti a celkové sestavení

16

Oddíl 101 - Dodatečné požadavky

101

Výstražné signalizace

17

102

Hladina akustického tlaku

17

Obrázky

101

Zkušební zařízení

18

102

Uspořádání zkušebních zařízení

18

Přílohy

Příloha L - Odkazy - Publikace citované v normě

19

Příloha AA - Všeobecné vysvětlivky a zdůvodnění

20

Příloha BB - Literatura

23

Příloha ZA - Normativní odkazy na mezinárodní publikace a odpovídající evropské publikace

25


Strana 6

 

Úvod

 

Tato zvláštní mezinárodní norma mění a doplňuje IEC 601-1:1988 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost, změněnou změnou 1:1991, dále nazývanou všeobecná norma.

Za požadavky jsou uvedeny příslušné zkoušky.

Na základě rozhodnutí subkomise 62D z jednání ve Washingtonu v roce 1979 je oddíl s vysvětlujícími poznámkami, přicházejí-li u významnějších požadavků v úvahu, označen Všeobecné vysvětlivky a zdůvodnění a zařazen jako příloha AA.

Kapitoly a články, pro které je v příloze AA uvedeno vysvětlení, jsou označeny hvězdičkou (*).

Bere se v úvahu, že znalost důvodů těchto požadavků nejen umožní správné použití normy, ale také urychlí revize vyvolané změnami v klinické praxi nebo rozvojem techniky. Tato příloha však netvoří součást normy.

 

Oddíl první - Všeobecně

 

Kapitoly a články tohoto oddílu všeobecné normy platí s následujícími výjimkami:

 

1   Rozsah platnosti a předmět normy

 

Tato kapitola všeobecné normy platí s následujícími výjimkami:

 

1.1   Rozsah platnosti

Náhrada:

Tato zvláštní norma stanovuje požadavky na KOJENECKÉ SÁLAVÉ OHŘÍVAČE podle definice v 2.2.101.

Požadavky na KOJENECKÉ SÁLAVÉ OHŘÍVAČE určené k použití mimo prostředí nemocniční péče o dítě, KOJENECKÉ SÁLAVÉ OHŘÍVAČE s vyhřívanými matracemi a KOJENECKÉ SÁLAVÉ OHŘÍVAČE s VNITŘNÍM ZDROJEM ELEKTRICKÉ ENERGIE nejsou do této zvláštní normy zahrnuty.

 

1.2   Předmět normy

Náhrada:

Tato zvláštní norma stanoví zvláštní požadavky na KOJENECKÉ SÁLAVÉ OHŘÍVAČE podle definice v 2.2.101.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz