Zdroj: www.cni.cz

ICS 29. 040. 20; 01. 040. 29                                              ČESKÁ NORMA                                                            Leden 1997

Specifikace pro vulkanfíbr pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

ČSN IEC 667-1

34 6513

idt HD 416. 1 S1: 1981

Specification for vulcanized fibre for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirements Spécification pour les fibres vulcanisées àusages électriques - Premiàe partie: Définitions et prescriptions générales Bestimmungen für Vulkanfiber für die Elektrotechnik - Teil 1: Definitionen und allgemeine Anforderungen

Tato norma je identická s IEC 667-1: 1980 a zavádí HD 416. 1. S1: 1981, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 667-1: 1980.

This standard is identical with IEC 667-1: 1980 and implements HD 416. 1 S1: 1981, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 667-1: 1980.

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav Praha, IČO 001481, Jana Lvovská Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

© Český normalizační institut, 1996

20923


ČSN IEC 667-1

Specifikace pro vulkanfíbr pro elektrotechnické účely Část 1: Definice a všeobecné požadavky

IEC 667-1

První vydání 1980

Klíčová slova: insulating material: vulcanized fibre; dimensions; requirements; classification; properties; definitions.

Obsah

Strana

Předmluva............................................................................................  3

Úvodní údaje.........................................................................................  3

Úvod................................................................................................  4

1   Předmět normy a rozsah platnosti.....................................................................  4

2   Definice...........................................................................................  4

3   Třídění............................................................................................  5

4   Tvary a barvy.......................................................................................  5

5   Všeobecné požadavky...............................................................................  5

6   Rozměry...........................................................................................  6

7   Podmínky dodávek..................................................................................  7

Předmluva

1)   Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

3)   Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

Úvodní údaje

Tato norma byla připravena subkomisí 15C: Specifikace, technické komise IEC 15: Izolační materiály.

Diskuse o návrhu proběhla na zasedání ve Stockholmu v roce 1977. Výsledkem zasedání byl návrh dokumentu 15C (Central Office) 76, který byl předložen národním komitétům ke schválení v šestiměsíční lhůtě v lednu 1978.

Doplňky, dokument 15C (Central Office) 76, jejichž účelem bylo vyškrtnutí všech tolerancí a jejich převedení do části 1, byly předloženy národním komitétům ke schválení ve dvouměsíční lhůtě v lednu 1979.

3


ČSN IEC 667-1

Dále uvedené země projevily hlasováním souhlas s touto publikací:

Belgie

Československo

Dánsko

Egypt

Finsko

Francie

Izrael

Japonsko

Jihoafrická republika

Kanada

Korea

Německo

Norsko

Rakousko

Rumunsko

Spojené království

SSSR

Švýcarsko

Turecko

Úvod

Tato norma je jednou z řady norem, která se zabývá vulkanfíbry pro použití v elektrotechnických zařízeních. Tato řada obsahuje tři části:

Část 1: Definice a všeobecné požadavky

Část 2: Zkušební metody

Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tato norma se zabývá vulkanfíbrovými deskami rovinnými a s povrchovou vlnitostí a vulkanfíbrovými tyčemi a trubkami s kruhovým průřezem, které jsou vhodné pro použití jako elektrická izolace. Tato norma se nezabývá materiály, které jsou vyrobeny lepením vulkanfíbrů různých tlouštěk.

4

Zdroj: www.cni.cz