Zdroj: www.cni.cz

PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.040.00; 91.080.40

Leden 1997

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Část 1-6: Obecná pravidla - Konstrukce
z prostého betonu

ČSN P
ENV 1992-1-6

73 1201

 

 

 

Design of concrete structures Part 1-6: General rules - Plain concrete structures

Calcul des structures en béton Partie 1-6: Règles générales - Structures en béton non armé

Planung von Stahlbeton - und Spannbetontragwerken Teil 1-6: Allgemeine Regeln - Tragwerke aus unbewehrtem Beton

 

Tato národní norma je identická s ENV 1992-1-6:1994 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with ENV 1992-1-6:1994 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 1201:1986. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu.

 

Národní předmluva

 

Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1992-1-6 (Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-6: Obecná pravidla - Konstrukce z prostého betonu) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se spolu s ENV 1992-1-6 použije pro návrh stavebních konstrukcí v České republice.

Účelem NAD je doplnit chybějící informace vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území České republiky nadřazeny odpovídajícím údajům ENV.

ENV 1992-1-6 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak byla publikována a schválena CEN. Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropského společenství (ES) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) pro vytvoření obecných pravidel pro návrh konstrukcí z betonu, oceli, ocelobetonu, dřeva a zdiva, projektování v oboru geotechniky a konstrukcí v seizmických oblastech.

Tato předběžná evropská norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Případné připomínky a návrhy k oběma dokumentům zašlete Českému normalizačnímu institutu, V botanice 4, 150 00 Praha 5.

Národní normy týkající se předmětu této normy jsou ponechány v platnosti.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20950


Strana 2

 

POZNÁMKA - Ve smyslu dohodnutých zásad pro další překlady Eurokódů je výraz „design value" v této předběžné normě překládán jako „návrhová hodnota", zatím co v ČSN P ENV 1992-1-1 je přeložen jako „výpočtová hodnota".

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Stavební fakulta ČVUT Praha, IČO 61384046, prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková


Strana 3

PŘEDBĚŽNÁ EVROPSKÁ NORMA

ENV 1992-1-6:1994

EUROPEAN PRESTANDARD

Říjen 1994

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM


 

ICS 91.040.00; 91.080.40

 

Deskriptory: buildings, concrete structures, computation, building codes, rules of calculation

 

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-6: Obecná pravidla - Konstrukce z prostého betonu

 

Eurocode 2: Design of concrete structures Part 1-6: General rules - Plain concrete structures

Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-6: Régles générales - Structures en béton non armé

Eurocode 2: Planung von Stahlbeton - und Spannbetontragwerken - Teil 1-6: Allgemeine Regeln - Tragwerke aus unbewehrtem Beton

 

Tato předběžná evropská norma (ENV) byla organizací CEN přijata 1993-06-25 pro dočasné užívání. Doba platnosti této normy je omezena zpočátku na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky zvláště z hlediska, může-li ENV být změněna na evropskou normu (EN).

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této ENV stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, které by byly v rozporu s ENV, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do konečného rozhodnutí o převedení ENV na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

 

Ó 1996 Copyright vyhrazeno členům CEN


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

PŘEDMLUVA

6

1

ÚVOD

9

1.1

ROZSAH PLATNOSTI

9

1.1.2

ROZSAH PLATNOSTI ČÁSTI 1-6 EUROKÓDU 2

9

1.4

DEFINICE

9

1.4.2

SPECIÁLNÍ NÁZVY POUŽÍVANÉ V ČÁSTI 1-6 EUROKÓDU 2

9

1.7

SPECIÁLNÍ ZNAČKY POUŽÍVANÉ V ČÁSTI 1-6 EUROKÓDU 2

9

1.7.2

LATINSKÁ PÍSMENA VELKÁ

9

1.7.3

LATINSKÁ PÍSMENA MALÁ

10

1.7.4

ŘECKÁ PÍSMENA

10

 

 

 

2

ZÁSADY NÁVRHU

11

2.3

POŽADAVKY NÁVRHU

11

2.3.3

DÍLČÍ SOUČINITELE SPOLEHLIVOSTI PRO MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI

11

2.3.3.2

Dílčí součinitel spolehlivosti materiálů

11

2.5

VÝPOČET KONSTRUKCE

11

2.5.3

METODY VÝPOČTU

11

2.5.3.2

Druhy výpočtů účinků zatížení

11

2.5.3.2.2

Mezní stavy únosnosti

11

 

 

 

3

VLASTNOSTI MATERIÁLŮ

11

 

 

 

4

NÁVRH PRŮŘEZŮ A PRVKŮ

11

4.2

NÁVRHOVÉ ÚDAJE

12

4.2.1

BETON

12

4.2.1.1

Všeobecně

12

4.3

MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI

12

4.3.1

MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI PŘI NAMÁHÁNÍ OHYBEM A OSOVOU SILOU

12

4.3.1.2

Návrhová únosnost při namáhání ohybem a osovou silou

12

4.3.1.3

Místní porušení

14

4.3.2

SMYK

14

4.3.2.1

Všeobecně

14

4.3.3

KROUCENÍ

14

4.3.3.1

Prosté kroucení

14

4.3.3.2

Kombinace účinků zatížení

15

4.3.3.2.1

Obecné řešení

15

4.3.5

MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI VYVOLANÉ PŘETVOŘENÍM KONSTRUKCE (VYBOČENÍM)

15

4.3.5.3

Zatřídění prvků a konstrukcí

15

4.3.5.3.5

Štíhlost osamělých sloupů a stěn

15

4.3.5.6

Zjednodušená metoda návrhu pro stěny a osamělé sloupy

17

4.4

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI

18

4.4.0

Všeobecně

18

 

 

 

5

KONSTRUKČNÍ USTANOVENÍ

18

5.4

PRVKY KONSTRUKCE

18


Strana 5

5.4.7

STĚNY Z PROSTÉHO BETONU

18

5.4.7.1

Všeobecně

18

5.4.9

PRACOVNÍ STYKY

19

5.4.10

ZÁKLADOVÉ PÁSY A PATKY

19

 

 

 

6

VÝSTAVBA A ÚROVEŇ PRACÍ

20

 

 

 

7

KONTROLA JAKOSTI

20

 

 

 

PŘÍLOHY

DODATEK 1: DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ PRO URČOVÁNÍ ÚČINKŮ ČASOVĚ ZÁVISLÝCH PŘETVOŘENÍ BETON

20

DODATEK 2: NELINEÁRNÍ VÝPOČET

20

DODATEK 3: DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ O MEZNÍCH STAVECH VYVOLANÝCH PŘETVOŘENÍM KONSTRUKCE

20

DODATEK 4: POSOUZENÍ PŘETVOŘENÍ VÝPOČTEM

20


Strana 6

PŘEDMLUVA

 

CÍLE EUROKÓDŮ

 

(1)  Eurokódy zahrnují skupinu norem pro konstrukční a geotechnické navrhování pozemních a inženýrských objektů.

 

(2)  Eurokódy zahrnují provádění a kontrolu pouze v rozsahu, který je zapotřebí k vyjádření jakosti stavebních výrobků a úrovně  prací, požadovaných pro splnění požadavků pravidel navrhování.

 

(3)  Do doby, než bude zpracována soustava harmonizovaných technických podmínek pro výrobky a metody zkoušení výrobků, některé Eurokódy budou uvádět tyto aspekty v informativních přílohách.

 

PROGRAM ZPRACOVÁNÍ EUROKÓDŮ

 

(4)  Komise Evropského společenství (CEC) dala podmět ke zpracování soustavy harmonizovaných technických pravidel pro navrhování pozemních a inženýrských objektů. Pravidla mají zpočátku sloužit jako předpisy souběžně platné s různými předpisy v členských státech a později by měly takové předpisy nahradit. Tato technická pravidla jsou známa jako „Eurokódy".

 

(5)  Po konzultaci s jednotlivými členskými státy přenesla CEC v roce 1990 práci na dalším rozvoji, vydávání a revizích Eurokódů na CEN. Sekretariát Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) souhlasil s podporou této činnosti.

 

(6)  Za všechny Eurokódy odpovídá Technická komise CEN/TC 250.

 

PROGRAM EUROKÓDŮ

 

(7)  V současné době probíhají práce na těchto konstrukčních eurokódech, z nichž každý obsahuje několik částí:

 

ENV 1991 Eurokód 1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí

ENV 1992 Eurokód 2 Navrhování betonových konstrukcí

ENV 1993 Eurokód 3 Navrhování ocelových konstrukcí

ENV 1994 Eurokód 4 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

ENV 1995 Eurokód 5 Navrhování dřevěných konstrukcí

ENV 1996 Eurokód 6 Navrhování zděných konstrukcí

ENV 1997 Eurokód 7 Geotechnické navrhování

ENV 1998 Eurokód 8 Navrhová ustanovení pro odolnost konstrukcí při zemětřesení

ENV 1999 Eurokód 9 Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin

 

(8)  Technická komise CEN/TC 250 zřídila pro uvedené Eurokódy jednotlivé subkomise.

 

(9)  Tato část 1-6 Eurokódu 2 je vydána jako Evropská předběžná norma (ENV) s dobou platností tři roky.

 

(10)  Předpokládá se, že tato předběžná norma bude experimentálně používána pro navrhování a že bude sloužit pro vypracování připomínek.

 

(11)  Přibližně po dvou letech budou členové CEN vyzváni k předložení připomínek, které budou zváženy při rozhodování o dalším postupu.

 

(12)  Připomínky k této předběžné normě se doporučuje průběžně zasílat sekretariátu subkomise CEN/TC 250/SC 2 na adresu:


Strana 7

Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)

Burggrafenstrasse 6

D - 10787 Berlin

tel: (+49) 30 - 26 01 - 25 01

fax: (+49) 30 - 26 01 - 12 31

 

nebo národní normalizační organizaci.

 

NÁRODNÍ APLIKAČNÍ DOKUMENTY

 

(13)  Se zřetelem k odpovědnosti úřadů členských zemí za bezpečnost, zdraví a další skutečnosti, na které se vztahují základní požadavky Směrnice pro stavební výrobky (CPD), jsou některé parametry dimenzování v této ENV uvedeny směrnými hodnotami, označenými [_____] ("rámečkové hodnoty"). Úřady členských států stanoví pro tyto parametry dimenzování konečné hodnoty.

 

(14)  V době vydání této předběžné normy nemusí být ještě dostupné některé Evropské a mezinárodní doplňkové normy. Předpokládá se proto, že každý členský stát nebo jeho normalizační organizace vydá národní aplikační dokument (NAD), v němž budou uvedeny konečné hodnoty parametrů dimenzování, odpovídající doplňkové normy a další národní směrnice pro používání této předběžné normy.

 

(15)  Použití této předběžné normy je vázáno na současné použití NAD platného ve státě, kde bude umístěn uvažovaný pozemní nebo inženýrský stavební objekt.

 

SPECIFICKÉ PROBLÉMY TÉTO PŘEDBĚŽNÉ NORMY

 

(16)  Rozsah platnosti Eurokódu 2 je definován v 1.1.1 ENV 1992-1-1 a rozsah platnosti této části Eurokódu 2 je definován v 1.1.2. Další plánované části Eurokódu 2 jsou uvedeny v 1.1.3 ENV 1992-1-1; tyto části se vztahují na speciální technologie, popř. způsoby použití betonových konstrukcí, a budou doplňovat tuto část.

 

(17)  Při použití této předběžné normy v praxi je třeba brát zvláštní zřetel na základní předpoklady uvedené v 1.3 ENV 1992-1-1.

 

(18)  Sedm kapitol této předběžné normy je doplněno čtyřmi dodatky, jež mají stejnou závaznost jako kapitoly, ke kterým se vztahují. Do těchto dodatků byly přemístěny z hlavního textu kvůli přehlednosti některé podrobnější zásady, popř. aplikační pravidla, potřebné ve zvláštních případech.

 

(19)  Jak je uvedeno v paragrafu (14) této předmluvy, je nutno přihlížet k Národním aplikačním dokumentům uvádějícím podrobnosti o doplňkových normách, jež se mají používat. Pokud jde o tuto část Eurokódu 2, je nutno věnovat pozornost zejména schválené předběžné normě ENV 206 (Beton - vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení) a také požadavkům na zajištění trvanlivosti uvedeným ve 4.1 této předběžné normy.

 

(20)  Ustanovení této předběžné normy jsou založena na Vzorovém předpisu CEB z roku 1978 a na dalších, novějších dokumentech CEB a FIP.

 

(21)  Při zpracování této předběžné normy byly připraveny podkladové materiály obsahující výklad a zdůvodnění některých jejích ustanovení.


Strana 8

Pro ENV 1992-1-6 platí následující doplňkové články:

 

(22)  Tato část 1-6 Eurokódu 2 doplňuje ENV 1992-1-1 se zvláštním ohledem na konstrukce z prostého betonu.

 

(23)  Systém a struktura této části 1-6 odpovídá ENV 1992-1-1. Část 1-6 obsahuje zásady a aplikační pravidla specifická pro konstrukce z prostého betonu.

 

(24)  Pokud jednotlivé podčlánky ENV 1992-1-1 nejsou v této ENV 1992-1-6 uvedeny, použijí se v jednotlivých případech, pokud je to účelné.

 

Některé zásady nebo aplikační pravidla ENV 1992-1-1 jsou v této části upraveny nebo nahrazeny; v takových případech původní text neplatí.

Upravené nebo nahrazené zásady a aplikační pravidla ENV 1992-1-1 jsou označeny původním číslem zvětšeným o 100. Přidané zásady a aplikační pravidla jsou označeny číslem následujícím po posledním číslu v ENV 1992-1-1 zvětšeném o 100.

Předmět, který není pojednán v ENV 1992-1-1, je uveden v této části v novém podčlánku. Číslo takového podčlánku následuje za nejvhodnějším číslem článku ENV 1992-1-1.

 

(25)  Číslování rovnic, obrázků, poznámek a tabulek v této části vychází ze stejných zásad jako číslování článků uvedené v paragrafu (24).


Strana 9

1 ÚVOD

 

Oddíl 1 ENV 1992-1-1 platí s těmito úpravami:

 

1.1  ROZSAH PLATNOSTI

 

1.1.2  ROZSAH PLATNOSTI ČÁSTI 1-6 EUROKÓDU 2

 

Náhrada zásady P(1):

 

P(101)  Část 1-6 ENV 1992 uvádí doplňující pravidla k obecným pravidlům daným v ENV 1992-1-1 pro navrhování konstrukčních prvků pozemních a inženýrských staveb zhotovených z prostého betonu s hutným kamenivem definovaným v ENV 206 (pro doplňkové části pojednávající o dalších metodách výstavby, materiálech a druzích konstrukcí viz 1.1.3 části 1-1).

Doplněk za zásadu P(5):

  (106) Tato část 1-6 platí pro prvky, u nichž lze zanedbat účinek dynamických zatížení. Takovými prvky jsou například:

- prvky z prostého betonu namáhané převážně tlakem, který není vyvozen předpětím (např. stěny, sloupy, oblouky a tunelové ostění);

- základové pásy a patky z prostého betonu;

- opěrné zdi z prostého betonu.

 

P(107)  Tato část 1-6 může být použita také pro prvky vyrobené z hutného betonu s pórovitým kamenivem podle ENV 1994-1-4 a dále pro betonové dílce a montované konstrukce, pro něž platí ENV 1991-1-3. V těchto případech se musí návrhová pravidla přiměřeně upravit.

 

P(108)  Tato část 1-6 nevylučuje použití betonářské výztuže potřebné k zajištění požadavků použitelnosti popř. trvanlivosti a vyztužení některých částí prvků. Tato výztuž se může uvažovat při posouzení místních mezních stavů únosnosti a také při kontrole mezních stavů použitelnosti.

    (109) Příkladem takové výztuže je styková výztuž v hlavě stěny k zamezení jejího štěpení nebo kotevní výztuž sloupů v základech.

 

P(110)  Prostý prefabrikovaný beton musí navíc splňovat ustanovení ENV 1992-1-3. Pro hutný beton s pórovitým kamenivem platí ENV 1992-1-4.

 

1.4  DEFINICE

 

1.4.2  SPECIÁLNÍ NÁZVY POUŽÍVANÉ V ČÁSTI 1-6 EUROKÓDU 2

 

Náhrada zásady P(1) a P(2):

 

P(101)     Prvek z prostého betonu: konstrukční betonový prvek nevyztužený nebo s výztuží menší, než je minimální množství výztuže uvedené v 5.4 „Prvky konstrukce" ENV 1992-1-1.

 

1.7  SPECIÁLNÍ ZNAČKY POUŽÍVANÉ V ČÁSTI 1-6 EUROKÓDU 2

 

1.7.2  LATINSKÁ PÍSMENA VELKÁ

 

Doplněk:


Strana 10

Ac,eff     účinná poloha průřezu (4.3.1.2 (107))

Iy, Iz      moment setrvačnosti průřezu vztažený k ose y, popř. z

NRd       návrhová normálová síla na mezi únosnosti

 

1.7.3  LATINSKÁ PÍSMENA MALÁ

 

Doplněk:

 

a      vyložení stupně základové patky od líce sloupu

ea          doplňková výstřednost vystihující účinky geometrických imperfekcí

e0          výstřednost prvního řádu

ey, ez   složky výstřednosti e ve směru osy y, popř. z

etot       celková výstřednost

fctd        návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu

hF         výška stupně základové patky

hW       celková tloušťka stěny

i       poloměr setrvačnosti

lh           vodorovná délka stěny mezi svislým upnutím (obrázek 4.135)

lht         vodorovná délka příčné stěny zajišťující uvažovanou stěnu

lW        světlá výška stěny (obrázek 4.135)

l0          účinná délka tlačeného prvku

 

1.7.4      ŘECKÁ PÍSMENA

 

           Doplněk:

 

a     redukční součinitel vystihující vliv dlouhodobého zatížení na pevnost betonu v tlaku

b     součinitel účinné výšky: b = l0 / lW

gn         doplňkový dílčí součinitel spolehlivosti pro beton

l     štíhlostní poměr: l = l0 / i

scm     průměrné napětí betonu v tlaku

sct       napětí betonu v tahu

sgd      návrhová hodnota tlaku na zeminu

sSd      návrhová hodnota normálového napětí


Strana 11

tSd       návrhová hodnota smykového napětí

 

2  ZÁSADY NÁVRHU

 

Oddíl 2 ENV 1992-1-1 platí s těmito úpravami:

 

2.3  POŽADAVKY NÁVRHU

 

2.3.3  DÍLČÍ SOUČINITELE SPOLEHLIVOSTI PRO MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI

 

2.3.3.2  Dílčí součinitel spolehlivosti materiálů

 

Doplněk za aplikačním pravidlem (6):

 

P(107) Vzhledem k mechanickým vlastnostem prostého betonu musí být dílčí součinitele spolehlivosti betonu v tlaku i v tahu vynásobeny součinitelem gn.

    (108) Doporučuje se vynásobit dílčí součinitele spolehlivosti betonu gc uvedené v tabulce 2.3 ENV 1992-1-1 hodnotami gn = [1,2] 1) pro tlak a gn = [1,2] 1) pro tah, takže:

               pro základní kombinace zatížení:             gc = [1,80] 1) pro tlak a

                                                                            gc = [1,80] 1)

               pro tah pro nehodovou návrhovou situaci:   gc = [1,56] 1) pro tlak a 

               (s výjimkou situace při zemětřesení):        gc = [1,56] 1) pro tah

 

2.5  VÝPOČET KONSTRUKCE

 

2.5.3  METODY VÝPOČTU

 

2.5.3.2  Druhy výpočtů účinků zatížení

 

2.5.3.2.2  Mezní stavy únosnosti

 

Článek 2.5.3.2.2 v ENV 1992-1-1 se nahrazuje takto:

 

P(101)  Vzhledem k tomu, že prvky z prostého betonu mají omezenou schopnost přetváření, nesmí se použít lineární výpočet přihlížející k redistribuci silových účinků zatížení, nebo plasticitní výpočet (např. výpočet bez ověření přetvárnosti), pokud použití takového způsobu výpočtu nemůže být zdůvodněno.

    (102) Výpočet může být založen na nelineární nebo lineární teorii pružnosti. U nelineárního výpočtu (např. při použití teorie lomové mechaniky) je třeba ověřit přetvárné schopnosti konstrukce.

 

3  VLASTNOSTI MATERIÁLŮ

 

Oddíl 3 ENV 1992-1-1 platí podle povahy vyšetřovaného případu.

 

4  NÁVRH PRŮŘEZŮ A PRVKŮ

 

Oddíl 4 ENV 1992-1-1 platí s těmito úpravami:

 

_______________

1) Národní poznámka - Hodnota v ČR se nemění.


Strana 12

 

4.2  NÁVRHOVÉ ÚDAJE

 

4.2.1  BETON

 

4.2.1.1  Všeobecně

 

Doplněk za zásadou (6):

 

P(107)  Při výpočtu návrhové únosnosti prvků z prostého betonu se používají stejné pevnostní a přetvárné charakteristiky platné pro vyztužený beton.

    (108) Pokud se uvažují tahová napětí v betonu (viz 4.3.2.1), může se pracovní diagram uvedený v 4.2.1.3.3 ENV 1992-1-1 rozšířit do oblasti tahových napětí až k návrhové (výpočtové) pevnosti

 

fctd = fctk,0,05 / gc                                                                                                                                                                                                          (4.184)

 

    (109) Metody lomové mechaniky lze použít, pokud se dá prokázat, že vedou k požadované úrovni bezpečnosti.

 

4.3  MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI

 

4.3.1  MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI PŘI NAMÁHÁNÍ OHYBEM A OSOVOU SILOU

 

4.3.1.2  Návrhová únosnost při namáhání ohybem a osovou silou

 

Doplněk zásady P(1):

 

P(101)     Zásada P(1) ENV 1992-1-1, odstavce (i), (vii) a (viii) použijí se též pro prostý beton. Odstavce  (ii), (v) a (vi) nejsou pro   prostý beton důležité. Odstavce (iii) a (iv) se mění takto:

              (iii) V obecném případě se k pevnosti betonu v tahu nepřihlíží.

              (iv)  Napětí tlačeného betonu se určí z návrhového pracovního diagramu buď podle obrázku 4.2, 4.3, popř. 4.4 v

              ENV 1992-1-1.

              Aplikační pravidla (3) až (7) se nahrazují takto:

 

P(103)    Je nutné prokázat rovnováhu vnitřních sil a momentů se silami a momenty vyvozenými vnějším zatížením, a/nebo vynuceným přetvořením. Možné nejistoty polohy výslednice napětí se musí vystihnout vhodným způsobem.

   (104) Při vyšetřování stěn s náležitým konstrukčním uspořádáním a s náležitým ošetřováním betonu lze účinky vynucených přetvoření od teploty a smršťování zanedbat.

   (105) Pravidlo (6) ve 4.3.1.2 ENV 1992-1-1 pro navrhování prvků z prostého betonu neplatí.

 

P(106)    Ve výpočtu se musí přihlédnout k otvorům, drážkám, popř. vybráním, která mohou mít významný vliv na stav napjatosti.

   (107) V průřezu prvku z prostého betonu, ve kterém působí v bodě G podélná normálová síla Nsd s výstřednostmi ey a ez vztaženými k těžišti O průřezu neporušeného trhlinami o ploše Ac (obrázek 4.134), lze v části průřezu, považované za účinnou plochu průřezu Ac,eff, předpokládat rovnoměrně rozdělené napětí. Zbývající část průřezu se považuje za neúčinnou. Výsledná výstřednost e má, pokud je to významné, zahrnovat účinky druhého řádu a geometrické imperfekce (viz 4.3.5.6).


Strana 13

V obecném případě je účinná plocha průřezu Ac,eff vymezena přímkou protínající průřez prvku tak, že Ac,eff má těžiště v bodě G. Účinnou plochu průřezu lze zjednodušeně uvažovat rovnou ploše obdélníku

 

Ac, eff = 2 az . 2 ay                                                                                                                                                                                                  (4.185)

 

kde:

2 az, 2 ay jsou strany myšleného obdélníku rovnoběžné s osami z, popř. y.

 

    (108) Pokud je obtížné určení účinného průřezu, lze tento průřez přibližně nahradit jakýmkoliv účinným průřezem vepsaným do průřezu Ac tak, aby se jeho těžiště shodovalo s bodem G (viz obrázek 4.134).

    (109) Návrhová podélná tlaková síla na mezi únosnosti NRd je dána vztahem

 

NRd = -a. fcd . Ac,eff                                                                                                                                                                                                (4.186)

 

kde

a    je redukční součinitel vystihující dlouhodobé účinky podle 4.2.1.3.3,b), (11) ENV 1992-1-1

Acl,eff      účinná plocha průřezu.

 

    (110) Pokud se nepoužije přesnější řešení, může se návrhová únosnost NRd obdélníkového průřezu s jednoosou výstředností e ve směru hW stanovit ze vztahu

 

NRd = -a. fcd . b. hW . (1 - 2e/hW)                                                                             (4.187)

 

kde

b     je celková šířka průřezu

hW             celková výška průřezu

e         výstřednost NSd ve směru hW.

 

13X1.gif

 

Obrázek 4.134 -  Účinná plocha průřezu Ac,eff při dvojosé výstřednosti; podélná síla Nsd působí v bodě G, těžiště průřezu neporušeného trhlinami je v bodě O

                           a) geometrie a označení pro průřez neporušený trhlinami

                           b) účinná plocha průřezu Ac,eff           


Strana 14

 

4.3.1.3    Místní porušení

 

Náhrada článku 4.3.1.3 ENV 1992-1-1:

 

p(101)  Pokud se neučiní opatření proti místnímu porušení tahem, musí se výstřednost podélné síly NSd omezit přiměřenou hodnotou.

 

4.3.2  SMYK

 

4.3.2.1  Všeobecně

 

Náhrada článku 4.3.2.1 ENV 1992-1-1:

 

P(101)  V mezním stavu únosnosti ve smyku lze u prvků z prostého betonu počítat s pevností betonu v tahu za předpokladu, že lze buď výpočtem nebo na základě zkušeností vyloučit možnost křehkého porušení a zajistit přiměřená únosnost.

    (102) U prvků z prostého betonu namáhaných kombinací smyku, ohybu a podélné síly je třeba ověřit splnění podmínky

 

14Z1.gif

 

kde

tSd   návrhová hmota smykového napětí

scm   průměrné napětí betonu v tlaku

fctd = fctk 0,05 / gc, s hodnotou gc podle 2.3.3.2 v této části

h  redukční součinitel; obvykle lze uvažovat h = [1,0] 1).

 

V závislosti na skutečném stavu napjatosti se tSd vypočte pro průřez neporušený trhlinami anebo, pokud trhliny vznikají, pro účinnou plochu průřezu Ac,eff (viz 4.3.1.2).

 

    (103) Betonový prvek se považuje za neporušený trhlinami v mezním stavu únosnosti, pokud je plně tlačený, nebo pokud hlavní tahové napětí betonu sct1 nepřestoupí hodnotu fctd = fctk 0,05 / gc; hodnota fctk 0,05 se určí podle tabulky 3.1 ENV 1992-1-1 a gc podle 2.3.3.2 této části.

 

4.3.3      KROUCENÍ

 

4.3.3.1    Prosté kroucení

 

Náhrada aplikačních pravidel (2) a (3), zásady P(4) a aplikačních pravidel (5) a (9) ENV 1992-1-1:

 

P(102)  Článek 4.3.2.1 této ENV 1992-1-6 platí analogicky pro kroucení.

 

P(103)  Prvky porušené trhlinami se nesmí považovat za odolné v kroucení, pokud jejich potřebnou únosnost v kroucení nelze prokázat.

 

_______________

1) Národní poznámka - Hodnota v ČR se nemění.


Strana 15

 

4.3.3.2  Kombinace účinků zatížení

 

4.3.3.2.1  Obecné řešení

 

Doplněk za aplikačním pravidlem (4):

 

P(105)  Článek 4.3.2.1 této ENV 1992-1-6 platí analogicky pro kombinaci kroutícího momentu s posouvajícími silami.

 

4.3.5  MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI VYVOLANÉ PŘETVOŘENÍM KONSTRUKCE (VYBOČENÍM)

 

4.3.5.3  Zatřídění prvků a konstrukcí

 

4.3.5.3.5  Štíhlost osamělých sloupů a stěn

 

Doplněk za aplikačními pravidly (1) a (2) ENV 1992-1-1:

 

    (103) Štíhlost osamělých sloupů nebo stěn se určí ze vztahu

 

l = l0 / i                                                                                                              (4.189)

 

kde

i    minimální poloměr setrvačnosti

l0    účinná délka prvku, kterou lze uvažovat vztahem

 

l0 = b. lW                                                                                                                                                                                                                         (4.190)

 

kde

lW    světlá výška prvku

b    součinitel závislý na podmínkách podepření; pro sloupy lze obecně předpokládat b = 1,0, pro konzolové sloupy nebo stěny b = 2,0; pro ostatní stěny je hodnota b uvedena v obrázku 4.135.


Strana 16
16X1.gif

 

Obrázek 4.135 - Součinitel b  pro stanovení účinné výšky l0 stěn

 

V obrázku 4.135 se předpokládá, že stěna nemá otvory o výšce větší než [1/3] 1) výšky stěny lW nebo jejichž plocha přesahuje [1/10] 1) plochy stěny. U stěn uložených po třech nebo čtyřech stranách s otvory, které nesplňují uvedená omezení, uvažují se části mezi otvory jako uložené pouze po dvou stranách a podle toho se dimenzují.

    (104) Pokud je únosnost v příčném směru ovlivněna drážkami nebo vybráními, je třeba hodnoty b přiměřeně zvětšit.

    (105) Příčné stěny se mohou považovat ze ztužující, pokud

 

_______________

1) Národní poznámka - Hodnota v ČR se nemění.


Strana 17

- jejich celková tloušťka není menší než [0,5] 1) hW, kde hW je celková tloušťka podporované stěny.

- mají stejnou výšku lW jako ztužovaná stěna;

- jejich délka lht je nejméně rovna lW / [5] 1), kde lW je světlá výška ztužované stěny;

- v rozsahu délky lht nemá příčná stěna otvory.

    (106) U stěn podporovaných podél dvou stran, které jsou v hlavě i patě tuze spojeny monolitickým betonem a výztuží tak, že mohou plně zachycovat okrajové momenty, lze předpokládat

 

b = 0,85, pokud lW < lh                                                                                                                                                                                 (4.191)

 

    (107) Štíhlost osamělých sloupů nebo stěn z monolitického prostého betonu nemá obvykle přestoupit hodnotu l = [86] 1) (např. lW / hW = 25). Sloupy se považují za štíhlé bez ohledu na hodnotu štíhlosti l. Tlačené prvky se štíhlostí lW / hW < 2,5 se však obvykle nemusí vyšetřovat na účinky druhého řádu.

 

4.3.5.6  Zjednodušená metoda návrhu pro stěny a osamělé sloupy

 

Náhrada článku 4.3.5.6.3:

 

    (101) Pokud se nepoužije přesnější řešení, lze návrhovou hodnotu normálové síly na mezi únosnosti štíhlého sloupu nebo stěny z prostého betonu stanovit přibližně ze vztahu

 

NRd = - b. hW . a. fcd . F                                                                                         (4.192)

 

kde

NRd   návrhová tlaková síla na mezi únosnosti průřezu

b     celková šířka průřezu

hW    celková tloušťka průřezu

a     redukční součinitel vyjadřující dlouhodobé účinky podle 4.2.1.3.3, b)  (11) ENV 1992-1-1

 

Funkce F vyjadřují účinky druhého řádu na únosnost tlačených prvků v budovách s neposuvnými styčníky je dána vztahem:

 

F = 1,14. (1 - 2 etot / hW) - [0,020] 1) l0 / hW                                                                                                  (4.193)

 

kde

F £ 1 - 2 etot / hW ³ 0

etot = e0 + ea + ej

e0    výstřednost prvního řádu zahrnující eventuální účinky stropních konstrukcí (např. možné momenty v připojení desky ke  stěně) a účinky vodorovných zatížení;

 

_______________

1) Národní poznámka - Hodnota v ČR se nemění.


Strana 18

ea    náhodná výstřednost pokrývající účinky geometrických imperfekcí; pokud nejsou přesnější údaje, lze uvažovat ea = 0,5   l0 / [200] 1)

ej výstřednost od dotvarování; ej lze zanedbat, neboť je již zahrnuto v rovnici (4.193).

 

4.4  MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI

 

4.4.0  VŠEOBECNĚ

 

Náhrada článků 4.4.0.1 a 4.4.0.2 ENV 1992-1-1:

 

P(101)  Použitelnost stavebních prvků z prostého betonu musí být zajištěna vhodným dimenzováním a přiměřeným konstrukčním uspořádáním.

 

P(102)  Zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, při kterých se očekávají napětí vyvozená omezením přetvoření konstrukce.

    (103) Za opatření k zajištění použitelnosti lze považovat:

a) z hlediska vzniku a rozvoje trhlin:

- omezení napětí betonu v tahu na přijatelnou hodnotu;

- vyztužení doplňující výztuží (povrchová výztuž, eventuálně soustava táhel);

- uspořádání styků;

- technologické postupy (např. vhodné složení betonové směsi, ošetřování betonu);

- volba vhodných postupů výstavby.

b) z hlediska omezení přetvoření:

- minimální rozměry průřezu (viz dále 5.4);

- omezení štíhlosti tlačených prvků.

 

P(104)  Veškerá výztuž v prvcích z prostého betonu, i když se s ní nepočítá při stanovení únosnosti, musí splňovat požadavky na     trvanlivost podle 4.1.3.3 „Krytí výztuže betonem" ENV 1992-1-1.

 

5  KONSTRUKČNÍ USTANOVENÍ

 

Oddíl 5 ENV 1992-1-1 platí s těmito úpravami:

 

5.4  PRVKY KONSTRUKCE

 

5.4.7  STĚNY Z PROSTÉHO BETONU

 

5.4.7.1  Všeobecně

 

Náhrada článku 5.4.7.1 ENV 1992-1-1:

 

    (101) Celková tloušťka monolitické betonové stěny nemá být menší než [120] 1) mm.

 

_______________

1) Národní poznámka - Hodnota v ČR se nemění.


Strana 19

    (102) Drážky a vybrání jsou přípustná jen tehdy, jestliže se prokáže postačující únosnost a stabilita.

 

5.4.9  PRACOVNÍ STYKY

 

Nový článek:

 

    (101) Pokud při návrhu vychází v pracovním styku tahové napětí, doporučuje se navrhnout vhodné vyztužení.

 

5.4.10  ZÁKLADOVÉ PÁSY A PATKY

 

Nový článek:

 

    (101) Pokud nejsou přesnější údaje, mohou se základové pásy a patky, zatížené přibližně dostředně, navrhovat z prostého betonu, jestliže poměr výšky základu hF k jeho vyložení a od líce sloupu splňuje podmínku (viz obrázek 5.121):

 

19Z1.gif

 

kde

sgd   návrhová hodnota tlaku na zeminu

fctd  návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu (ve stejné rozměrové jednotce jako sgd)

 

Zjednodušeně lze uvažovat hF / a ³ 2 1).

 

19X1.gif

 

Obrázek 5.121 - Nevyztužené základové patky; značení

 

_______________

1) Národní poznámka - Hodnota v ČR se nemění.


Strana 20

6  VÝSTAVBA A ÚROVEŇ PRACÍ

 

Oddíl 6 ENV 1992-1-1 platí podle povahy případu.

 

7  KONTROLA JAKOSTI

 

Oddíl 7 ENV 1992-1-1 platí podle povahy případu.

 

Dodatek 1: DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ PRO URČOVÁNÍ ÚČINKŮ ČASOVĚ ZÁVISLÝCH PŘETVOŘENÍ BETONU

Dodatek 1 ENV 1992-1-1 platí i pro konstrukce z prostého betonu.

Dodatek 2: NELINEÁRNÍ VÝPOČET

Dodatek 2 ENV 1992-1-1 platí podle povahy případu.

Dodatek 3: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O MEZNÍCH STAVECH ÚNOSNOSTI VYVOLANÝCH PŘETVOŘENÍM KONSTRUKCE Dodatek 3 ENV 1992-1-1 platí podle povahy případu.

Dodatek 4: POSOUZENÍ PŘETVOŘENÍ VÝPOČTEM

Dodatek 4 ENV 1992-1-1 platí podle povahy případu.


Strana 21

EUROKÓD 2: NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Část 1-6: Obecná pravidla - Konstrukce z prostého betonu

 

NÁRODNÍ APLIKAČNÍ DOKUMENT ČESKÉ REPUBLIKY


Strana 22

Obsah

            Předmluva         23

1          Rozsah použití   23

2          Upravené české názvosloví          23

3          Hodnoty směrných parametrů dimenzování platné v ČR     23

4          Doporučení a vysvětlivky 24

            Souvisící normy 25


Strana 23

Předmluva

 

Tento národní aplikační dokument České republiky (dále jen NAD) byl zpracován na základě:

a) rozboru ustanovení ENV 1992-1-6:1994;

b) parametrického porovnání ENV 1992-1-6:1994 s ČSN 73 1201 a dalšími navazujícími normami, jakož i na základě porovnání s výsledky zkoušek;

c) srovnávacích výpočtů.

 

Tento NAD obsahuje:

- hodnoty směrných parametrů dimenzování;

- doplňující ustanovení;

- souvisící ČSN.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz