Zdroj: www.cni.cz

PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.040.00; 91.080.40

Leden 1997

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Část 1-5: Obecná pravidla - Konstrukce
s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží

ČSN P
ENV 1 992-1-5

73 1201

 

 

 

Design of concrete structures Part 1-5: General rules - Structures with unbonded and external prestressing tendons

Calcul des structures en béton Partie 1-5: Règles générales - Structures précontraintes par armatures extérieures ou non adhérentes

Planung von Stahlbeton - und Spannbetontragwerken Teil 1-5: Allgemeine Regeln - Tragwerke mit Spannglieder ohne Verbund

 

Tato národní norma je identická s ENV 1992-1-5:1994 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with ENV 1992-1-5:1994 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 1201:1986. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu.

 

Národní předmluva

 

Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1992-1-5 (Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-5: Obecná pravidla - Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se spolu s ENV 1992-1-5 použije pro návrh stavebních konstrukcí v České republice.

Účelem NAD je doplnit chybějící informace vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území České republiky nadřazeny odpovídajícím údajům ENV.

ENV 1992-1-5 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak byla publikována a schválena CEN. Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropského společenství (ES) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) pro vytvoření obecných pravidel pro návrh konstrukcí z betonu, oceli, ocelobetonu, dřeva a zdiva, projektování v oboru geotechniky a konstrukcí v seizmických oblastech.

Tato předběžná evropská norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Případné připomínky a návrhy k oběma dokumentům zašlete Českému normalizačnímu institutu, V botanice 4, 150 00 Praha 5.

Národní normy týkající se předmětu této normy jsou ponechány v platnosti.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20951


Strana 2

 

POZNÁMKA - Ve smyslu dohodnutých zásad pro další překlady Eurokódů je výraz „design value" v této předběžné normě překládán jako „návrhová hodnota", zatím co v ČSN P ENV 1992-1-1 je přeložen jako „výpočtová hodnota".

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Stavební fakulta ČVUT Praha, IČO 61384046, prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková


Strana 3

PŘEDBĚŽNÁ EVROPSKÁ NORMA

ENV 1992-1-5:1994

EUROPEAN PRESTANDARD

Říjen 1994

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM


 

ICS 91.040.00; 91.080.40

 

Deskriptory: buildings, concrete structures, computation, building codes, rules of calculation

 

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-5: Obecná pravidla - Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží

Eurocode 2: Design of concrete structures Part 1-5: General rules - Structures with unbonded and external prestressing tendons Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-5: Règles générales - Structures précontraintes par armatures extérieures ou non adhérentes Eurocode 2: Planung von Stahlbeton - und Spannbetontragwerken - Teil 1-5: Allgemeine Regeln - Tragwerke mit Spannglieder ohne Verbund

 

Tato předběžná evropská norma (ENV) byla organizací CEN přijata 1993-06-25 pro dočasné užívání. Doba platnosti této normy je omezena zpočátku na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky zvláště z hlediska, může-li ENV být změněna na evropskou normu (EN).

 

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této ENV stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, které by byly v rozporu s ENV, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do konečného rozhodnutí o převedení ENV na EN.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

 

Ó 1996 Copyright vyhrazeno členům CEN


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

PŘEDMLUVA

6

 

 

 

1

ÚVOD

9

1.1

ROZSAH PLATNOSTI

9

1.1.2

ROZSAH PLATNOSTI ČÁSTI 1-5 EUROKÓDU 2

9

1.4

DEFINICE

9

1.4.2

SPECIÁLNÍ NÁZVY POUŽÍVANÉ V ČÁSTI 1-5 EUROKÓDU 2

9

1.7

SPECIÁLNÍ ZNAČKY POUŽÍVANÉ V ČÁSTI 1-5 EUROKÓDU 2

9

1.7.3

LATINSKÁ PÍSMENA MALÁ

9

1.7.4

ŘECKÁ PÍSMENA

10

 

 

 

2

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

10

2.3

POŽADAVKY NÁVRHU

10

2.3.2

MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI

10

2.3.2.2

Kombinace zatížení

10

2.5

VÝPOČET KONSTRUKCE

10

2.5.3

METODY VÝPOČTU

10

2.5.3.1

Základní předpoklady

10

 

 

 

3

VLASTNOSTI MATERIÁLU

11

3.3

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ

11

3.3.6

PŘEDPÍNACÍ OCEL VNITŘNÍCH NESOUDRŽNÝCH KABELŮ

11

3.4

ZAŘÍZENÍ PRO PŘEDPÍNÁNÍ

11

3.4.2

TRUBKY PRO VNĚJŠÍ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ

11

3.4.2.1

Všeobecně

11

3.4.3

VNĚJŠÍ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ

12

3.4.3.1

Všeobecně

12

3.4.3.2

Kotvy

13

3.4.4

VNITŘNÍ NESOUDRŽNÁ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ

13

3.4.4.1

Všeobecně

13

3.4.5

DEVIÁTORY

13

3.4.5.1

Všeobecně

13

 

 

 

4

NÁVRH PRŮŘEZŮ A PRVKŮ

14

4.2

NÁVRHOVÉ ÚDAJE

14

4.2.3

PŘEDPJATÝ BETON

14

4.2.3.5

Navrhování prvků z předpjatého betonu

14

4.2.3.5.5

Ztráty předpětí

14

4.3

MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI

15

4.3.1

MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI PŘI NAMÁHÁNÍ OHYBEM A OSOVOU SILOU

15

4.3.1.4

Vnější předpínací výztuž

15

4.3.1.5

Vnitřní nesoudržná předpínací výztuž

15

4.3.2

SMYK

15

4.3.2.6

Segmentové konstrukce

15


Strana 5

4.4

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI

16

4.4.0

VŠEOBECNĚ

16

4.4.0.3

Zatěžovací stavy a kombinace

16

4.4.1

OMEZENÍ NAPĚTÍ Z HLEDISKA PODMÍNEK POUŽITELNOSTI

16

4.4.1.1

Základní předpoklady

16

4.4.2

MEZNÍ STAVY TRHLIN

16

4.4.2.1

Všeobecné předpoklady

16

4.4.2.2

Minimální průřezové plochy betonářské výztuže

17

4.4.2.3

Omezení rozvoje trhlin bez přímého výpočtu

17

4.4.2.4

Výpočet šířky trhlin

17

 

 

 

5

KONSTRUKČNÍ USTANOVENÍ

17

5.3

PŘEDPÍNACÍ SOUČÁSTI

17

5.3.1

USPOŘÁDÁNÍ PŘEDPÍNACÍCH SOUČÁSTÍ

17

5.3.2

KRYCÍ VRSTVA BETONU

18

5.5

OMEZENÍ ŠKOD OD MIMOŘÁDNÝCH ZATÍŽENÍ

18

5.5.

2 DIMENZOVÁNÍ ZTUŽUJÍCÍCH TÁHEL

18

 

 

 

6

VÝSTAVBA A ÚROVEŇ PRACÍ

19

 

 

 

7

KONTROLA JAKOSTI

19

 

 

 

PŘÍLOHY

DODATEK 1: DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ PRO URČOVÁNÍ ÚČINKŮ

ČASOVĚ ZÁVISLÝCH PŘETVOŘENÍ BETONU

19

DODATEK 2: NELINEÁRNÍ VÝPOČET

19

DODATEK 3: DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ O MEZNÍCH STAVECH ÚNOSNOSTI VYVOLANÝCH PŘETVOŘENÍM KONSTRUKCE

19

DODATEK 4: POSOUZENÍ PŘETVOŘENÍ VÝPOČTEM

19

 

 

 


Strana 6

Předmluva

 

CÍLE EUROKÓDŮ

 

(1)        Eurokódy zahrnují skupinu norem pro konstrukční a geotechnické navrhování pozemních a inženýrských objektů.

 

(2)        Eurokódy zahrnují provádění a kontrolu pouze v rozsahu, který je zapotřebí k vyjádření jakosti stavebních výrobků a úrovně prací, požadovaných pro splnění požadavků pravidel navrhování.

 

(3)        Do doby, než bude zpracována soustava harmonizovaných technických podmínek pro výrobky a metody zkoušení výrobků, některé Eurokódy budou uvádět tato hlediska v informativních přílohách.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz