Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

20997.pdf

29.040.20;83.140

Únor 1997

Specifikace desek z technických vrstvených hmot na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 7: Požadavky na desky z vrstvených hmot na základě polyimidových pryskyřic

ČSN EN 60893-3-7


34 6572

 

 

idt IEC 893-3-7:1994

 

Specification for industrial rigid Iaminated sheets based on thermosetting resins for eIectricaI purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 7: Requirements for rigid Iaminated sheets based on poIyimide resins

Spécification pour Ies stratifiés industrieIs rigides en pIanches à base de résines thermodurcissables à usages électriques Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers - FeuiIIe 7: Prescriptions pour Ies stratifiés rigides en pIanches à base de résine polyimide

Bestimmung für Tafeln aus technischen Schichtpreßstoffen auf der Basis wärmehärtbarer Harze für elektrotechnische Zwecke Teil 3: Bestimmungen für einzelne Werkstoffe - BIatt 7: Anforderungen für TafeIn aus Schichtpreßstoffen auf der Basis von PoIyimidharz

 

Tato norma je identická s EN 60893-3-7:1995.

 

This standard is identical with EN 60893-3-7:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 893-1:1987 zavedena v ČSN EN 60893-1 Specifikace desek z technických vrstvených materiálů na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označení a všeobecně požadavky 

(IEC 893-1:1987) (34 6572)

 

IEC 893-2:1992 zavedena v ČSN EN 60893-2 Specifikace desek z technických vrstvených materiálů na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody (IEC 893-2:1992) (34 6572)

 

ISO I642:1987 nezavedena, zrušena bez náhrady

 

Souvisící ČSN

 

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

ČSN 64 0001 Plastikářská a gumárenská terminologie

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - Mgr. Nataša Bednářová

 

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. MiIan Heřt

 

© Český normalizační institut, 1996
20997


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 60893-3-7


 

Leden 1995

 

ICS 29.040.20;83.140

 

Deskriptory: electrical insulating material, laminates, thermosetting resins, polyimides, reinforcing materials, glass cloth, designation, specification, characteristics, dimensional tolerances, tests

 

Specifikace desek z technických vrstvených hmot na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely

- Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

- List 7: Požadavky na desky z vrstvených hmot na základě polyimidových pryskyřic 

(IEC 893-3-7:1994)

 

Specification for industrial rigid Iaminated sheets based 

on thermosetting resins for electrical purposes

- Part 3: Specifications for individual materials

- Sheet 6: Requirements for rigid laminated sheets 

based on polyimide resins 

(IEC 893-3-7:1994)

 

Spécification pour Ies stratifiés industriels rigides en 

planches à base de rěsines thermodurcissables à usages 

électriques

- Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers

- Feuille 7: Prescriptions pour les stratifiés rigides en 

planches à base de résine polyimide 

(CEI 893-3-7:1994)

 

Bestimmung für Tafeln aus technischen Schichtpreßstoffen 

auf der Basis wärmehärtbarer Harze für elektrotechnische Zwecke

- Teil 3: Bestimmungen für einzelne Werkstoffe

- Blatt 7: Anforderungen für Tafeln aus Schichtpreßstoffen 

aufder Basis von Polyimidharz 

(IEC 893-3-7:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1993-07-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy

 

CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli změn uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy týkající se těchto národních norem a bibliografických odkazů lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice 

European Committee for EIectrotechnical Standardization 

Comité Européen de Normalisation EIectrotechnique 

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

Ústřední sekretariát: rue de Stasssart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 15C(CO)335, budoucí vydání 1 IEC 893-3-7, připravený subkomisí 15C: Specifikace, technické komise IEC 15: Izolační materiály, byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC 1993-07-06 jako EN 60893-3-7.

 

Byla stanovena tato data:

 

- termín pro vydání identické národní normy nebo schválením k přímému používání (dop) 1995-12-01

 

- termín pro zrušení rozporných národních norem (dow) 1995-12-01

 

Přílohy označené „normativní" jsou nedílnou částí normy.

 

V této normě je příloha ZA normativní.

 

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy IEC 893-3-7:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Úvod

 

Tato norma je jednou z řady norem pojednávajících o deskách z technických vrstvených materiálů na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely.

 

Pokud to technické důvody umožňují, norma používá klasifikaci vrstvených hmot (laminátů) podobnou klasifikaci podle ISO 1642.

 

Tato řada norem se skládá ze tří částí:

 

- Část 1: Definice, označení a všeobecné požadavky (IEC 893-1).

 

- Část 2: Zkušební metody (IEC 893-2).

 

- Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů (IEC 893-3).

 

Tato norma obsahuje jeden z listů tvořících část 3, a to:

 

List 7: Požadavky na desky z vrstvených materiálů na základě polyimidových pryskyřic.

1 Všeobecně

 

1.1 Předmět normy

 

Tato norma uvádí požadavky na desky z technických vrstvených materiálů pro elektrotechnické účely na základě polyimidových pryskyřic a s různými výztužemi.

 

Použití a charakteristické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1.

 

Zdroj: www.cni.cz