Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.340.10

Únor 1997

Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným
chemikáliím - Požadavky na součásti oděvu
zajišťující ochranu částí těla

ČSN
EN 467

83 2723

 

 

 

Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Performance requirements for garments providing protection to parts of the body

Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance des articles d'habillement offrant une protection chimique à certaines parties du corps

Schutzkleidung - Schutz gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen an Kleidungsstücke, die für Körper einen Schutz gegen Chemikalien gewähren

 

Tato norma je identická s EN 467:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, 1050 Brussels, Belgium

 

This standard is identical with EN 467:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, 1050 Brussels, Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 146   zavedena v ČSN EN 146 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky proti částicím s pomocnou ventilací připojené k přilbám nebo kuklám - Požadavky, zkoušení a značení (83 2250)

EN 340   zavedena v ČSN EN 340 Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky (83 2701)

EN 369   zavedena v ČSN EN 369 Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Zkušební metoda: Odolnost materiálu proti propustnosti (permeace) kapalin (83 2732)

EN 374-3   zavedena v ČSN EN 374-3 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - část 3: Stanovení odolnosti propustnosti (permeaci) chemikálií (83 2310)

EN 468   zavedena v ČSN EN 468  Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Zkušební metoda: Stanovení odolnosti vůči penetraci při postřiku (Spray test) (83 2724)

EN 530   zavedena v ČSN EN 530 Odolnost materiálů ochranných oděvů proti oděru - Zkušební metoda (83 2900)

prEN 863   zavedena v ČSN EN 863 Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí (83 2773)

ISO 2411:1991   dosud nezavedena

ISO 4674:1977   dosud nezavedena

ISO 5082:1982   dosud nezavedena

ISO 5978   zavedena v ČSN EN 25978 Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení lepivosti (80 0860)

ISO 7854:1984   dosud nezavedena

BS 871:1981   nezavedena

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21035


Strana 2

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 467

EUROPEAN STANDARD

Březen 1995

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.340.10

 

Deskriptory: personal protective equipment, protective clothing, drip proof protection, chemical compounds, liquids, leaktightness, specifications, mechanical strenght, marking, instructions

 

Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Požadavky na součásti oděvu zajišťující ochranu částí těla

 

Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Performance requirements for garments providing protection to parts of the body

Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance des articles d'habillement offrant une protection chimique â certaines parties du corps

Schutzkleidung - Schutz gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen an Kleidungsstücke, die für Körper einen Schutz gegen Chemikalien gewähren

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-03-07. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do vlastního jazyka, za kterou zodpovídá tento člen a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný statuts jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050, Brussels


Strana 4

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest" jejíž sekretariát je ustaven při DIN.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání nejpozději do září 1995. Nejpozději do září 1995 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Poznámka sekretariátu:

Při stanovení odolnosti proti oděru podle 4.4 metodou zkoušenou na zařízení typu Martindale podle EN 530 je zapotřebí určit metodu a tlak standardního zatížení vzorku (včetně držáku vzorku).

Podle názoru CEN/TC 162/WG 3 musí být použita metoda 2 s tlakem 9 kPa směřujícím dolů.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma určuje minimální požadavky na součásti oděvu poskytující ochranu částí těla proti kapalným chemikáliím např. zástěry, rukávy a kukly.

Určuje požadavky na materiál konstrukce ochranných oděvů, ale ne na ochranný protichemický oděv jako celek, třebaže každá jednotlivá součást oděvu může být oblékána s jinými součástmi oděvu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz