Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 27.060.30

Leden 1997

Parní kotle -
Uvádění kotlů do provozu

ČSN 07 0705


 

 

 

Steam boilers - putting into operation

Chaudières à vapeur - mise en service

Dampferzeuger - Inbetriebnahme

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

3

2

Odkazy na normy

3

3

Terminologie

3

4

Všeobecně

4

5

Individuální vyzkoušení

5

6

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení

11

7

Komplexní vyzkoušení

13

8

Odevzdání a převzetí

14

9

Zkušební provoz

15

10

Záruční provoz

15

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 01 1300 Zákonné měrové jednotky

ČSN 07 0010 Základní parametry a výkony pro parní kotle stabilní

ČSN 07 0620 Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0622 Výroba parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0623 Technická dokumentace kotlů

ČSN 07 0624 Montáž kotlů a kotelních zařízení

ČSN 07 0711 Provoz zařízení pro úpravu vody

ČSN 07 7015 Bezpečnostní předpisy pro odpopelňovací zařízení hydraulické

ČSN 07 4009 Předpisy pro zařízení na přípravu uhelného prášku

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21072


Strana 2

ČSN 07 7001 Popelové hospodářství. Základní požadavky

ČSN 12 2001 Ventilátory.  Společná ustanovení

ČSN 12 4010 Měření odlučovacích zařízení. Společná ustanovení

ČSN 12 3061 Vzduchotechnika. Ventilátory. Předpisy pro měření

ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

 

Obdobné zahraniční normy a předpisy

VGB Merkblatt Nr. 11 „Vorbereitende Massnahmen für die Inbetriebnahme neuer Dampferzeuger" ("Připravovaná opatření pro uvedení parních kotlů do provozu")

Électricité de France Programme d 'essais de fonctionnement d 'une centrale thermique nouvelle ("Program zkoušek funkčnosti nové teplárny")

Électricité de France Essais et contrôles de securité á la mise en service d ' une tranche thermique nouvelle ("Kontrolní zkoušky bezpečnosti uvedení nové teplárny do provozu")

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ABB První brněnská strojírna Brno, s.r.o., IČO 47916044,

Divize kotlů - PhDr. Pavel Mišustov

Technická normalizační komise: TNK 101 - Kotle-vyhrazená tlaková zařízení

Pracovník Českého normalizačního isntitutu, oddělení strojírenství II, Brno: Ing.  Jan Dania


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro uvádění nových a rekonstruovaných teplárenských a elektrárenských kotlů se stabilními parními kotly 1. a 2. třídy do provozu po ukončené montáži.

Pro kotle ostatních tříd platí v přiměřeném rozsahu

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz