Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 67.040;97.040.60

Únor 1997

Materiály a předměty pro styk s potravinami -
Nádoby pro společné stravování -
Část 1: Rozměry nádob

ČSN
EN 63 1-1

51 1020

 

 

 

Materials and articles in contact with foodstuffs - Catering containers - Part 1: Dimensions of containers

Matériaux et articles en contact avec les denrées alimentaires - Bacs pour la cuisine et le transport de nourriture - Partie 1: Dimensions de bacs

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Speisenbehälter - Teil 1: Maße der Behälter

 

Tato norma je identická s EN 631-1:1993 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels.

 

This standard is identical with EN 631-1:1993 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN 631-2 nahrazuje kapitolu 1, kapitolu 2, článek 3.3 a 3.4 ČSN 51 1012 z 1989-10-18.

 

Změny proti předchozí normě

Základní rozměry a a b se příliš nezměnily. Byla změněna pouze velikost 5.2 a zrušena velikost 3. Nově zavedena byla velikost 2/4. V rámci dosud platných tolerancí byla sjednocena šířka lemů. Pro jednotlivé velikosti bylo rozšířeno množtví hloubek nádob. Doplněny byly poloměry zaoblení, požadavky na víka a požadavky na značení.

 

Citované normy

EN 631-2   zavedena v ČSN EN 631-2 Materiály a předměty pro styk s potravinami - Nádoby pro společné stravování - Část 2: Rozměry příslušenství a podpěr (51 1020)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Janeba, Husitská 48, Praha, IČO 61490695

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21089


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 631-1

EUROPEAN STANDARD

Září 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 664:621.798.13

 

Deskriptory: kitchen ustensils, foodstuffs transport, food-container contact, containers, dimensions

 

Materiály a předměty pro styk s potravinami - Nádoby pro společné stravování - Část 1: Rozměry nádob

 

Materials and articles in contact with foodstuffs - Catering containers - Part 1: Dimensions of containers

Matériaux et articles en contact avec les denrées alimentaires - Bacs pour la cuisine et le transport de nourriture - Partie 1: Dimensions des bacs

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Speisenbehälter - Teil 1: Mabe der Behälter

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1993-09-24. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

0

Úvod

1

1

Předmět normy

5

2

Definice

5

2.1

Nádoba pro společné stravování

5

2.2

Děrovaná nádoba pro společné stravování

5

2.3

Děrovaná vložka

5

2.4

Víko

5

2.5

Těsnící víko

5

3

Požadavky

5

3.1

Základní modul

5

3.2

Rozměry nádob

5

3.3

Víka

10

4

Značení a štítkování

10

 

Předmluva

Tato část evropské normy byla vypracována pracovní skupinou 2 technické komise CEN/TC 194 „Potřeby pro styk s potravinami" jako jedna z řady norem na zařízení pro společné stravování. Další části této evropské normy budou vypracovány pod těmito názvy:

-  Materiály a předměty pro styk s potravinami - Nádoby pro společné stravování - Část 2: Rozměry příslušenství a podpěr

-  Materiály a předměty pro styk s potravinami - Nádoby pro společné stravování - Část 3: Specifikace materiálu, konstrukce a provedení

Text pracovního návrhu byl předložen k oficiálnímu hlasování a byl odsouhlasen ze strany CEN jako evropská norma.

Této evropské normě bude nejpozději do března 1994 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do března 1994.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít tyto země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0   Úvod

Tato evropská norma je určena pro racionalizaci výrobní činnosti při společném stravování zavedením vysoké úrovně zaměnitelnosti kuchyňských prvků. Je založena na modulovém systému Gastro-Norm vyvinutém Evropským výborem pro normalizaci společného stravování jako výsledek normalizačních snah o organizaci gastronomie, hotelového podnikání a obchodu potravinami v Rakousku, Německu a Švýcarsku.

Tato část této normy se týká pouze rozměrů nádob pro společné stravování. Všechny nádoby pro společné stravování i jejich víka by samozřejmě měly být konstruovány tak, aby při normálním zacházení při jejich plnění nedocházelo k deformaci a lemy nádoby či víka by měly nést váhu nádoby, je-li naplněna jídlem. Nádoby by měly mít takový tvar, aby byly snadno čistitelné.


Strana 5

1   Předmět normy

Tato část evropské normy stanoví rozměry nádob pro společné stravování s lemem, děrovaných vložek a vík, které jsou založeny na modulu 530 mm x 325 mm.

Nádoby na které se vztahuje tato norma jsou určeny pro použití s bezpečnostními podpěrami.

 

POZNÁMKA - Specifikace bezpečnostních podpěr je uvedena v EN 631-2.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz