Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.340.20;29.120.50

Březen 1997

Práce pod napětím -
Zásuvné tyčové soupravy pro uzemňování
nebo uzemňování a zkratování

ČSN
EN 61 219

35 9718

 

 

idt IEC 1219:1993

 

Live working - Earthing or earthing and shortcircuiting equipment using lances as short-circuiting device - Lance earthing

Travaux sous tension - Appareil de mise à la terre ou de mise à la terre et en court-circuit utilisant des cannes comme dispositif de mise en court-circuit - Mise à la terre au moyen de cannes

Arbeiten unter Spannung, Erdungs - oder Erdungs - und Kurzschliessvorrichtung mit Stäben als kurzschliessendes Gerät, Staberdung

 

Tato norma je identická s EN 61219:1993.

This standard is identical with EN 61219:1993.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 50(151):1978 zavedena v ČSN IEC 50(151) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty (33 0050)

IEC 60-1:1989   zavedena  v  ČSN  IEC 60-1  Technika  zkoušek  vysokým  napětím.  Část 1:  Obecné definice a požadavky na zkoušky (34 5640)

IEC 298:1990   dosud nezavedena

IEC 410:1973   dosud nezavedena

IEC 439-1:1992  zavedena v ČSN EN 439-1 Rozváděče nn. Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče (35 7107)

IEC 479-1:1984   dosud nezavedena

IEC 855 (mod):1985  zavedena v ČSN 35 9711 Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče pro práci pod napětím

IEC 1138:1992   dosud nezavedena

IEC 1230:1993   dosud nezavedena

IEC 1235:1993   dosud nezavedena

 

Porovnání s IEC 1219:1993

Tato norma obsahuje EN 61219:1993, která je shodná s normou IEC 1219:1993 až na to, že obrázek 7 normy IEC nahradila podrobnějším vyobrazením s úplnějším komentářem.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21099


Strana 2

Informativní údaje z IEC 1219:1993

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí IEC 78: Nářadí pro práce pod napětím. Text této normy je založen na těchto dokumentech:

 

DIS              Zpráva o hlasování

78(CO)74         78(CO)76

 

Úplnou informaci o hlasování pro schválení této normy lze nalézt ve výše uvedené zprávě o hlasování.

 

Souvisící ČSN

ČSN 33 0050-604  Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Provoz

ČSN 33 1345   Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech

ČSN 34 3100  Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 34 6401   Tuhé elektroizolačné materiály. Prostredia pri príprave skúšobných teles a skúšaní

ČSN IEC 832   Izolační tyče a hlavice k univerzálním tyčím pro práce pod napětím (35 9713)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha, a. s. Ing. Jaroslav Bárta, IČO 45273898

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Michal Kříž


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 61219

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

CCI 621.316.98-182:621.3.064.1

 

Deskriptory: live working, charakteristic, tests, earthing device, short-circuiting device, lance

 

Práce pod napětím - Zásuvné tyčové soupravy pro uzemňování nebo uzemňování a zkratování (IEC 1219:1993)

 

Live working - Earthing or earthing and short- circuiting equipment using lances as short-circuiting device - Lance earthing (IEC 1219:1993)

Travaux sous tension - Appareil de mise à la terre ou de mise à la terre et en court-circuit utilisant des cannes comme dispositif de mise en court-circuit - Mise à la terre au moyen de cannes (CEI 1219:1993)

Arbeiten unter Spannung, Erdungs-oder Erdungs - und Kurzschliessvorrichtung mit Stäben als kurzschliessen des Gerät, Staberdung (IEC 1219:1993)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 1993-09-22. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované  seznamy  těchto  národních  norem  s  jejich  bibliografickými údaji jsou po vyžádání k dispozici v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC. Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v kterémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC má stejný status, jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Rakouska, Řecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Dokument  78(CO)74   vypracovaný   technickou   komisí  IEC  TC  78:  Nářadí  pro  práce  pod  napětím, byl v prosinci 1992 předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování. Tento referenční dokument byl CENELEC 1993-09-22 schválen jako evropská norma EN 61219.

Termíny zavedení byly určeny takto:

-  poslední termín vydání identické národní normy                 (dop) 1994-10-01

-  poslední termín pro zrušení rozporných národních norem   (dow) 1994-10-01

Pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu vyhovovaly příslušné národní normě před datem 1994-10-01, může tato předchozí norma platit pro výrobu až do 1999-10-01.

Přílohy označené jako „normativní" tvoří součást normy.

Přílohy  označené  jako  "informativní"  jsou  určeny  prouze  pro informaci. V této normě jsou přílohy A, B, C a ZA normativní.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1219:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez modifikací.

Komentář: Obrázek 7 IEC 1219 je nahrazen novým obrázkem na straně 25.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

6

2

Normativní odkazy

6

3

Termíny a definice

7

3.1

Zkoušky

7

3.2

Speciální termíny

7

4

Elektrické charakteristiky

9

5

Požadavky

9

5.1

Všeobecně

9

5.2

Uzemňovací kabely

10

5.3

Zásuvné tyče, kontakty zásuvné tyče a vedení složek

10

5.4

Koordinace izolace u rozváděčů

11

5.5

Kordinace s kryty rozváděče

11

5.6

Značení

11

5.7

Návod k užívání vydaný výrobcem

12

6

Zkoušky

13

6.1

Všeobecně

13

6.2

Zkouška zasunutí a vyjmutí zásuvné tyče

15

6.3

Zkouška spolehlivosti konců a schopnosti zásuvných tyčových souprav, spojování, rukojetí a konců na výdržné spojovací síly

15

6.4

Zkratové zkoušky

15

6.5

Dielektrické zkoušky

18

6.6

Zkoušení trvanlivosti značení

19

 

 

 

Obrázky

Obrázek 1 - Vyobrazení vícefázového uzemňování a zkratování se samostatnou zásuvnou tyčí

19

Obrázek 2 - Vyobrazení vícenásobné zásuvné tyče

20

Obrázek 3 - Vyobrazení vícefázové uzemňovací tyčové zásuvné soupravy sestavené ze samostatných zásuvných tyčí

21

Obrázek 4 - Vyobrazení jednofázových zásuvných tyčí

22

Obrázek 5 - Typická zkušební sestava vícefázové uzemňovací zásuvné soupravy se samostatnou zásuvnou tyčí (pro napětí Ł36 kV)

23

Obrázek 6 - Izolační rukojeť a její příprava na napěťovou zkoušku

24

Obrázek 7 - Typická sestava uzemňovací zásuvné tyčové soupravy pro napětí ñ36 kV

25

 

 

 

Tabulky

1

Speciální teplotní kategorie

9

2

Seznam zkoušek obsahující odvolávky na články a druhy zkoušek

13

3

Činitel vrcholového proudu

17

 

 

 

Přílohy

A Vzorkování, přejímka a zmetkování

26

B Zkratové zkoušení v normalizovaných zkušebních sestavách vícefázových zásuvných tyčových

souprav užívajících sestavu jednoduchých zásuvných tyčí

27

C Výběr, používání a údržba uzemňovacích zásuvných tyčových sestav

28

ZA Jiné mezinárodní publikace citované v této normě s odkazy na souvisící evropské normy

29

 

 

 


Strana 6

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro zařízení na krátkodobé uzemňování nebo uzemňování a zkratování izolovaných částí elektrických střídavých instalací, určených pro ochranu pracovníků, u kterých bylo rozpojení ověřeno včetně nepřítomnosti napětí, a kde je pro pracovní postup použito tyčových zásuvných souprav (viz 3.2.2), jako uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací zařízení. Norma stanovuje požadavky na provedení a bezpečnost a zkoušky tyčových zásuvných souprav se spojenými pevnými kontakty, provedení vedení, kryt, izolační prvky a uzemňovací kabely.

Charakteristiky uzemňovacích zařízení podle této normy mají být definovány na základě velikosti a doby trvání proudu a napětí potřebného pro izolační účely. Norma obsahuje elektrické požadavky pro jednotlivé izolační prvky zařízení.

Typové součásti nebo konfigurace nejsou určeny, ale mají celkově odpovídat elektrickým a mechanickým požadavkům této normy.

Tato norma se omezuje na zařízení používající měděné, hliníkové nebo železné tyče, jako zkratovací prostředek.

 

POZNÁMKA - Tato norma se nevztahuje na spojovací prvky uzemňovacích kabelů, které jsou řešeny v IEC 1230.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz