Zdroj: www.cni.cz

ICS 35. 100. 00                                         ČESKÁ NORMA                                                        Leden 1997

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost

registračních orgánů OSI -

Část 2: Registrační procedury pro dokumenty

typu OSI

ČSN

ISO/IEC 9834-2

36 9674

Information technology - Open Systems Interconnection - Procedures for the operation of OSI Registration Authorities -

Part 2: Registration procedures for OSI document types

Technologies de l´information - Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) - Procédures pour le fonctionnement des aurtorités d'enregistrement OSI -

Partie 2: Procédures d'enregistrement des types de documents OSI

Informationstechnik - Kommunikation Offener Systemes - Verfahren für OSI Registrierstellen -

Teil 2: Registrierverfahren für OSI-Dokumentklassen

Tato norma je identická s ISO/IEC 9834-2: 1993. This standard is identical with ISO/IEC 9834-2: 1993.

Národní předmluva

Tato norma obsahuje národní přílohu se seznamem anglických termínů a jejich českých ekvivalentů.

Citované normy

ISO 7498-1: 1984 nahrazena ISO/IEC 7498-1: 1994 zavedenou v ČSN EN ISO/IEC 7498-1 Informační technologie Propojení otevřených systémů - Základní referenční model: Základní model (36 9614) (v návrhu)

ISO 8822: 1988 zavedena v ČSN ISO 8822 Systémy zpracování informací. Propojeni otevřených systémů (OSI). Definice prezentační služby pro spojový přenos (36 9633)

ISO/IEC 8824: 1990 zavedena v ČSN ISO/IEC 8824 Informační technika. Propojení otevřených systémů - Abstraktní syntaktická notace jedna (ASN. 1) (36 9632)

Další souvisící normy

ISO 8571-1: 1988 zavedena v ČSN ISO 8571-1 Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systémů. Transfer, přístup a management souborů (36 9661)

ISO/IEC 8832: 1992 zavedena v ČSN ISO/IEC 8832 Informační technika. Propojení otevřených systémů. Specifikace protokolu základní třídy a úplného protokolu pro přenos a manipulaci zakázky (36 9607)

ISO 9069: 1988 zavedena v ČSN EN 29069 Zpracování informací. Prostředky pro podporu SGML. Formát výměny dokumentu SGML (SDIF) (36 9826)

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., Bítovská 1217/22, Praha 4, IČO 41127749 Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková

© Český normalizační institut, 1997

21115


ČSN ISO/IEC 9834-2

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technologie - Propojení otevřených systémů Procedury pro činnost registračních orgánů OSI Část 2: Registrační procedury pro dokumenty typu OSI

ISO/IEC 9834-2

První vydání 1993-11-01

MDT 681. 3: 621. 39

Deskriptory: data processing, information interchange, network interconnection, open systems interconnection, registration, procedure, organizations for code assignment

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................  4

Úvod..............................................................................................................................................................................................  4

1  Předmět normy...........................................................................................................................................................................   5

2  Normativní odkazy.....................................................................................................................................................................   5

3  Definice.....................................................................................................................................................................................   5

4  Zkratky.......................................................................................................................................................................................  6

5  Informace požadované v části jedna..........................................................................................................................................   6

6  Obecné obsahy zápisů v rejstříku...............................................................................................................................................   7

7  Požadavky na normy pro nosič informace.................................................................................................................................   7

8  Tvar dokumentů OSI při přenosu..............................................................................................................................................   8

9  Obsah rejstříku...........................................................................................................................................................................   8

Přílohy

A Formát zápisů v rejstříku........................................................................................................................................................ 9

В Dokumenty OSI a typy dokumentů OSI................................................................................................................................ 14

NA Slovník použitých výrazů...................................................................................................................................................... 15

3


ČSN ISO/IEC 9834-2

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a EEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací zabývající se určitou oblastí technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společných zájmů. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC spojenou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté spojenou technickou komisí kolují mezi národními orgány pro hlasování. Ke schválení publikace jako mezinárodní normy se vyžaduje schválení nejméně 75 % hlasujících národních orgánů.

Mezinárodní norma ISO/IEC 9834-2 byla připravena spojenou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 Informační technologie, subkomisí SC 21 Propojení otevřených systémů, správa dat a otevřené distribuované zpracování.

ISO/IEC 9834 se skládá z dále uvedených částí pod společným názvem Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost registračních orgánů OSI:

-   Část 1: Všeobecné procedury

-   Část 2: Registrační procedury pro dokumenty typu OSI

-   Část 3: Registrace hodnot komponent identifikátorů objektů pro společné použití v ISO/CCITT

-   Část 4: Rejstřík profilů VTE

-   Část 5: Rejstřík definic řídicích objektů VT

-   Část 6: Aplikační procesy a aplikační entity

Příloha A tvoří nedílnou součást této části ISO/IEC 9834. Příloha В je pouze pro informaci.

Úvod

Několik norem propojení otevřených systémů (OSI) poskytuje mechanismy komunikace pro přenos libovolně strukturované informace.

V těchto komunikačních normách se požadují jednoznačná jména pro třídy informačních struktur, nazývané typy dokumentů OSI, pro specifikování způsobu, jakým se přenášejí s použitím prezentační služby, a pro specifiko vám operací s nimi, které jsou význačným rysem norem OSI.

V této části ISO/IEC 9834 se specifikují informace, které je zapotřebí zaznamenat v rejstřících uchovávajících specifikace o typech dokumentů OSI a které tvoří zápisy rejstříku. Takové rejstříky může udržovat libovolná organizace zplnomocněná podle pravidel ISO/IEC 8824 (ASN. l) к přidělování identifikátorů objektu. V této části ISO/IEC 9834 se též specifikují procedury pro přípravu a udržování mezinárodního rejstříku typů dokumentů OSI. Účelem mezinárodního rejstříkuje informovat všechny, kdo se zajímají o dosud vypracované typy dokumentů OSI a o jména přidělená к jejich identifikaci.

Příloha A je normativní a specifikuje se v ní tvar zápisů rejstříku pro registraci typů dokumentů OSI.

Příloha В je informativní a obsahuje úvod к některým pojmům používaným při registraci typů dokumentů OSI.

4


ČSN ISO/IEC 9834-2

1 Předmět normy

1. 1  V této části ISO/IEC 9834 se specifikují obsahy zápisů v rejstříku zaznamenávajících informace o typech dokumentů OSI a přiřazujících jednoznačné jméno typu ASN. 1 OBJECT IDENTIFIER к definicím typů dokumentů OSI.

1. 2  V této části ISO/IEC 9834 se specifikují procedury pro provozní operace mezinárodního registračního orgánu pro typy dokumentů OSI.

POZNÁMKY

1     V mezinárodních normách již možná byly definovány další typy dokumentů.

2    Libovolný orgán zmocněný podle pravidel uvedených v ISO/IEC 8824 к přidělování identifikátorů objektů smí udržovat rejstřík typů dokumentů identifikující každý typ identifikátorem objektu z množiny, kterou je tento orgán zmocněn přidělovat. Orgán smí převzít pro udržování svého rejstříku libovolné procedury, které si přeje, za předpokladu, že je každý identifikátor objektu přidělen nejvýše jedné definici typu dokumentů, že není přidělen žádnému jinému informačnímu objektu a že se nikdy znovu nepoužije, jak je specifikováno v ISO/IEC 8824.

1. 3  Jména typů dokumentů OSI, na která se tento dokument odkazuje, jsou určena pro použití v oblasti komunikačních protokolů, které potřebují identifikovat odpovídající (částečně definovanou nebo úplně definovanou) sémantiku, syntaxi a operace specifikované v zápisech rejstříku.

1. 4  Jméno registrované v souladu s touto částí ISO/IEC 9834 slouží jako identifikace typů dokumentů OSI definovaných v odpovídajícím zápisu rejstříku. Identifikace určitého typu dokumentů OSI ze třídy typů dokumentů OSI definovaných v určitém zápisu rejstříku se poskytuje pomocí parametrů sdružených se zápisem rejstříku.

1. 5  Přítomnost zápisu rejstříku v mezinárodním rejstříku nemá žádné důsledky ohledně požadované podpory pro typy dokumentů OSI, které tento zápis definuje v libovolné implementaci normy pro nosič informace.

POZNÁMKA - Přesto smějí být v zápisu rejstříku vyjádřeny požadavky týkající se implementací nárokujících podporu tomuto zápisu.

5

Zdroj: www.cni.cz