Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

35.100

Leden 1997

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 4: Rejstřík profilů VTE

ČSN ISO/IEC 9834-4


36 9674

 

 

 

Information technology - Open Systems Interconnection - Procedures for the operation of OSI Registration Authorities - Part 4: Register of VTE Profiles

Technologies de l'information - Interconnexion de systemes ouverts - Procédures pour des organismes d'enregistrement OSI particuliers - Partie 4: Enregistrement des profils de terminaux virtuels VTE

Informationstechnik - Kommmmunikation Offener Systemes - Verfahren für OSI Registrierstellen - Teil 4: Register für VT-Profile

 

Tato norma je identická s ISO/IEC 9834-4:1991.

 

This standard is identical with ISO/IEC 9834-4:1991.

 

Národní předmluva

 

Tato norma obsahuje národní přílohu se seznamem pojmů anglických termínů a jejich českých ekvivalentů.

 

Citované normy

 

ISO/IEC 8824:1990 zavedena v ČSN ISO/IEC 8824 Informační technika. Propojení otevřených systémů - Abstraktní syntaktická notace jedna (ASN.1) (36 9632)

 

ISO 9040:1990 zavedena v ČSN ISO 9040 + Amd.2 Informační technika. Propojení otevřených systémů. Služba základní třídy virtuálního terminálu (36 9622)

 

ISO 9041-1:1990 zavedena v ČSN ISO 9041-1 + Amd.2 Informační technika. Propojení otevřených systémů - Protokol základní třídy virtuálního terminálu. Část 1: Specifikace (36 9644)

 

ISO/IEC 9834-1:1991 zavedena v ČSN ISO/IEC 9834-1 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost registračních orgánů OSI - Část 1: Všeobecné procedury (36 9674)

 

ISO/IEC 9834-5:1991 zavedena v ČSN ISO/IEC 9834-1 Informační technologie - Propojení otevřených systémů Procedury pro činnost registračních orgánů OSI - Část 5: Rejstřík definic řídicích objektů VT (36 9674)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., Bítovská 1217/22, Praha 4, IČO 41127749

 

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková

 

© Český normalizační institut, 1997
21116


Strana 2

 


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technologie - Propojení otevřených systémů

Procedury pro činnost registračních orgánů OSI

Část 4: Rejstřík profilů VTE

ISO/IEC 9834-4


První vydání

 

1991-12-15

 

MDT 681.3:621.39

 

Deskriptory: data processing, information interchange, network interconnection, open systems interconnection, registration autorities, procedure

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

 

 

 

Úvod

4

 

 

 

1

Předmět normy

5

 

 

 

2

Normativní odkazy

5

 

 

 

3

Definice

5

 

 

 

4

Zkratky

6

 

 

 

5

Subkomise

6

 

 

 

6

Role registračního orgánu

6

 

 

 

7

Obsahy zápisů v rejstříku

6

 

 

 

8

Formát zápisů v rejstříku

6

 

 

 

9

Použitelnost části 1

6

 

 

 

10

Činnost

6

 

 

 

11

Změna

6

 

 

 

12

Dostupnost

6

 

 

 

Přílohy

 

 

 

A Tvar zápisů v rejstříku

7

 

 

 

B Příklad zápisu v rejstříku

10

 

 

 

NA Slovník použitých výrazů

12


Strana 4

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodni elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací zabývající se určitou oblastí technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společných zájmů. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

 

V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC spojenou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté spojenou technickou komisí kolují mezinárodními orgány pro hlasování. Ke schválení publikace jako mezinárodní normy se vyžaduje schválení nejméně 75 % hlasujících národních orgánů.

 

Mezinárodní norma ISO/IEC 9834-4 byla připravena spojenou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 Informační technologie.

 

ISO/IEC 9834 se skládá z dále uvedených částí pod společným názvem Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost registračních orgánů OSI:

 

- Část 1: Všeobecné procedury

 

- Část 2: Registrační procedury pro dokument typu OSI

 

- Část 3: Registrace hodnot komponent identifikátorů objektů pro společné použití v ISO/CCITT

 

- Část 4: Rejstřík profilů VTE

 

- Část 5: Rejstřík definic řídicích objektů VT

 

- Část 6: Aplikační procesy a aplikační entit

 

Příloha A tvoří nedílnou součást této části ISO/IEC 9834. Příloha B je pouze pro informaci.

 

Úvod

 

Normy propojení otevřených systémů (OSI) pro základní třídy virtuálních terminálů (VT) ISO 9040 a ISO 9041-1 obsahují požadavky na

 

a) jednoznačná jména pro identifikaci a definici registrovaných profilů VTE; a

 

b) rejstřík definic profilu VTE.

 

V této části ISO/IEC 9834 se specifikují procedury, které je nutné dodržovat při přípravě a udržování rejstříku profilů VTE a jejich jmen. Takové rejstříky může udržovat libovolná organizace způsobilá přidělovat hodnoty identifikátorů objektu ASN.1. V této části ISO/IEC 9834 se též specifikují procedury pro přípravu a udržování mezinárodního rejstříku.


Strana 5

1 Předmět normy

 

V této části ISO/IEC 9834 se specifikují obsahy zápisů v rejstříku zaznamenávajících informace o profilech VTE a přiřazujících jednoznačná jména typu ASN.1 OBJECT IDENTIFIER k definicím profilů VTE. Profily VTE používané v tomto rejstříku jsou definovány pro použití s implementacemi protokolů VT, pro které se nárokuje shoda s ISO 9041-1.

 

Jména profilů VTE, ke kterým se vztahuje tento dokument, jsou určena pro použití v polích komunikačního protokolu VT definovaných v ISO 9041-1, která potřebují identifikovat profily VTE definované v zápisech rejstříku.

 

Jméno registrované v souladu s touto částí ISO/IEC 9834 musí sloužit jako identifikace profilu VTE sdruženého s tímto jménem v rejstříku.

 

Přítomnost zápisu rejstříku v mezinárodním rejstříku nemá žádnou souvislost s požadovanou podporou pro profil VTE v jakékoliv implementaci virtuálního terminálu.

 

POZNÁMKA - Nicméně mohou být v zápisu profilu VTE vyjádřeny požadavky týkající se implementací nárokujících podporu tomuto zápisu (takové požadavky jsou popsány v kapitole A.10).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz