Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 75.160.30

Únor 1997

Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování

ČSN
EN ISO 4257

65 6480

 

 

 

Liquefied petroleum gases - Method of sampling

Gaz de pétrole liquéfiés - Méthode ïéchantillonnage

Flüssiggase - Probenahme

 

Tato norma je identická s EN ISO 4257:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

This standard is identical with EN ISO 4257:1995 and is publishedwith the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7941:1988 zavedena v ČSN EN 27941 Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií (65 6145)

ISO 9162 dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Technická pravidla

ČSN 33 0371 Nevýbušná elektrická zařízení. Výbušné směsi. Klasifikace a metody zkoušek

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN 65 6480 Zkapalněné uhlovodíkové plyny. Základní společná ustanovení

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje část II. Vzorkování ČSN 65 6480 Zkapalněné uhlovodíkové plyny. Základní společná ustanovení z 1969-03-26.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká rafinérská, a. s., Litvínov, IČO 62741772, Ing. Václav Pražák, Luděk Laurich

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Škardová

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21138


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 4257

Leden 1995


 

ICS 75.160.30

Deskriptory: petroleum products, liquefied petroleum gases, sampling

 

Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování (ISO 4257:1988)

 

Liquefied petroleum gases - Method of sampling (ISO 4257:1988)

Gaz de pétrole liquéfiés - Méthode ďéchantillonnage (ISO 4257:1988)

Flüssiggase - Probenahme (ISO 4257:1988)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-01-02. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy cen jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla převzata technickou komisí CEN/TC 19 „Ropné výrobky, maziva a příbuzné výrobky" z ISO/TC 28 „Ropné výrobky a maziva" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Této evropské normě bude nejpozději do července 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do července 1995.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou níže uvedené členské země povinny tuto evropskou normu převzít: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 4257:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

POZNÁMKA - Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

 

1 Úvod

 

Tato mezinárodní norma specifikuje postup odběru vzorků nechlazených zkapalněných ropných plynů (LPG) jako jsou propan, butan nebo jejich směsi. Postup je vhodný pro vzorkování do vzorkovnic pro laboratorní zkoušení produktů podle ISO 9162.

Ačkoliv mohou být takto odebrané vzorky použity pro analýzu podle ISO 7941, doporučuje se použití alternativního přístroje, jako např. vzorkovnice s měnitelným objemem (variable volume container), aby se minimalizovaly změny ve složení, které by mohly nastat. V současné době probíhá vývoj nové ISO metody.

 

2 Normativní odkazy

 

Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této normy. V době uveřejnění této normy byla platná uvedená vydání. Všechny normy podléhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této normy, by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

ISO 7941:1988 Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií (Commercial ropane and butane - Analysis by gaz chromatography)

ISO 9162:-1) Ropné výrobky - Paliva (třída F) - Zkapalněné ropné plyny- Specifikace (petroleum products - Fuels (class F) - Liquefied petroleum gases - Specification)

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz