Zdroj: www.cni.cz

ICS 35. 220. 20                                                  ČESKÁ NORMA                                                 Duben 1997

Zpracování informací. Výměna dat na 90 mm (3, 5 in) pružném kazetovém disku při použití

modifikované kmitočtové modulace

zaznamenané při 15 916 zm/rad na 80 stop

na každé straně

Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti

ČSN

ISO/IEC 9529-1

36 9335

idt EN 29529-1: 1991

Information processing systems. Data interchange on 90 mm (3, 5 in) flexible disk cartridges using modified frequency modulation recording at 15 916 ftprad, on 80 tracks on each side Part 1: Dimensional, physical and magnetic characteristics

Systèmes de traitement de l'information. Echange de données sur cartouches à disquette de 90 mm (3, 5 in) utilisant un enregistrement à modulation de fréquence modifiée à 15 916 ftprad sur 80 pistes sur chaque face Partie 1: Caractéristiques dimensionnelles, physiques et magnétiques

Informationverarbeitungssysteme. Datenaustausch auf 90 mm (3, 5 in) Diskette mit Modifizierter Wechseltaktschrift mit

15 916 Flußwechsel/rad, auf 80 Spuren auf jeder Seite

Teil 1: Masse, physikalische und elektromagnetische Eingenschaften.

Tato norma je identická s ISO 9529-1: 1989. This standard is identical with ISO 9529-1: 1989.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 683-13 dosud nezavedena

ISO 9293 zavedena v ČSN EN 29293 Zpracování informací - Struktura souborů na pružných kazetových discích určených pro výměnu informací (36 9419)

Vypracování normy

Zpracovatel: VUZORT a. s., IČO 45273847, RNDr. Miroslav Krupka, CSc. Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1996

21177


ČSN ISO/IEC 9529-1

MEZINÁRODNÍ NORMA

Zpracování informací. Výměna dat na 90 mm (3, 5 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 15 916 zm/rad na 80 stop na každé straně Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti

ISO/IEC 9529-1

První vydání 1989-09-15

Obsah

Kapitola Předmluva Úvod

Předmět normy a rozsah použití.......................................................................... 1

Shoda................................................................................................ 2

Normativní odkazy..................................................................................... 3

Definice.............................................................................................. 4

Všeobecný popis....................................................................................... 5

Všeobecné požadavky.................................................................................. 6

Rozměry............................................................................................. 7

Fyzikální vlastnosti..................................................................................... 8

Magnetické vlastnosti................................................................................... 9

Příloha A Zkouška poddajnosti

Příloha В Měření propustnosti světla

Příloha С Metoda pro měření efektivní šířky stopy

Příloha D Zařízení na měření zkroucení diskety

Příloha E Metoda pro měření posuvu vrcholu

Příloha F Metoda pro měření přepisu

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Na poli informační technologie založily ISO a IEC společnou technickou komisi, ISO/IEC JTC1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se před jejich přijetím rozesílají národním organizacím ke schválení za mezinárodní normy. Normy jsou schvalovány podle postupu, který vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO/IEC 9529-1 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technologie.

3


ČSN ISO/IЕС 9529-1

Úvod

ISO/IEC 9529 specifikuje vlastnosti 90 mm (3, 5 in) pružných kazetových disků při použití modifikované kmitočtové modulace při 7 958 zm/rad na 80 stop na každé straně.

ISO/IEC 9529-2 specifikuje rozmístění stop, formát stop a charakteristiky zaznamenaných signálů.

V souladu s ISO/IЕС 9983 1) by pružné kazetové disky, které vyhovují této části normy ISO/IЕС 9529 měly být označovány jako "ISO TYP 302".

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato část ISO/IEC 9529 specifikuje rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti disket tak, aby byla možná jejich fyzická záměna v systémech zpracování dat.

POZNÁMKA - Číselné hodnoty v soustavě SI a/nebo palcové soustavě obsažené v této části ISO 8378 mohou být zaokrouhlené proto si vzájemně odpovídají, nikoliv však přesně. Může se použít jakékoliv jednotkové soustavy, nesmí se však použít kombinace obou ani jejich přepočtu. Původní návrh byl vypracován v palcové soustavě a další odvozeniny byly vypracovány v jednotkách SI.

1) (ISO/IEC 9983: 1989 Systémy zpracování informací. Označování pružných kazetových disků bez záznamu. )

4

Zdroj: www.cni.cz