Zdroj: www.cni.cz

ics 35. 220. 20                                                           ČESKÁ NORMA                                                         Duben 1997

Zpracování informací. Výměna dat na 90 mm (3, 5 in) pružném kazetovém disku při použití

modifikované kmitočtové modulace

zaznamenané při 15 916 zm/rad na 80 stop

na každé straně

Část 2: Formát stopy

ČSN

ISO/IEC 9529-2

36 9335

idt EN 29529-2: 1991

Information processing systems. Data interchange on 90 mm (3, 5 in) flexible disk cartridges using modified frequency modulation recording at 15 916 ftprad, on 80 tracks on each side Part 2: Track format

Systèmes de traitement de l'information. Echange de données sur cartouches à disquette de 90 mm (3, 5 in) utilisant un enregistrement à modulation de fréquence modifiée à 15 916 ftprad sur 80 pistes sur chaque face Partie 2: Schéma de piste

Informationverarbeitungssysteme. Datenaustausch auf 90 mm (3, 5 in) Diskette mit Modifizierter Wechseltaktschrift mit 15 916 Flußwechsel/rad, auf 80 Spuren auf jeder Seite Teil 2: Spurformat

Tato norma je identická s ISO/IEC 9529-2: 1989. This standard is identical with ISO/IEC 9529-2: 1989.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 646: 1983 zavedena v ČSN ISO/IEC 646 Informační technika. 7bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací (36 9104)

ISO 2022: 1986 zavedena v ČSN ISO/IEC 2022 Informační technika. Struktura znakových kódů a metody rozšiřování (36 9106)

ISO 4873: 1986 zavedena v ČSN ISO/IEC 4873 Informační technika. 8bitový kód ISO pro výměnu informací. Struktura a pravidla pro zavádění (36 9107)

ISO 6429: 1988 zavedena v ČSN ISO/IEC 6429 Informační technika. Řídicí funkce pro kódované soubory znaků (36 9105)

ISO 8859: 1987 zavedena v ČSN ISO/IEC 8859-1 Zpracování dat. Jedním 8bitovým bytem kódované soubory grafických znaků. Část 1 Latinská abeceda č. 1 (36 9111)

ISO 9293: 1987 zavedena v ČSN EN 29293 Zpracování informací. Struktura souborů na pražných kazetových discích určených pro výměnu informací (36 9419)

Vypracování normy

Zpracovatel: VUZORT a. s., IČO 45273847, RNDr. Miroslav Krupka, CSc. Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1996

21178


ČSN ISO/IEC 9529-2

MEZINÁRODNÍ NORMA

Zpracování informací. Výměna dat na 90 mm (3, 5 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 15 916 zm/rad na 80 stop na každé straně Část 2: Formát stopy

ISO/IEC 9529-2

První vydání

1989-09-15

Obsah

Kapitola Předmluva

Úvod................................................................................................   0

Předmět normy a rozsah použití.........................................................................   1

Shoda................................................................................................   2

Normativní odkazy.....................................................................................   3

Všeobecné požadavky..................................................................................   4

Uspořádání stop.......................................................................................   5

Kódová reprezentace dat...............................................................................   6

Příloha A Postup a zařízení pro měření vzdáleností mezi změnami toku Příloha В Datové separátory pro dekódování záznamu MFM Příloha С Realizace EDC

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Na poli informační technologie založily ISO a IEC společnou technickou komisi, ISO/IЕС JTC1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se před jejich přijetím rozesílají národním organizacím ke schválení za mezinárodní normy. Normy jsou schvalovány podle postupu, který vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO/IЕС 9529-1 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IЕС JTC 1, Informační technologie.

Úvod

ISO/IEC 9529 specifikuje vlastnosti 90 mm (3, 5 in) pružných kazetových disků při použití modifikované kmitočtové modulace při 7 958 zm/rad na 80 stop na každé straně. ISO/IЕС 9529-1 specifikuje rozměry, fyzikální a megnetické vlastnosti disket tak, aby byla možná jejich fyzická záměna v systémech zpracování dat.

ISO/IEC 9529-1 а ISO/IЕС 9529-2 spolu se schematem návěští specifikovaným v ISО/IЕС 9293 plně dostačují pro výměnu dat mezi systémy na zpracování dat.

3


ČSN ISO/IЕС 9529-2

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato část ISO/IEС 9529 specifikuje umístění stopy, formát stopy a vlastnosti zaznamenaných signálů.

POZNÁMKA - Číselné hodnoty v soustavě SI a/nebo palcové soustavě obsažené v této části ISO 8378 mohou být zaokrouhlené proto si vzájemně odpovídají, nikoliv však přesně. Může se použít jakékoliv jednotkové soustavy, nesmí se však použít kombinace obou ani jejich přepočtu. Původní návrh byl vypracován v palcové soustavě a další odvozeniny byly vypracovány v jednotkách SI.

4

Zdroj: www.cni.cz