Zdroj: www.cni.cz

ICS 83. 080. 10                                                        ČESKÁ NORMA                                                     Březen 1997

Plasty - Fenolické pryskyřice v kapalném stavu nebo roztocích Stanovení viskozity

ČSN

EN ISO 9371

64 1517

Plastics - Phenolic resins in the liquid state or in solution - Determination of viscosity Plastiques - Résines phénoliques liquides ou en solution - Détermination de la viscosité Kunststoffe - Phenolharze, flüssig oder Lösung - Bestimmung der Viskosität

Tato norma je identická s EN ISO 9371: 1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, В - 1050 Brussels, Belgium.

This national standard is identical with EN ISO 9371: 1995 and is published with permission of CEN, rue de Stassart 36, В -1050 Brussels, Belgium.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 2555: 1989 zavedena v ČSN ISO 2555 Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení viskozity podle Brookfielda (v návrhu)

ISO 3105: 1976 dosud nezavedena

ISO 3219: 1977 nezavedena, nahrazena ISO 3219: 1993 zavedenou v ČSN EN ISO 3219 Plasty - Polymery/ pryskyřice v kapalném nebo emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí (64 3047)

Vypracování normy

Zpracovatel: Synpo, a. s., 532 07 Pardubice, IČO 46504711, Ing. Oldřich Horák, CSc, Marta Pilná

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

© Český normalizační institut, 1996

21197


ČSN EN ISO 9371

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 9371

Červenec 1995

ICS: 83. 080. 10

Deskriptory: phenolic resins, plastics, viscosity, viscosity measurement

Plasty - Fenolické pryskyřice v kapalném stavu nebo roztocích -

Stanovení viskozity

(ISO 9371: 1990)

Plastics - Phenolic resins in

the liquid state or in solution -

Determination of viscosity

(ISO 9371: 1990)

Plastiques - Résines phénoliques liquides ou en solution Détermination de la viscosité (ISO 9371: 1990)

Kunststoffe - Phenolharze, flüssig oder Lösung Bestimmung der Viskosität (ISO 9371: 1990)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-01-12. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ustřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

3


ČSN EN ISO 9371

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracované ISO/TC 61 "Plasty" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma Technickou komisí CEN/TC 249 "Plasty".

Této evropské normě se nejpozději do ledna 1996 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením к přímému použití a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do ledna 1996.

Následující státy jsou povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9371: 1990 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoli modifikací.

4


ČSN EN ISO 9371

1 Předmět normy

Tato norma uvádí čtyři metody stanovení viskozity fenolických pryskyřic v kapalném stavu nebo v roztocích. Popisuje následující dva typy metod:

a)  referenční:

1)  stanovení s použitím viskozimetru s definovaným rychlostním gradientem

2)  stanovení s použitím kapilárního viskozimetru Ubbelohde

b)  srovnávací:

1)  stanovení s použitím rotačního viskozimetru

2)  stanovení s použitím Höpplerova viskozimetru s padající kuličkou Mohou být použity i jiné metody, pokud je ověřeno, že poskytují stejné výsledky.

5

Zdroj: www.cni.cz