Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 25.220.40

Únor 1997

Kovové povlaky - Povlaky jiné než anodické
vůči podkladovému kovu - Zrychlené korozní
zkoušky - Metoda vyhodnocování výsledků

ČSN
EN IS O 1462

03 8151

 

 

idt ISO 1462:1973

 

Metallic coatings - Coatings other than those anodic to the basis metal - Accelerated corrosion tests - Method for evaluation of the results

Revêtements métalliques - Dépôts électrolytiques non anodiques par rapport au métal de base - Essais de corrosion accélérée - Méthode d'évaluation des résultats

Metallische Überzüge - Andere als gegenüber dem Grundmetall anodische Überzüge - Beschleunigte Korrosionsprüfungen - Verfahren zur Auswertung der Ergebnisse

 

Tato norma je identická s EN ISO 1462:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

This standard is identical with EN ISO 1462:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN EN ISO 4540 (03 8152) a ČSN EN ISO 8403 (03 8153) se nahrazuje ČSN 03 8153 z 12. 2. 1980 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma se omezuje pouze na povlaky jiné než anodické vůči podkladovému kovu. Kromě popisu hodnocení vzorků uvádí i náčrty rozložení korozních vad odpovídající různým stupňům hodnocení.

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003   Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 4540   Kovové povlaky - Povlaky katodické vůči podkladu - Hodnocení elektrolyticky pokovených vzorků podrobených korozním zkouškám (ISO 4540:1980) (03 8152)

ČSN EN ISO 8403   Kovové povlaky - Povlaky anodické vůči podkladu - Hodnocení vzorků podrobených korozním zkouškám (03 8153)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - Mgr. Nataša Bednářová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21200


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 1462

EUROPEAN STANDARD

Leden 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 25.220.40

 

Deskriptory: Electrodeposited coatings, metal coatings, corrosion tests, accelerated tests, base metal, estimation

 

Kovové povlaky - Povlaky jiné než anodické vůči podkladovému kovu - Zrychlené korozní zkoušky - Metoda vyhodnocování výsledků (ISO 1462:1973)

 

Metallic coatings - Coatings other than those anodic to the basis metal - Accelerated corrosion tests - Method for evaluation of the results (ISO 1462:1973)

Revêtements métalliques - Dépôts électrolytiques non anodiques par rapport au métal de base - Essais de corrosion accélérée - Méthode d'évaluation des résultats (ISO 1462:1973)

Metallische Überzüge - Andere als gegenüber dem Grundmetall anodische Überzüge - Beschleunigte Korrosionsprüfungen - Verfahren zur Auswertung der Ergebnisse (ISO 1462:1973)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-10-03. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla předložena technickou komisí CEN/TC 262 „Ochrana kovových materiálů proti korozi" z prací technické komise ISO/TC 107 „Kovové a jiné anorganické povlaky" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Tento dokument byl předložen k formálnímu hlasování a byl přijat CEN jako evropská norma.

Této evropské normě bude nejpozději do července 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do července 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu tyto země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 1462:1973 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví systém hodnocení, který umožňuje definovat stupeň změny vlastností povlaků jiných než anodických vůči podkladovému kovu, které byly vystaveny zrychleným korozním zkouškám. Metoda bere v úvahu pouze korozi podkladového kovu.

Norma se používá pouze pro výrobky, které nebyly podle požadavků normy na konkrétní povlak už po jednoduché prohlídce zamítnuty z důvodů velikosti nebo seskupení jednotlivých korozních vad.

Touto metodou není vhodné vyhodnocovat jednotlivé výrobky, jejichž funkční povrch je menší než přibližně 25 mm2.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz