Zdroj: www.cni.cz

ICS 25. 220. 40                                                  ČESKÁ NORMA                                                 Duben 1997

Kovové povlaky - Zkoušení pórovitosti Ferroxylová zkouška

ČSN

ISO 10309

03 8147

Metallic coatings - Porosity tests - Ferroxyl test

Revêtements métalliques - Essais de porosité - Essai au ferroxyle

Metallische Überzüge - Prüfungen der Porosität - Ferroxylprüfung

Tato norma je identická s ISO 10309: 1994.

This standard is identical with ISO 10309: 1994.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 3696: 1987 zavedena v ČSN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

(68 4051)

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - Mgr. Nataša Bednářová Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

© Český normalizační institut, 1996

21201


ČSN ISO 10309

MEZINÁRODNÍ NORMA

Kovové povlaky Zkoušení pórovitosti Ferroxylová zkouška

ISO 10309

První vydání 1994-12-01

ICS 25. 220. 40

Deskriptory: coatings, metal coatings, surface properties, tests, determination, porosity, detection, pores

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 10309 byla připravena technickou komisí ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky, subkomisí SC 7 Korozní zkoušky.

1 Předmět normy

Tato norma předepisuje metodu pro zjišťování pórů nebo jiných nespojitostí v kovových povlacích, které jsou katodické vůči železu a oceli a které během zkoušky nejsou viditelně ovlivňovány hexakyanoželezitanovými a chloridovými ionty. Metoda je vhodná zejména pro tlusté, tvrdé chromové povlaky používané kvůli odolnosti proti oděru.

POZNÁMKA 1 - U některých povlakových materiálů se během desetiminutového působení (viz 5. 2. 3) roztoku chloridu sodného rozpustí velmi tenká vrstva povlaku. Toto rozpuštění může někdy způsobit, že se vyvolá latentní pórovitost, tj. póry, které byly pokryty velmi tenkými vrstvami. Zkušenost ukázala, že к tomuto vyvolání latentní pórovitosti v praxi často dochází.

3

Zdroj: www.cni.cz