Zdroj: www.cni.cz

ICS 29. 120. 50                                                       ČESKÁ NORMA                                                      Duben 1997

Svodiče přepětí - Část 3: Zkoušky bleskojistek při umělém znečištění

ČSN IEC 99-3

35 4871

Surge arresters - Part 3: Artificial pollution testing of surge arresters Parafoudres - Partie 3: Essais de pollution artificielle des parafoudres Ventilableiter - Teil 3: Fremdschichtprüfungen der Ventilableiter

Tato norma je identická s IEC 99-3: 1990.

This standard is identical with the IEC Publication 99-3: 1990.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 99-1: 1970 nezavedena, nahrazena IEC 99-1: 1991 zavedenou v ČSN EN 60099-1 Svodiče přepětí. Část 1: Bleskojistky s nelineárními odpory a jiskřišti pro soustavy se střídavým napětím (idt IEC 99-1: 1991) (35 4870)

IEC 507: 1991 zavedena v ČSN 34 8031 Zkoušky vysokonapěťových izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění

Obdobné mezinárodní normy

IEC 99-3: 1991 Surge arrester - part 3: Artificial pollution testing of surge arresters (Svodiče přepětí - část 3: Zkoušky bleskojistek při umělém znečištění)

Vypracování normy

Zpracovatel: EGÚ Praha a. s., laboratoř wn, 190 11 Praha 9 - Běchovice, IČO 452 72 484,

Ing. Václav Sklenička, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

© Český normalizační institut, 1996

21206


ČSN IEC 99-3

TECHNICKÁ ZPRAVA

Svodiče přepětí

Část 3: Zkoušky bleskojistek

při umělém znečištění

IEC 99-3

První vydání 1990 - 08

Obsah

Strana

Předmluva............................................................................................    3

Kapitola

1   Předmět normy....................................................................................    3

2   Normativní odkazy.................................................................................    4

3   Hlavní zásady.....................................................................................    4

4   Cíl zkoušky........................................................................................    5

5   Základní požadavky................................................................................    5

6   Přiložení napětí....................................................................................    6

7   Zkušební postup...................................................................................    7

8   Metody aplikace znečištění..........................................................................    8

9   Pevné znečištění pro metody 8. 3 a 8. 4.................................................................  10

10 Znečištění pro alternativní použití pro metody 8. 3 nebo 8. 4...............................................  10

Předmluva

1)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v nejvyšší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přejímány národními komitéty.

3)   Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoli rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem musí být v národním předpise co možná nejjasněji vyznačen.

Tato norma byla vypracována Technickou komisí IEC č. 37: Bleskojistky. Nahrazuje a ruší přílohu D publikace IEC 99-1 (1970). Nové vydání publikace IEC 99-1 se připravuje.

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

Pravidlo šesti měsíců

Zpráva o hlasování

37 (CO) 24

37 (CO) 27

Úplné informace o hlasování pro přijetí této normy je možno nalézt ve zprávě o hlasování vyznačené ve výše uvedené tabulce.

1 Předmět normy

Tato norma udává základní zásady pro zkoušky při umělém znečištění bleskojistek s nelineárními odpory spolu s popisem složení umělého znečištění, jeho aplikace a zkušební postupy.

3

Zdroj: www.cni.cz