Zdroj: www.cni.cz

ICS 33. 060. 20                                                            ČESKÁ NORMA                                                        Březen 1997

Metody měření rádiových vysílačů Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření

televizních vysílačů a převáděčů

ČSN

EN 60244-8

36 7117

idt IEC 244-8: 1993

Methods of measurement for radio transmitters.

Part 8: Performance characteristics of vestigial-sideband demodulators used for testing television transmitters and

transposers.

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques

Partie 8: Qualités de fonctionnement des démodulateurs à bande latérale résiduelle utilisés pour les essais des émetteurs

et réémetteurs de télévision

Meßverfahren für Funksender

Teil 8: Übertragungseigenschaften von Restseitenband-Demodulatoren zur Prüfung von Fernsehsendern und Umsetzern

Tato norma je identická s EN 60244-8: 1994. This standard is identical with EN 60244-8: 1994.

Národní předmluva

Citované normy, doporučení a zprávy

IEC 244-1: 1968 + HD 236. 1 S1: 1977 dosud nezavedena

EN 60244-5: 1994 zavedena v ČSN EN 602445-5 Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů (36 7117)

EN 60244-10: 1993 zavedena v ČSN EN 60 244-10 Metody měření rádiových vysílačů. Část 10: Metody měření televizních vysílačů a převáděčů, využívající signálů měřicích řádků (36 7117)

EN 60244-12-1: 1993 zavedena v ČSN EN 60244-12-1 Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-1: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Vlastnosti, které je třeba specifikovat (36 7119)

EN 60244-12-2: 1993 zavedena v ČSN EN 60244-12-2 Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-2: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Specifikační listy (36 7119) IEC 487-1: 1984 + HD 477. 1 S1: 1987 dosud nezavedena

IEC 864-1: 1986 + A1: 1987 + HD 577 S1: 1990 dosud nezavedena

Zpráva CCIR 404-2: 1986 dosud nezavedena

POZNÁMKA - Doporučení a zprávy CCIR jsou dostupné v Technickém a zkušebním ústavu telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4.

© Český normalizační institut, 1996

21211


ČSN EN 60244-8

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 60244-8

ICS 33. 060. 20

Deskriptory: Radio equipment, measurement, television, vestigial-sideband demodulator, requirements, properties

Metody měření rádiových vysílačů Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření

televizních vysílačů a převáděčů

(IEC 244-8: 1993)

Methods of measurement for radio transmitters.

Part 8: Performance characteristics of vestigial-sideband

demodulators used for testing television

transmitters and transposers.

(IEC 244-8: 1993)

Méthodes de mesure applicables

aux émetteurs radioélectriques

Partie 8: Qualités de fonctionnement

des démodulateurs à bande latérale résiduelle

utilisés pour les essais des émetteurs

et réémetteurs de télévision

(CEI 244-8: 1993)

Meßverfahren für Funksender Teil 8: Übertragungseigenschaften von Restseitendband -Demodulatoren zur Prüfung von Fernsehsendern und Umsetzern (IEC 244-8: 1993)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 5. července 1994. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ustředního sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ustřednímu sekretariátu, má stejný statut jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Standardization électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 60244-8

Předmluva

Dotazníkový průzkum CENELEC, který měl zjistit, zda je možné přijmout mezinárodní normu IEC 244-8: 1993 beze změn jako evropskou normu ukázal, že žádné změny nejsou nutné.

Zmíněný dokument byl předložen členům CENELEC к formálnímu hlasování a byl CENELEC dne 5. července 1994 schválen jako EN 60244-8.

Byly stanoveny tyto termíny:

-  nejzazší termín vydání identické národní normy                 (dop)            1995-07-15

-  nejzazší termín zrušení rozporných národních norem         (dow)            1995-07-15

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. Přílohy označené jako "informativní" jsou pouze pro informaci.

Příloha А k této normě je informativní a příloha ZA je normativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 244-8: 1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

Obsah

Kapitola

Předmět normy a oblast použití..........................................................................    1

Normativní odkazy.....................................................................................   2

Všeobecné termíny a definice...........................................................................   3

Všeobecné podmínky provozu a měření...................................................................   4

Zkušební uspořádání a normalizované obrazové zkušební signály.............................................   5

Vstupní a výstupní charakteristiky demodulátoru...........................................................   6

Lineární zkreslení.....................................................................................   7

Nelineární zkreslení....................................................................................   8

Tvarové zkreslení......................................................................................   9

Nežádoucí modulace...................................................................................    10

Zvláštní měření datových signálů v obrazovém signálu.......................................................    11

Měření vztahující se к synchronní detekci.................................................................    12

Výkon zvukové části...................................................................................    13

Příloha A (informativní): Vstupní impedance

Příloha ZA (normativní): Další mezinárodní normy citované v této normě

s odkazy na odpovídající evropské publikace

4


ČSN EN 60244-8

1 Předmět normy a oblast použití

Tato norma z řady IEC 244 je určena pro typové zkoušky a pro přejímací zkoušky u výrobce a může být použita ke kontrole vlastností demodulátoru používaného pro měření televizních vysílačů a převáděčů. Není povinné měřit všechny vlastnosti uvedené v této normě.

Po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem mohou být provedena další měření.

Měření vlastností podle této normy umožňuje srovnání výsledků měření, provedených různými subjekty. Mezní hodnoty pro přejímku se obvykle nestanovují, ale v souvislosti s prezentací naměřených vlastností lze některé hodnoty uvést pro objasnění těchto výsledků.

5

Zdroj: www.cni.cz