Zdroj: www.cni.cz

ICS 33. 060. 30                                                           ČESKÁ NORMA                                                         Duben 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních

mikrovlnných přenosových systémech

Část 2: Měření pozemních

radioreléových systémů

Oddíl 10: Celkové vlastnosti systému

ČSN

EN 60835-2-10

36 7630

idt IEC 835-2-10: 1992

Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay systems Section 10: Overall system performance

Méthodes de mesure applicables au matériel utilisé pour les systèmes de transmission numérique en hyperfréquence Partie 2: Mesures applicables aux faisceaux hertziens terrestres Section 10: Performance globale du système radioélectriques

Meßerfahren für Geräte in digitalen Mikrowellen-Furikübertragungssystemen Teil 2: Messungen an terrestrischen Richtfunksystemen Hauptabschnitt 10: Leistungsdaten des Gesamtsystems

Tato norma je identická s EN 60835-2-10: 1993.

This standard is identical with EN 60835-2-10: 1993.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 835-1-4: 1992 dosud nezavedena

IEC 835-2-4 dosud nezavedena

IEC 835-2-6 dosud nezavedena

IEC 835-2-8 zavedena v ČSN EN 60835-2-8 Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů. Oddíl 8: Adaptivní ekvalizér (36 7630)

Zpráva CCIR 930-2 dosud nezavedena

Doporučení a zprávy jsou dostupné v Technickém a zkušebním ústavu telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAFROZ - Praha, IČO 10162305, Ing. František Malík Technická normalizační komise: TNK 86 Radiokomunikace Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1996

21312


ČSN EN 60835-2-10

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 60835-2-10

Leden 1993

MDT 621. 396. 7: 621. 317. 083

Deskriptory: Radiocommunications, radio equipment, microwave frequencies, digital transmission, radio-relay systems, measurements

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech

Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů

Oddíl 10: Celkové vlastnosti systému

(IEC 835-2-10: 1992)

Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems

Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay systems

Section 10: Overall system performance

(IEC 835-2-10: 1992)

Méthodes de mesure applicables au matériel

utilisé pour les systèmes de transmission

numérique en hyperfréquence

Partie 2: Mesures applicables aux faisceaux

hertziens terrestres

Section 10: Performance globale du systéme

(CEI 835-2-10: 1992)

Meßverfahren für Geräte in digitalen

Mikrowellen-Funkübertragungssystemen

Teil 2: Messungen an terrestrischen

Richtfunksystemen

Haubtabschnitt 10: Leistungsdaten

des Gesamtsystems

(IEC 835-2-3: 1992)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1992-06-16. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ustředního sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ustřednímu sekretariátu, má stejný statut jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 60835-2-10

Předmluva

Text dokumentu 12E(CO)145, který připravila subkomise 12E: Radioreléové a pevné družicové komunikační systémy, Technické komise IEC 12: Radiokomunikace byl předložen IEC-CENELEC к paralelnímu hlasování v srpnu 1991.

Zmíněný dokument byl CENELEC dne 16. června 1992 schválen jako EN 60835-2-10. Byly stanoveny tyto termíny:

-  nejzazší termín vydání identické národní normy                           (dop) 1993-12-01

-  nejzazší termín zrušení rozporných národních norem                    (dow) 1993-12-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. V této normě je příloha ZA normativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 835-2-10: 1992 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

Obsah

Kapitola

Předmět normy a oblast použití..........................................................................    1

Normativní odkazy.....................................................................................   2

Četnost bitových chyb (BER)............................................................................   3

Kolísání..............................................................................................   4

Přípustné přerušení vstupu..............................................................................   5

Ověření operace ochranného spínání.....................................................................   6

Příloha ZA (normativní)

1 Předmět normy a oblast použití

Tato část IEC 835-2 se zabývá měřeními prováděnými ve výrobním podniku pro přejímací zkoušky a typové schvalovací zkoušky na zcela simulovaném radioreléovém systému. Tyto zkoušky následují po zkouškách jednotlivých částí systému.

Pro každý parametr se dále uvádí, zda-li se vyžaduje měření pro více skoků při zkoušce celkových vlastností systému v závislosti na kumulativních či nekumulativních vlastnostech toho určitého parametru. V tomto oddíle je preemfáze v konfiguraci systému. Metody měření lze nalézt v příslušných připravovaných částech IEC 835-1 a IEC 835-2.

4

Zdroj: www.cni.cz