Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 35.240.40

Duben 1997

Identifikační karty -
Identifikace vydavatelů karet -
Část 1: Systém číslování

ČSN
EN IS O/IEC 7812-1

36 9732

 

 

 

Identification cards - Identification of issuers - Part 1: Numbering system

Cartes d'identification - Identification des émetteurs - Partie 1: Système de numération

Identifikationskarten - Kennzeichnung eines Kartenausgebers - Teil 1: Numerierungssystem

 

Tato norma je identická s EN ISO/IEC 7812-1:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36,

B-1050 Brussels.

 

This standard is identical with EN ISO/IEC 7812-1:1995 and is published with the permission of CEN,

rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Pro přehlednost překladu normy je u některých termínů uveden v závorce kurzívou i původní anglický termín. U termínů pouze v anglickém jazyce je český překlad uveden v závorce kurzívou.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato  norma  spolu  s  ČSN EN  ISO/IEC 7812-2 (36 9732)  nahrazuje  ČSN  EN  27812  (36 9792)  schválenou

v prosinci 1993, v plném rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Předchozí norma ČSN EN 27812:1993 (ISO 7812:1987) se zabývá systémem číslování a registračním postupem pro  identifikaci  vydavatelů  karet.  Zaváděné  normy  ČSN EN ISO/IEC 7812-1:1996 (ISO/IEC 7812-1:1993) a ČSN EN ISO/IEC 7812-2:1996 (ISO/IEC 7812-2:1993) podrobněji rozpracovávají tutéž problematiku.

 

Citované normy

ISO 3166:1988   nezavedena, nahrazena ISO 3166:1993 zavedenou v ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí (97 1002)

ISO 4909:1987   zavedena v ČSN EN 24909:1994 Identifikační karty Bankovní karty - Obsah dat  magnetického proužku pro stopu 3 (36 9727)

ISO 7810:1985   zavedena v ČSN EN 27810:1993 Identifikační karty Fyzikální vlastnosti (36 9725)

ISO 7811-3:1985   zavedena v ČSN EN 27811-3:1993 Identifikační karty - Záznamová technika - Část 3: Umístění reliéfních znaků na kartách ID-1 (36 9731)

ISO/IEC 7812-2:1993   zavedena  v  ČSN  EN  ISO/IEC  7812-2:1997  Identifikační karty  -  Identifikace vydavatelů karet - Část 2: Postupy pro vyžádání čísla a registraci (36 9732)

ISO 8583:1987   zavedena jako ČSN EN 28853:1995 Zprávy vytvořené bankovní kartou - Specifikace výměny zpráv - Obsah pro finanční transakce (36 9740)

Doporučení CCITT E.118   nezavedeno

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21335


Strana 2

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

DIN EN ISO/IEC 7812-1:1995 Identifikationskarten - Kennzeichnung eines Kartenausgebers -

Teil 1: Numerierungssystem (ISO/IEC 7812-1:1993)

NF Z15-007-1, NF EN ISO/CEI 7812-1:1995 Cartes d'identification. Identification des émetteurs.

Partie 1: Système de numération (ISO/IEC 7812-1:1993)

BS EN ISO/IEC 7812-1:1995 Identification cards. Identification of issuers. Numbering system

(ISO/IEC 7812-1:1993)

 

Informativní údaje z přejímané ISO/IEC 7812-1

Mezinárodní  norma  ISO/IEC  7812-1  byla  připravena  společnou  technickou  komisí  ISO/IEC  JTC  1,

Informační technologie, subkomisí SC 17, Identifikační karty a souvisící zařízení.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO/IEC 7812:1987), ve kterém byly provedeny technické úpravy.

ISO/IEC 7812 sestává z následujících částí, pod společným názvem Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet:

-  Část 1: Systém číslování

-  Část 2: Postupy pro vyžádání čísla a registraci

Příloha B tvoří nedílnou část této části ISO/IEC 7812. Příloha A je pouze informativní.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Dr. Karel Jurák, Praha, IČO 40812839

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Čížek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO/IEC

EUROPEAN STANDARD

7812-1

NORME EUROPÉENNE

Únor 1995

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 35.240.40

 

Deskriptory: data processing, data storage devices, identification cards, identification methods, numbering, international identification number

 

Identifikační karty -  Identifikace vydavatelů karet - Část 1: Systém číslování (ISO/IEC 7812-1:1993)

 

Identification cards - Identification of issuers - Part 1: Numbering system (ISO/IEC 7812-1:1993)

Cartes d'identification - Identification des émetteurs - Partie 1: Système de numération (ISO/IEC 7812-1:1993)

Identifikationskarten - Kennzeichnung  eines Kartenausgebers - Teil 1: Numerierungssystem (ISO/IEC 7812-1:1993)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-01-11. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného  království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text této mezinárodní normy z činnosti Mezinárodní technické komise ISO/IEC JTC 1, „Informační technologie", byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 224 „Strojově čitelné karty, rozhraní a činnost souvisících zařízení", jejíž sekretariát je při AFNOR.

Tato evropská norma spolu s EN ISO/IEC 7812-2:1995 nahrazuje EN 27812:1989.

Této evropské normě se nejpozději do srpna 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do srpna 1995.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO/IEC 7812-1:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

4

Systém číslování

6

4.1

Všeobecně

6

4.2

IIN

6

4.3

Identifikace individuálního účtu

7

4.4

Kontrolní číslice

7

Přílohy

A Národní systém číslování identifikačních karet

9

B Luhnův vzorec pro výpočet kontrolní číslice s modulem 10 typu "double-add-double"

10


Strana 5

Úvod

 

Tato mezinárodní norma je jednou ze souboru norem, které popisují parametry identifikačních karet a použití těchto karet pro mezinárodní výměnu.

 

1   Předmět normy

 

Tato část ISO/IEC 7812 stanoví systém číslování pro identifikaci vydavatelů identifikačních karet používaných v mezinárodní výměně.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz